Skip to content

Kategória 7-01.01 Vytvoriť, resp. vylepšiť legislatívne podmienky na participáciu vysokých škôl na projektoch pre prax Všetky podnety

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Zlepšiť legislatívne podmienky pre participáciu VŠ na projektoch pre prax – zvýšiť prioritu, nejde len o legislatívne podmienky, ale aj akceptovanie takýchto projektov významnejšie vo výskume ale aj vzdelávaní, keďže podporujú výchovu absolventov.

Apr 30

Maria

  • 30. 04. 2017
  • Maria

V celej časti vysoké školstvo sa nijako neodzrkadľuje potreba zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska. Nie je tu ani len zmienka o štvrtej priemyselnej revolúcii v celej časti vysoké školstvo, či uvažovania trhu práce a teda efektívneho vynakladania poplatkov daňových poplatníkov.

V tomto opatrení nájdeme náznak smerujúci k investícii do priemyslu tak, aby sa dostalo viac prostriedkov z priemyslu do školstva. Nemyslím, že je potrebné vykonávať analýzu bariér vysokých škôl pri uskutočňovaní aplikovaného výskumu. Jednoducho stačí, keď sa zrealizuje to, o čo tu už bol pokus

- za každé euro z priemyslu na výskum získa škola ďalšie euro od štátu

Toto rozhodnutie však musí urobiť ministerstvo/vláda a nie školy. Pretože tí, ktorí s priemyslom nespolupracujú, budú vždy protestovať a ak ich je viac, tak to nikdy nemôže prejsť. Ak však sa toto presadí a všetci budú vidieť, že sa oplatí spolupracovať s priemyslom, tak sa o to budú viac a viac pokúšať. Ešte viac sa zostrí súťaž a to bude len dobre.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Zlepšiť legislatívne podmienky pre participáciu VŠ na projektoch pre prax – zvýšiť prioritu, nejde len o legislatívne podmienky, ale aj akceptovanie takýchto projektov významnejšie vo výskume ale aj vzdelávaní, keďže podporujú výchovu absolventov.

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť požiadavku:
Pripraviť systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa aj samotné vysoké školy (podobne ako aj základné a stredné školy) stali „udržateľnými školami“.
(pozri tiež pripomienku uvedenú vyššie v bode 1-16-00)

Zdôvodnenie:
Už viac ako dve desaťročia sa presadzuje, aby aj samotné školy, vrátane vysokých škôl, vytvárali priaznivé prostredie pre „udržateľný rozvoj“. Takto by boli lepšie pripravené aj na participáciu projektov pre prax. Vysoké školy by mali svojim študentom ale aj svojim partnerom z praxe poskytovať pozitívny vzor a praktické skúsenosti so zavádzaním princípov udržateľného rozvoja a environmentálneho správania do svojho manažmentu. Študenti by mali mať možnosť priamo sledovať environmentálne správanie sa svojej vysokej školy (napr. spotrebu energie, vody, množstvo vyprodukovaných odpadov a pod.) a tiež prakticky vstúpiť svojimi námetmi do zlepšenia súčasného stavu a riešenia udržateľného využívania zdrojov.
V tejto súvislosti pripomíname, že viaceré návrhy opatrení potrebné k výchove a vzdelávaniu k udržateľnému rozvoju (vrátane budovania „udržateľných škôl“) boli už uvedené v Akčnom pláne výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju v Slovenskej republike, ktorý bol v roku 2006 schválený Ministerstvom školstva SR (ako súčasť plnenia záväzkov Slovenska v rámci „Desaťročie vzdelávania k udržateľnému rozvoju“, 2005-2014).

May 15

Viera

  • 15. 05. 2017
  • Viera

Cieľ spomína len participáciu na projektoch pre prax z oblasti služieb a výroby súkromného sektora cez tvorbu partnerstiev podnikov a vysokých škôl na riešení inovačných potrieb podnikov a firiem alebo celospoločenského rozvoja.