Skip to content

Kategória 8-01.00 Zvyšovanie zdrojov pre vysoké školy Všetky podnety

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V 8. kapitole: ....aby vysoké školy neboli motivované iba na získavanie čo najväčšieho počtu študentov pre danú vysokú školu, ale viac na zabezpečovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania s výhľadom náležitého uplatnenia absolventov v praxi,....Vláda musí zaviesť „spoločenskú objednávku na najžiadanejšie profesie. Pri hodnotení musí byť sledovaný „koeficient uplatniteľnosti absolventov v odbore, ktorý vyštudovali“.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

V aktuálnom materiáli chýba stratégia pre viaczdrojové financovanie VŠ (predovšetkým z komerčného sektora).

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Pristúpiť k významnému navýšeniu rozpočtu kapitoly vysokých škôl, zakotviť viacročné garancie prídelu dotácie a ustúpiť od výkonových parametrov degradujúcich úroveň vzdelávania a vedy.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Je to nezáväzné a nič nehovoriace, môžu z toho zostať iba sľuby alebo splnenie na 30 % ??
OKREM TOHO – zvýšenie na 1,3 % oproti EU štandardu 3,5-4,5 % sa nám zdá MÁLO !!

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

V 8. kapitole absentuje jednoznačné určenie predpokladaných prijímateľov finančných prostriedkov.
Opatrenie 8-01.01 navrhuje zvyšovať verejné zdroje na vysoké školy na úroveň 1,2 % HDP. Absencia ďalšieho prívlastku pred „vysoké“ vyvoláva pocit, že pôjde o všetky, vrátane súkromných. V súčasnosti však takmer celý objem spotrebujú verejné VŠ – ani na túto skutočnosť analýza aktuálneho stavu neupozorňuje. To neznamená, že z verejných prostriedkov sa musí financovať napríklad štúdium na súkromných VŠ. Treba však jasne určiť, čo sa bude financovať a prečo. Zatiaľ v tejto oblasti vládne netransparentnosť. To je obzvlášť výrazne vidieť na grantových schémach KEGA a VEGA, kde sa navrhuje umožniť účasť súkromných VŠ na nich, ale nie ich financovanie. Tento prístup (ktorý už vo VEGe platí, kým v KEGe je dnes súkromným VŠ účasť zakázaná úplne) nemá obdobu nikde v akademickom svete. Tam platí: Ak sa organizácia môže uchádzať o grant, má právo podieľať sa na financovaní podľa podmienok identických s ostatnými uchádzačmi. Súčasný model je diskriminačný.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Upraviť cieľ 8-01 o alokácii zdrojov pre vysoké školy na úroveň 1,5 % HDP už do roku 2022 v súlade so zvyšovaním platov učiteľov a pre rok 2027 stanoviť cieľ na aktuálnu úroveň priemeru krajín OECD. Cieľ konkretizovať opatrením s uvedením každoročného navyšovania zdrojov pre vysoké školy o 60 mil. Eur

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Veta kvalitný akademik má aj kvalitné riadiace schopnosti, je zaujímavá. Manažment s dobrými schopnosťami dosahuje aj dobré výsledky. Na zamyslenie je myšlienka, či pomocné orgány (senát, rada) majú byť demokraticky volené -akademickou obcou, ale čiastočne aj menované vyššou autoritou, resp. požiadavkou pracoviska.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Výňatok z uznesení RVŠ SR:
UZN. č.6: Alokácia zdrojov pre vysoké školy v zmysle cieľ 8-01 je nízka a je nutné zvýšiť ju na úroveň 1,2 % HDP už do roku 2022 v súlade so zvyšovaním platov učiteľov a pre rok 2027 stanoviť cieľ na úroveň priemeru krajín OECD, ktorý už v súčasnosti je 1,5 % HDP. Cieľ konkretizovať opatrením s uvedením každoročného navyšovania zdrojov pre vysoké školy minimálne o 60 mil. Eur.

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Alokácia zdrojov pre vysoké školy v zmysle cieľ 8-01 je nízka a je nutné zvýšiť ju na úroveň 1,2 % HDP už do roku 2022 v súlade so zvyšovaním platov učiteľov a pre rok 2027 stanoviť cieľ na úroveň priemeru krajín OECD, ktorý už v súčasnosti je 1,5 % HDP. Cieľ konkretizovať opatrením s uvedením každoročného navyšovania zdrojov pre vysoké školy minimálne o 60 mil. Eur.

Apr 30

Miroslav

 • 30. 04. 2017
 • Miroslav

Nepoviem nič nové, TREBA STAVAŤ A MODERNIZOVAŤ VŠ. Stačí sa pozrieť na nové budovy v každom českom meste. Stačí blízky Zlín. O Kampuse v Brne netreba ani hovoriť!
Spravte prieskum, kde chodia deti našich politikov!

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

K strana 215 8. kapitola. Riadenia a financovanie vysokého školstva:
Z pohľadu Klubu 500 je jedným z hlavných problémov podfinancovania vysokého školstva (a nie len jeho) je neefektivita daná jeho neriadeným rozmachom. Väčšina súčasných vysokých škôl nevie zabezpečiť uplatniteľnosť svojich absolventov vo vyštudovanom odbore, čím nastáva otázka potreby financovania celej siete vysokých škôl z verejných zdrojov. Pokiaľ nebude na Slovensku vybudovaná efektívna sieť vysokých škôl zabezpečujúcich štúdiá pre potreby trhu práce, je neprijateľné hovoriť o jednostrannom navyšovaní rozpočtu. Doposiaľ nebolo zodpovedané na otázku, aká má byť efektívna sieť vysokých škôl, v akých odboroch, v akom personálnom a materiálnom vybavení a aký objem prostriedkov potrebuje a z akých zdrojov. Odpovede na tieto otázky by mal materiál zabezpečiť, resp. vytvoriť predpoklady na ich zodpovedanie.
Predkladané opatrenia cieľa sú v princípe len ďalším navyšovaním prostriedkov na financovanie „všetkého“, čím sa strácajú priority a prehľad v opatreniach. Hlavným cieľom by malo byť odstránenie súčasného systému financovania „na hlavu“ a jeho nahradením záväzným financovaním maximálneho stanoveného počtu študentov v odbore.
Klub 500 zároveň odporúča zásadné zníženie/zlúčenie opatrení.