Skip to content

Kategória 1-05.01 Zohľadniť špecifiká pri vzdelávaní príslušníkov národnostných menšín v legislatíve Všetky podnety

Apr 11

Zuzana

  • 11. 04. 2017
  • Zuzana

Pri čítaní kapitoly o vzdelávaní príslušníkov národnostných menšín, o vytváraní škôl z vyučovacím jazykom menšiny sa núka ďalšia otázka. Segregácia je iba na základe rasy? Veď ak nám vadí škola, kde sa vzdelávajú čisto Rómovia, aká škola vznikne, ak vytvoríme školu s vyučovacím jazykom rómskym? Integrovaná? Veď znova tie deti segregujeme, či nie? Na kresťanských, evanjelických školách nie sú žiaci segregovaní na základe viery? Tak buď je to logické a ľudia sa prirodzene chcú segregovať na základe spoločných znakov, alebo ak je to také zlé, tak by sme mali zrušiť aj tieto školy. Ak už chceme vzdelávať žiakov rómskej menšiny v hore popísaných školách, dovoľujeme si upozorniť na primárne vzdelávanie. Ak sa budú žiaci zo segregovaných osád vzdelávať v materinskom jazyku, vôbec neodstránime problém s pripravenosťou žiakov na ďalšie vzdelávanie napr. na stredných školách ...., kde sa budú musieť tak, či tak popasovať so slovenským jazykom a znova narazíme na bariéru. Kto ju potom odstráni? Nová a ďalšia zmena vzdelávacieho systému?

Apr 25

Beáta

  • 25. 04. 2017
  • Beáta

Navrhujeme v školskom zákone zavedenie pojmu: sieť národnostného školstva.

May 01

Jana

  • 01. 05. 2017
  • Jana

Už dnes sú zohľadnené špecifiká – rámcové učebné plány a ich dofinancovanie, nerušenie tried s nízkym počtom žiakov na II. stupni ZŠ a pod.

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

V legislatíve explicitne zohľadniť špecifiká a požiadavky jednotlivých národnostných menšín, ktoré môžu byť rozdielne (po rokovaní a dohode predstaviteľov jednotlivých národnostných menšín).
V legislatíve explicitne určiť povinný minimálny počet hodín pre jednotlivé stupne vzdelávania, ktorý je potrebný na zabezpečenie kvalitnej výučby vyučovacieho jazyka (po konzultácii s odborníkmi jednotlivých národnostných menšín - počty môžu byť rozdielne vo vzťahu k jednotlivým národnostným menšinám).
V legislatíve explicitne určiť povinný minimálny počet hodín pre jednotlivé stupne vzdelávania, ktorý je potrebný na zabezpečenie kvalitnej výučby slovenského jazyka ako druhého jazyka (po konzultácii s odborníkmi jednotlivých národnostných menšín - počty môžu byť rozdielne vo vzťahu k požiadavkám jednotlivých národnostných menšín).
V legislatíve explicitne určiť maximálny počet vyučovacích hodín pre jednotlivé stupne vzdelávania národnostných menšín.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

Podobný postup sa uplatní vo vzťahu k ustanoveniam o štátnej školskej inšpekcii, kontinuálnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov, asistentoch učiteľa, odborných zamestnancoch škôl a školských zariadení, o školských súťažiach a ich zabezpečení pre potreby škôl vzdelávajúcich príslušníkov národnostných menšín. – str. 32