Skip to content

Kategória 6-06.03 Vytvoriť model financovania vedeckých parkov a centier predovšetkým z európskych zdrojov a z vlastných zdrojov parkov a centier Všetky podnety

Apr 11

Gabriela

  • 11. 04. 2017
  • Gabriela

VŠ pedagóg, ktorý je uznávaným odborníkom na domácej pôde v tej-ktorej oblasti, často nemá možnosť informovať o výsledkoch svojho výskumu v karentovaných časopisoch alebo v odborných časopisoch s vyšším ratingom, v ktorých sa žiada publikovať vo svetových jazykoch. Celoživotná odborná profilácia jedinca časovo limituje (vyžaduje si všetok jeho čas), a tak nie každý zvládne byť jazykovo natoľko zdatný, aby odborný text jazykovo (a editorsky) spracoval podľa požiadaviek spomínaných časopisov. Tým sa ale stráca potenciál slovenskej vedy v mnohých oblastiach, pretože ak chce vysokoškolský učiteľ v karentovaných časopisoch publikovať, musel by si sám financovať preklad do cudzích jazykov, čo však pri súčasnom finančnom hodnotení pedagógov nie je mysliteľné. Tlak každej univerzity na kvalitu publikačných výstupov je známy: publikačné aktivity domácej proveniencie nie sú natoľko cenené, ako tie zahraničné.
Navrhujem, aby sa zvýšila možnosť publikovania odborných príspevkov v karentovaných časopisoch, a to jednoduchým spôsobom. Každá univerzita (fakulta?) by mala mať svoje prekladateľské odborné centrum, ktoré by zabezpečovalo preklad kvalitných domácich štúdií pedagógov jednotlivých fakúlt podľa požiadaviek toho-ktorého časopisu. Jednotlivé štúdie pedagógov by sa nezaraďovali na preklad do centier svojvoľne (kto bude chcieť publikovať text, ten ho automaticky prinesie do centra a bude ho mať preložený), bude o tom rozhodovať odborník (príp. odborný tím: vedúci katedry, garant, zriadená odborná komisia podľa odsúhlasenia vedeckej rady a podobne). Takýto systém si napokon sám vyselektuje jedincov, ktorí boli viackrát publikačne úspešní (tým by sa predložené články mohli prekladať bez predchádzajúceho odsúhlasenia, ostatní by podstúpili jednoduchý proces schválenia - uvedený vyššie). Fakulta by po schválení istej štúdie na preklad do karentovaného časopisu prevzala automaticky aj finančnú ťarchu, spojenú s publikovaním (poplatky).
Týmto by sa vybudoval mechanizmus skvalitnenia publikačných aktivít pedagógov na VŠ a aj ich prienik do vedeckých diskusií vedených v európskych a svetových karentovaných periodikách.

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

Model mal byť spracovaný v priebehu realizácie projektov na výstavbu parkov a centier. Fázovanie projektov meškalo viac ako rok, doteraz neboli splnené ani prísľuby financovania II. etapy – zabezpečenia personálnej stability. Naopak, boli tlaky na znižovanie podielu personálnych nákladov v navrhovaných projektoch. Navyše už pol roka sú projekty podané a okrem opakovaných administratívnych požiadaviek na opätovné dodávanie už dodaných podkladov sa nič nedeje.

Apr 11

Gabriela

  • 11. 04. 2017
  • Gabriela

VŠ pedagóg, ktorý je uznávaným odborníkom na domácej pôde v tej-ktorej oblasti, často nemá možnosť informovať o výsledkoch svojho výskumu v karentovaných časopisoch alebo v odborných časopisoch s vyšším ratingom, v ktorých sa žiada publikovať vo svetových jazykoch. Celoživotná odborná profilácia jedinca časovo limituje (vyžaduje si všetok jeho čas), a tak nie každý zvládne byť jazykovo natoľko zdatný, aby odborný text jazykovo (a editorsky) spracoval podľa požiadaviek spomínaných časopisov. Tým sa ale stráca potenciál slovenskej vedy v mnohých oblastiach, pretože ak chce vysokoškolský učiteľ v karentovaných časopisoch publikovať, musel by si sám financovať preklad do cudzích jazykov, čo však pri súčasnom finančnom hodnotení pedagógov nie je mysliteľné. Tlak každej univerzity na kvalitu publikačných výstupov je známy: publikačné aktivity domácej proveniencie nie sú natoľko cenené, ako tie zahraničné.
Navrhujem, aby sa zvýšila možnosť publikovania odborných príspevkov v karentovaných časopisoch, a to jednoduchým spôsobom. Každá univerzita (fakulta?) by mala mať svoje prekladateľské odborné centrum, ktoré by zabezpečovalo preklad kvalitných domácich štúdií pedagógov jednotlivých fakúlt podľa požiadaviek toho-ktorého časopisu. Jednotlivé štúdie pedagógov by sa nezaraďovali na preklad do centier svojvoľne (kto bude chcieť publikovať text, ten ho automaticky prinesie do centra a bude ho mať preložený), bude o tom rozhodovať odborník (príp. odborný tím: vedúci katedry, garant, zriadená odborná komisia podľa odsúhlasenia vedeckej rady a podobne). Takýto systém si napokon sám vyselektuje jedincov, ktorí boli viackrát publikačne úspešní (tým by sa predložené články mohli prekladať bez predchádzajúceho odsúhlasenia, ostatní by podstúpili jednoduchý proces schválenia - uvedený vyššie). Fakulta by po schválení istej štúdie na preklad do karentovaného časopisu prevzala automaticky aj finančnú ťarchu, spojenú s publikovaním (poplatky).
Týmto by sa vybudoval mechanizmus skvalitnenia publikačných aktivít pedagógov na VŠ a aj ich prienik do vedeckých diskusií vedených v európskych a svetových karentovaných periodikách.

Apr 28

Danka

  • 28. 04. 2017
  • Danka

V krátkodobom časovom horizonte nie je reálne uvažovať o prevažnom samofinancovaní vedeckých parkov a výskumných centier (napr. z komercializácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti). Na základe skúseností zo zahraničia je možné očakávať takúto situáciu najskôr v horizonte 5-10 rokov a dovtedy je potrebné investovať do ich chodu najmä z národných, regionálnych a rezortných zdrojov. Okrem toho existujú i ďalšie limity, napr. pravidlá udržateľnosti europrojektov (5 rokov) a v súvislosti s návrhom modelu financovania z európskych zdrojov tiež vyvstáva otázka, či v ďalšom programovacom období nebude už väčšina našich regiónov zaradená do vyššej kategórie podľa HDP, čo znamená nižší podiel z európskych zdrojov a zároveň vyššie spolufinancovanie.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 nesúhlasí aby hlavným zdrojom financovania vedeckých parkov bol európske zdroje. Klub 500 je presvedčený, e hlavným zdrojom financovania musia byť vlastné zdroje vytvorené na základe efektívnej spolupráce verejného a súkromného sektora. Verejné zdroje môžu byť využité ako doplnkový zdroj financovania. Na základe toho Klub 500 navrhuje zmenu opatrenia nasledovne: Vytvoriť model financovania vedeckých parkov a centier predovšetkým z vlastných zdrojov parkov a centier získaných efektívnou spoluprácou so súkromným sektorom a doplnkovo z európskych zdrojov.