Skip to content

Kategória 6-06.00 Rozvoj vedeckých parkov Všetky podnety

Mar 18

Juraj

  • 18. 03. 2017
  • Juraj

Vedecké parky a výskumné centrá s predmetom vyššieho významu napojiť a prepojiť s Európskou výskumnou infraštruktúrou v rámci budovaných projektov Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach, t.j. ESFRI roadmap 2016.

Mar 31

Jozef

  • 31. 03. 2017
  • Jozef

Analýza súčasného stavu v Cieli 6-06 ukazuje nekoncepčnú prácu riadiacich orgánov školstva. Existencia siedmich vedeckých parkov v porovnaní s jedným v Rakúsku, dvomi v Českej republike a štyrmi v Poľsku naznačuje, že problémom ich štruktúry (vrátane ďalšej existencie) sa bude treba čoskoro venovať. Opatrenie 6-06.03 naznačuje, že v danom období sa dá ich existencia ako-tak zabezpečiť z eurofondov, ale po roku 2023 je vážne ohrozená.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

  • 24. 04. 2017
  • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Navrhované riešenie pokladáme za nekoncepčné. Vidieť to aj z porovnania počtov vedeckých parkov v SR a ďalších krajinách. V SR bolo vybudovaných viac vedeckých parkov ako v podstatne väčších a rozvinutejších krajinách. Model ich financovania mal byť vytvorený predtým ako vôbec vznikli. Parky boli pôvodne plánované tak, aby prinášali zdroje financovania pre VŠ. Avšak v skutočnosti odčerpávajú finančné prostriedky pre výskum na VŠ. V súčasnom stave projektov by bolo chybou vyčleniť vedecké parky a centrá na samostatné financovanie. Je potrebné uskutočniť medzinárodný audit výkonov vedeckých parkov a centier, na základe ktorého je potrebné upraviť ich fungovanie. Parky musia dokázať svoju životaschopnosť v súťaži s ostatnými inštitúciami a ich financovanie musí byť zabezpečené rovnakými nástrojmi ako výskum na vysokých školách a ďalších inštitúciách.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 sa pýta ako je možné, že parky ktoré boli dobudované len v nedávnom období nemali rozpracovaný model ich fungovania a udržateľného financovania. Z pohľadu Klubu 500 musela byť súčasťou projektu udržateľnosť 5 rokov po ukončení projektu. Klub 500 preto navrhuje preveriť, akou formou je v projektoch udržateľnosť deklarovaná a prijať opatrenia na jej zabezpečenie.
Klub 500 zároveň odporúča realizovať prezentačné podujatia, ktoré zabezpečia informovanie odbornej verejnosti, zástupcov podnikateľov o jednotlivých parkoch, ich personálnom a materiálnom vybavení a možnostiach spolupráce.