Skip to content

Kategória 7-03.03 Zvyšovať podiel vysokých škôl na udržateľnom rozvoji mesta a regiónu Všetky podnety

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu v tejto časti v súvislosti s požiadavkou, aby sa vysoké školy podieľali na udržateľnom rozvoju mesta / obce / regiónu odporúčame doplniť požiadavku:

Vysoké školy reprezentujú centrá vedy a výskumu a pripravujú budúcu generáciu profesionálnych odborníkov pre široké spektrum oblastí spoločenského a hospodárskeho života, vrátane budúcich učiteľov pre školy všetkých stupňov. Preto považujeme za veľmi dôležité zaradiť vhodnou formou do všetkých študijných programov vysokoškolského štúdia (do relevantných predmetov) alebo do dobrovoľných aktivít študentov problematiku udržateľného rozvoja ako prierezovú tému. Pre vysoké školy sa už v rámci iniciatívy OSN „Desaťročie vzdelávania k udržateľnému rozvoju“ (2005-2014), ku ktorej sa prihlásilo aj Slovensko, odporúčalo: vytvárať na vysokých školách Rady pre udržateľný rozvoj, a posilňovať podmienky pre „udržateľné univerzity“, podieľať sa na budovaní regionálnych centier expertíz a partnerstiev a spolupracovať s miestnymi a regionálnymi partnermi.

Stále je na Slovensku ešte veľa študijných programov (dokonca aj na prírodovedne orientovaných fakultách!), kde táto problematika v rámci študijných programov úplne chýba.