Skip to content

Kategória 6-03.00 Inštitucionálne financovanie tvorivých činností Všetky podnety

Mar 31

Jozef

  • 31. 03. 2017
  • Jozef

Cieľ 6-02 a Cieľ 6-03 treba doplniť o jednoznačnú interpretáciu. Cieľ 6-03 hovorí o podpore tvorivých činností vysokých škôl, ktoré dosahujú kvalitné výsledky, resp. majú pre ne rozvojový potenciál. Treba jasne povedať, že všetkých VŠ. V danej chvíli sú totiž súkromné VŠ z viacerých schém podpory – vrátane inštitucionálnej podpory – vylúčené. (V opačnom prípade treba do Cieľa 6-02 vložiť zásadu rozdielneho hodnotenia VŠ, ktoré inštitucionálnu podporu dostávajú, a tých, ktoré sú z nej vylúčené.) Dnes dochádza k absurdnej situácii, keď Zákon o vysokých školách pripúšťa udeľovanie dotácií aj súkromným VŠ. Tie ju v skutočnosti nedostávajú, hoci sú – podľa litery zákona – rovnoprávne s verejnými. Musia vzniknúť transparentné pravidlá na prideľovanie dotácií na tvorivú činnosť. Za nedostatok analýzy považujeme skutočnosť, že nekonštatuje dlhodobú neudržateľnosť tohto nevyváženého prístupu.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

  • 24. 04. 2017
  • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Nie sú známe finančné ani časové rámce pre zavedenie novej formy inštitucionálneho financovania.