Skip to content

Kategória 7-01.00 Participácia na projektoch pre prax Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

V súvislosti s kapitolou 7 si dovolím upriamiť pozornosť na fakt, že v súčasných regiónoch nie sú vytvorené podmienky pre spolufinancovania aktivít VŠ pre systematické spolufinancovania vo významných výškach tak, aby sa mohli niektoré oblasti riešiť komplexne!

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Odporúčame zaradiť nový cieľ 7.-01.03
Vytvoriť a zaviesť nový model spolu financovania VŠ súkromným kapitálom s cieľom zabezpečenia väčšieho vplyvu priemyslu na obsah študijných programov ako aj na ich štruktúru

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Táto pripomienka sa týka všetkých opatrení v 7. kapitole.
Spoločenská misia vysokých škôl (Kapitola 7) trpí popieraním ich významu, pričom v minulosti sa kládli prekážky voči tomu, aby ich VŠ mohli realizovať. Dodnes sa nezohľadňuje pri akreditáciách. Kvôli tomu ju viaceré pracoviská považujú za príťaž, ktorá ich zdržuje od „skutočných“ úloh. Podobný vplyv má aj tlak na vedecké publikácie a aplikovanie výsledkov výskumu v technickej a hospodárskej praxi.
Ciele, zameriavajúce sa na rozvoj celospoločenskej misie, by preto mali mať motivačný charakter. Bez vhodnej motivácie sa súčasný stav nezmení. Ku každému z troch cieľov by mala vzniknúť samostatná grantová schéma s pomerne veľkým finančným objemom. Tento prístup by výrazne oživil spoluprácu s praxou, neziskové aktivity v regiónoch a prácu pre komunitu a spoločnosť.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Nové poslanie vysokých škôl v oblasti spoločenskej misie sa nezaobíde bez doplňujúcich zdrojov – ďalšie činnosti sa nedajú realizovať z vnútorných rezerv podfinancovaného vysokého školstva.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V súvislosti s kapitolou 7 si dovolíme upriamiť pozornosť na fakt, že v súčasných regiónoch nie sú vytvorené podmienky pre spolufinancovania aktivít VŠ pre systematické spolufinancovania vo významných výškach tak, aby sa mohli niektoré oblasti riešiť komplexne!
Odporúčame zaradiť nový cieľ 7.-01.03
Vytvoriť a zaviesť nový model spolu financovania VŠ súkromným kapitálom s cieľom zabezpečenia väčšieho vplyvu priemyslu na obsah študijných programov ako aj na ich štruktúru.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) V súvislosti s kapitolou 7 si dovolíme upriamiť pozornosť na fakt, že v súčasných regiónoch nie sú vytvorené podmienky pre spolufinancovania aktivít VŠ pre systematické spolufinancovania vo významných výškach tak, aby sa mohli niektoré oblasti riešiť komplexne!;
b) Odporúčame zaradiť nový cieľ 7.-01.03 - Vytvoriť a zaviesť nový model spolu financovania VŠ súkromným kapitálom s cieľom zabezpečenia väčšieho vplyvu priemyslu na obsah študijných programov ako aj na ich štruktúru.

Apr 28

Danka

 • 28. 04. 2017
 • Danka

Je nevyhnutné iniciovať vytvorenie systému viaczdrojového financovania inovatívnych projektov pre prax a na podporu vzniku podnikateľských subjektov v spolupráci s univerzitami (napr. formou inovačných voucherov). Na Slovensku v porovnaní s inými krajinami úplne absentuje spolufinancovanie týchto aktivít z úrovne regionálnej a lokálnej samosprávy (v sídlach univerzít) a tiež zapojenie relevantných rezortných ministerstiev (v prípade SPU v Nitre konkrétne MPaRV SR).

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) V súvislosti s kapitolou 7 si dovolíme upriamiť pozornosť na fakt, že v súčasných regiónoch nie sú vytvorené podmienky pre spolufinancovania aktivít VŠ pre systematické spolufinancovania vo významných výškach tak, aby sa mohli niektoré oblasti riešiť komplexne.;
b) Odporúčame zaradiť nový cieľ 7.-01.03 - Vytvoriť a zaviesť nový model spolu financovania VŠ súkromným kapitálom s cieľom zabezpečenia väčšieho vplyvu priemyslu na obsah študijných programov ako aj na ich štruktúru.

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Vítame zaradenie kapitoly 7 Tretia spoločenská misia vysokých škôl a osobitne vítame, že sa v nej uvádza spolupráca aj v oblasti environmentálnych aktivít a podpory udržateľného rozvoja regiónov. Environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvety a výchovu k udržateľnému rozvoju je v tejto súvislosti potrebné chápať ako dlhodobý preventívny nástroj v životnom prostredí, ktorý – pokiaľ bude efektívne implementovaný – môže významnou mierou prispieť k minimalizácii škôd a negatívnych zásahov do životného prostredia a znížiť nekompetentné rozhodovanie súvisiace s ochranou, tvorbou a manažmentom životného prostredia vo verejnej správe, súkromnom sektore a ďalších oblastiach spoločenského a hospodárskeho života.

K tejto časti máme niekoľko odporúčaní, podnetov a návrhov na doplnenie:
a) Odporúčame v súvislosti s potrebou zvýšenia participácie vysokých škôl na projektoch pre prax, osobitne so zameraním na požiadavky miestnej a regionálnej samosprávy, venovať zvýšenú pozornosť podpore komunitných programov.
b) Odporúčame, aby sa podpora komunitých projektov realizovala napr. formou strategického dokumentu Koncepcia podpory Miestnej agendy 21 (MA21) pre Slovenskú republiku, ktorá by podporila aj implementáciu environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na miestnej a regionálnej úrovni a pomohla by tak zvýšiť environmentálne (po)vedomie samospráv a miestnych komunít a ostatných regionálnych a miestnych partnerov. Pozitívne príklady môžeme nájsť v Českej republike, kde takáto koncepcia už úspešne dlhodobo funguje v praxi (viď stránky https://www.zdravamesta.cz/index.shtml a www.dobrapraxe.cz).
c) Odporúčame venovať v rámci environmentálnej, výchovy, vzdelávania a osvety zvýšenú pozornosť aj podpore environmentálnemu poradenstvu, kde by mohli vysoké školy zohrávať významnú úlohu. Príkladom môže byť nový Štátny program environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety a environmentálneho poradenstva na roky 2016-2025, ktorý schválila vláda Českej republiky uznesením č. 652 zo dňa 20. júla 2016. Tento štátny program predstavuje v Českej republike kľúčovú národnú stratégiu, na vykonávaní ktorej sa okrem orgánov štátnej správy podieľajú samosprávne kraje, obce, mestá, školy, vrátane vysokých škôl, ekologické poradne, mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, múzeá, ZOO, botanické záhrady a knižnice (viac na stránke http://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025).

May 15

Viera

 • 15. 05. 2017
 • Viera

Cieľ však neartikuluje participáciu vysokého školstva na celospoločenskom rozvoji v oblasti inovácií štátnej správy, samosprávy a konkrétne oblastí tvorby priestoru pre život, verejného priestoru, oblasť bývania a oddychu. Nejedná sa pritom o činnosť neziskových aktivít v regiónoch ani oblasť podpory komunity a spoločnosti (ciele 7-02 a 7-03). Práve potenciál škôl architektúry v oblasti nastavovania a optimalizácie procesov samosprávy, ako aj pomoc pri samotnej tvorbe prostredia je pritom významným nástrojom rastu životnej úrovne obyvateľstva.