Skip to content

Kategória 1-05.00 Podmienky na vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín Všetky podnety

May 12

Beáta

 • 12. 05. 2017
 • Beáta

Vážený pán štátny tajomník,

za Stranu maďarskej komunity Vám posielame návrhy týkajúce sa národného programu Učiace sa Slovensko:

1. Navrhujeme, aby v školskom zákone bol zavedený pojem: „národnostné školstvo“ pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Pod týmto pojmom rozumieme sieť škôl, ktoré sa rozlišujú od škôl celého systému tým, že majú svoje špecifiká, ktoré ďalej upravuje zákon.
2. Navrhujeme, aby pre národnostné školstvo bol zriadený pedagogický ústav, ktorý pracuje pre potreby tejto siete v súlade so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa regionálneho školstva. T.j. úlohy súvisiace so vzdelávacími programami, učebnicami, obsahom učiva istých predmetov (napr. dejepis), s metodikou vyučovania slovenského jazyka, s niektorými meraniami atď.
3. Navrhujeme, aby vo financovaní národnostného školstva bola uplatnená zásada, podľa ktorej školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín budú vyňaté z celého systému financovania regionálneho školstva a budú financované špecifickým spôsobom. Tento špecifický spôsob financovania berie do úvahy prirodzene nižší počet žiakov na všetkých stupňoch základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

S úctou:

Beáta Kiss, v.r. József Menyhárt
podpredsedníčka SMK pre školstvo predseda SMK

Apr 25

Beáta

 • 25. 04. 2017
 • Beáta

Navrhujeme vytvorenie špecifického ústavu pre potreby národnostného školstva. Činnosť tohto ústavu je vytvorenie rámcového učebného plánu na všetkých úrovniach škôl, v súlade s cieľovými požiadavkami, ale v zhode s nárokmi národnostných menšín. Ústav garantuje kvalitu a obsah učebníc pre národnostné menšiny, istú časť kontrolnej, metodickej činnosti a ďalšieho vzdelávania pedagógov patriacich k národnostným menšinám.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Navrhujeme vypracovať systém vzdelávania pre národnostné školstvo ako podsystém vzdelávania v SR (predškolské vzdelávanie a výchova, základné školy, stredné školy a vysoké školy).
Doplniť o návrh vytvorenia špecializácie učiteľov na VŠ v rámci študijného odboru slovenského jazyka na vyučovanie slovenského jazyka na národnostných školách
s používaním metód vyučovania cudzieho jazyka tak, ako je to uvedené v (i)ŠVP)
Doplniť ku kapitole 1: Zapracovať samostatný bod: zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so žiakmi a žiačkami z rodového hľadiska.
Navrhujeme doplniť do materiálu:
Vypracovať systém vzdelávania neplnoorganizovaných základných škôl v SR aj s vyučovacím jazykom národnostných menšín (tvoria cca. 30 % z celkového počtu základných škôl v SR).
1. Zohľadniť špecifiká týchto škôl v legislatíve (špecifické rámcové učebné plány, vzdelávacie štandardy).
2. Zabezpečiť učebnice, učebné texty, pracovné zošity a digitálne učebné zdroje špecificky vytvorené pre podmienky neplnoorganizovaných škôl.
3. Zohľadňovať pri rozhodovaní o sieti škôl a minimálnych počtoch žiakov prirodzené nižšie počty žiakov v neplnoorganizovaných základných školách.
4. Zohľadniť pri rozpise finančných prostriedkov špecifiká neplnoorganizovaných základných škôl.
5. Problematiku vzdelávania v podmienkach neplnoorganizovaných základných škôl zohľadniť aj v príprave pedagógov na vysokých školách, v rámci kontinuálneho vzdelávania aj v rámci poradenského systému (inkluzívneho, metodického).

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Súhlasíme s navrhovanými opatreniami, ale zdôrazňujeme potrebu dôsledného vyučovania slovenského jazyka.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Zdôrazňujeme potrebu dôsledného vyučovania slovenského jazyka, v prípade potreby žiakov a študentov aj s pomocou metodiky a didaktických postupov využívaných pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Apr 13

Mariana

 • 13. 04. 2017
 • Mariana

Vo vzdelávaní národnostných menšín popri samozrejmom rešpektovaní ich špecifík a vyučovania v materinskom jazyku navrhujem doplniť požiadavku, aby štátny jazyk - slovenský jazyk a literatúru hlavne na l. a 2. stupni vyučovali učitelia s certifikátom, ktorý potvrdí, že ich znalosť štátneho jazyka , ako aj správna výslovnosť je na vysokej úrovni. Zjednoduší to žiakom následné štúdium vyššieho stupňa a úspešné zaradenie do pracovného života na Slovensku.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

K navrhovaným opatreniam:
• Malo by jasne zaznieť, že žiak sa musí naučiť dôkladne slovenský jazyk. Je to v jeho vlastný prospech, aby si našiel uplatnenie v živote.

Mar 25

Robert

 • 25. 03. 2017
 • Robert

Nezabúdajme, že bilingválne nie sú len deti z národnostných menšín. Mnohí rodičia vychovávajú svoje deti bilingválne, hlavne anglicko-slovensky a nemecko-slovensky. Je to najúčinnejší a najlacnejší spôsob výučby cudzieho jazyka. Štát by mal bilingválnu výchovu podporiť minimálne tak, že rozšíri nedostatočnú ponuku bilingválnych škôl/tried. Ideálne je rozdeliť bilingválne školy/triedy na tie, kde sú vstupné testy z cudzieho jazyka a tie, kde sa začína s cudzím jazykom od nuly. Dopyt po bilingválnych školách momentálne vykrývajú takmer výlučne len súkromné školy.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Navrhujeme zabezpečiť odbornú prípravu učiteľov menej rozvinutých jazykov, napríklad učiteľov rómskeho jazyka.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Pri vzdelávaní príslušníkov národnostných menšín treba konkrétne špecifikovať pojem národnostná menšina, nakoľko v našej škole máme približne 86 % detí z marginalizovaných rómskych komunít, ale všetci majú uvedenú slovenskú národnosť. Vzhľadom na to, že chceme našim žiakom pomôcť, vyhovoval by nám nižší počet žiakov v triede, pretože ich materinským jazykom nie je slovenský jazyk. So slovenským jazykom prídu prvýkrát do styku až pri nástupe do školy.

May 14

ZŠ s MŠ

 • 14. 05. 2017
 • ZŠ s MŠ

Rómski žiaci, resp. rómska menšina nemá jednotnú reč- často krát sa dokonca líši obec od obce. Ako zabezpečiť normy a dokumenty v rómskom jazyku v takomto prípade?

Apr 20

Monika

 • 20. 04. 2017
 • Monika

Rešpektujem špecifiká pri výchove a vzdelávaní menšín, takto má byť, ale vyučovanie v rómskom jazyku? To nie je inklúzia. Štátny jazyk je veľmi dôležitý práve pre menšiny, umožní im lepšie štúdium vyššieho stupňa a úspešnú socializáciu v spoločnosti.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Aj napriek snahe poskytnúť národnostným menšinám možnosť výuky v ich rodnom jazyku, je potrebné definovať aj pravidlá pre takého vzdelávanie, aby sa nestávalo, že žiaci takýchto škôl sa len veľmi ťažko dokážu dohovoriť slovensky a tým sa znižuje ich možnosť uplatnenia na pracovnom trhu, prípadne po skončení školy odchádzajú za uplatnením do zahraničia, kde sa lepšie dohovoria v materinskom jazyku, ako slovensky.

Apr 11

Júlia

 • 11. 04. 2017
 • Júlia

Na jednej strane chceme integrovať, na druhej na strane chceme vyučovať v rómskom jazyku /rodnom jazyku/. Takto si prestavujete inklúziu?