Skip to content

Kategória 7-03.00 Vysoké školy pre komunitu a spoločnosť Všetky podnety

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Táto časť dokumentu by mala riešiť legislatívne ukotvené prepojenie kultúrnych inštitúcií regiónu / kraja a príslušnej VŠ: pozície v kultúrnych inštitúciách sú často obsadzované na základe politických nominácií z VÚC neodborníkmi, resp. nekompetentnými osobami. Tieto pozície je nutné vnímať ako kľúčové pre rozvoj regiónu, preto by ich obsadzovanie malo byť ovplyvniteľné vedúcimi osobnosťami príslušného odboru na vysokej škole v danom regióne.

Apr 26

ŠRVŠ

  • 26. 04. 2017
  • ŠRVŠ

Táto pripomienka sa vzťahuje na celú kapitolu 7 navrhovaného dokumentu a ŠRVŠ odporúča jej zohľadnenie aj v kapitole 8.

Študentské organizácie pôsobiace na vysokých školách v SR zastávajú významnú úlohu v plnení tretej misie vysokých škôl a to najmä prostredníctvom organizácie kultúrnych a športových podujatí a zabezpečovaní vzdelávacích kurzov a kurzov osobnostného rozvoja. Ďalším dôležitými prvkami, s ktorým sa u študentských organizácii stretávame je podpora možností vycestovania študentov, sprostredkovanie kariérneho poradenstva a mentoringu od odborníkov z praxe, prevádzka študentských rádii a televízii a podpora zamestnanosti absolventov prostredníctvom organizácie pracovných veľtrhov. Významným prvkom, ktorý navyše študentské organizácie do VŠ vzdelávania prinášajú, je pridaná možnosť osobnostného rozvoja aktívnych študentov, ktorí v týchto organizáciach pôsobia.
Študentská rada vysokých škôl je presvedčená o tom, že takto významné aktivity nie je možné v rámci pripravovanej reformy školstva ignorovať, avšak autori dokumentu existenciu týchto organizácii úplne opomenuli. Navyše, študentské organizácie pri vysokých školách zohrávajú dôležitú úlohu aj v celom západnom (eu + usa) vysokoškolskom priestore. Je dôležité preskúmať, akú úlohu v plnení poslania univerzít študentské organizácie plnia a na základe analýzy navrhnúť vhodné mechanizmy rozvoja a podpory týchto aktivít.

Apr 28

Skarlet

  • 28. 04. 2017
  • Skarlet

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti víta túto aktivitu, ktorá je plne v súlade s prioritami nášho úradu. Máme za to, že navrhované opatrenia povedú k budovaniu demokratickej spoločnosti na Slovensku. Ponúkame spoluprácu pri definovaní úloh v akčným plánoch.