Skip to content

Kategória 8-02.00 Alokácia štátnej dotácie pre vysoké školy Všetky podnety

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

a) Nezavádzať nové parametre alokácie dotácií, najmä v opatrení 8-02.02 o alokácii dotácie na výskum, vývoj a umeleckú činnosť. I tak už je „metodika rozpisu dotácie ...“ príliš zložitá. Navyše, materiál nereflektuje nové parametre zahrňujúce kvalitu výstupov publikačnej činnosti zavedenú v metodike pre rok 2017. Skôr je potrebné vypustiť zohľadňovanie tých výstupov publikačnej činnosti, ktoré nepredstavujú aspoň uznanú národnú kvalitu. Ich zohľadňovanie totiž vedie k plytvaniu tvorivej kapacity vysokoškolských učiteľov a výskumníkov na tvorivú činnosť bez podstatného prínosu k rozvoju poznania a aplikovaným výstupom pre prax.
b) V opatrení 8-02.05 konkretizovať optimalizáciu siete verejných vysokých škôl s dôrazom na spojenie vysokých škôl pôsobiacich v jednom meste či regióne s podobným zameraním.
c) Návrh nešpecifikuje, ktoré “odbory, aktivity a projekty” sú perspektívne na financovanie, kritériá ich posudzovania a výberu, ani komu pripadnú rozhodovacie kompetencie.
d) Podobne sa nešpecifikuje mechanizmus výberu, posudzovania a financovania excelentných projektov VŠ. (viď. doterajšie skúsenosti s premnoženými centrami excelencie a vedeckými parkami)

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Cieľ 8-02 Alokácia štátnej dotácie pre vysoké školy: Ak sa pred „vysoké“ nepoužíva prívlastok, znamená to „všetky“ vrátane súkromných.
Riešením je opäť jednoznačne definovať typy škôl a druhy dotácií, o ktoré sa môžu uchádzať. Pritom by bolo vhodné rozlišovať dva typy dotácií – na vzdelávanie a na ostatné činnosti. Pri dotovaní „ostatných“ činností treba uprednostňovať grantovú formu prideľovania dotácií oproti inštitucionálnej, t. j. alokovať na grantové schémy väčšinu plánovaných prostriedkov. Ako sme už uviedli vyššie, pokračujúce vylúčenie súkromných VŠ z grantov VEGA a KEGA je diskriminačné. Výsledky projektov sa totiž musia zverejňovať a spoločnosť ich má právo využívať bezodplatne – lenže prečo, keď na ne súkromným VŠ neprispela? V situácii, keď Cieľ 8-02 má až 15 čiastkových opatrení (z ktorých každé má finančné dôsledky) nešpecifikovať „kto má na čo nárok a prečo“ vyvoláva obavy, že ide o snahu zachovať netransparentnosť v danej oblasti.

Apr 22

Ján

 • 22. 04. 2017
 • Ján

Je nevyhnutné prijať okamžite opatrenia, smerujúce od hodnotenia kvantity ku hodnoteniu kvality publikačnej činnosti. Stanoviť maximálne počty deklarovaných publikácií určitého druhu, samohodnotenie najvýznamnejších z nich (samozrejme so zodpovedajúcou kontrolou na základe jasne definovaných pravidiel, bez retrospektívneho hodnotenia niektorých druhov publikácií, či vydavateľov), prehodnotenia váh a doplnenia ďalších parametrov do vzorca na alokovanie dotácií na vzdelávanie v metodike vrátane nových prvkov kvality vyučovania, konkrétne doplnenie parametrov výkonov tretej misie vysokých škôl.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Pri alokovaná štátnej dotácie pre vysoké školy VYŇAŤ vysoké školy (fakulty) učiteľského zamerania z jednotnej metodiky rozpisu dotácií, keďže kritériá nemôžu byť pre rôzne študijné odbory a oblasti výskumu rovnaké. Na „učiteľských fakultách“ nemôže dominovať tzv. vysoká veda, napr.: naháňaním publikácií v databázovaných časopisoch!!! Je to totálny nezmysel do ktorého sú tieto VŠ nútené a končí to napr.: výstupmi v predátorských časopisoch. Kontakt s praxou a výskum orientovaný na prax je hlavným zmyslom činnosti učiteľských. Toto sa však vôbec neoceňuje a učiteľské fakulty musia vyvíjať podobnú činnosť ako napr.: technické, strojnícke, farmaceutické.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Výňatok z uznesení RVŠ SR:
UZN. č. 4: Materiál neadekvátne stanovuje zásady inštitucionálneho financovania VŠ, najmä mieru zohľadnenia evaluácie tvorivej činnosti podľa jednotlivých odborov.

Stabilné financovanie až do výšky 80 % inštitucionálnej dotácie („dlhé peniaze“) má byť založené na výsledkoch evaluácie tvorivej činnosti (podľa cieľa 6-02, zameraná predovšetkým na ohlas tvorivej činnosti pre rozvoj poznania a uplatnenie výsledkov v spoločenskej a hospodárskej praxi v porovnaní s medzinárodným priemerom v danom odbore) a zvyšok (min. 20 %, „krátke peniaze“) má tvoriť priama výkonová zložka na základe dosiahnutého výkonu (so zohľadnením kvality výstupov podľa skupín odborov) za 3-ročné obdobie.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Zmeniť financovanie vysokých škôl – hlavnou motiváciou vysokých škôl by nemala byť kvantita prijatých študentov, ale kvalita prijímaných študentov SŠ, kvalita absolventov VŠ a ich uplatnenie vo vyštudovanom odbore na trhu práce. Tieto kritériá považujeme za kľúčové pre financovanie vysokých škôl. Vyzdvihujeme potrebu reformy riadenia vysokých škôl.
b) Odporúčame ako jedno z dôležitých kritérií zohľadnenie projektov riešených pre potreby praxe vo vzorci pre alokovanie dotácii na výskum, vývoj a umeleckú činnosť pre časť 8-02-02 podobne ako je to uvedené následne v bode 8-02.03;
c) Opatrenia uvedené v bodoch od 8-02.01 až 8-02.15 sú veľmi rozsiahle. Odporúčame ich integrovať do podstatne menšieho počtu opatrení.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Predkladané opatrenia cieľa sú v princípe len ďalším navyšovaním prostriedkov na financovanie „všetkého“, čím sa strácajú priority a prehľad v opatreniach. Hlavným cieľom by malo byť odstránenie súčasného systému financovania „na hlavu“ a jeho nahradením záväzným financovaním maximálneho stanoveného počtu študentov v odbore.