Skip to content

Kategória 7-03.03 Rozvíjať ďalšie vzdelávanie na vysokých školách ako súčasť celoživotného vzdelávania Všetky podnety

May 04

Erik

  • 04. 05. 2017
  • Erik

Ďalšie vzdelávanie na vysokých školách neidentifikovať ako špecifickú službu, ale ako jednu z nosných aktivít vysokých škôl v rozvoji regiónov a celej spoločnosti. Táto
skutočnosť bola zdôraznená aj vo výstupoch projektu "Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch" (projekt HEREG).

May 05

Katarína

  • 05. 05. 2017
  • Katarína

Doplniť
Vysoké školy budú vytvárať ponuku kurzov, vzdelávacích programov - kratších aj dlhších - v rámci rozširovania celoživotného vzdelávania vrátane (doplniť):
kurzov pre učiteľov, online kurzov...

May 15

Hana

  • 15. 05. 2017
  • Hana

Dať možnosť v rámci celoživotného vzdelávania aj učiteľom materskej školy študovať Rozširujúce štúdium napr. Primárna pedagogika, ktorá priamo nadväzuje na študijný odbor Predškolská pedagogika (ale aj iné). Toto štúdium okrem učiteľských magisterských odborov môžu absolvovať neučiteľské smery, u ktorých je podmienkou mať ukončené DPŠ. Učitelia v materských školách sú diskriminovaní a znevýhodnení a Predškolská pedagogika-- 2. stupeň, nieje považovaná za učiteľský smer. Ďakujem.