Skip to content

Kategória 6-02.00 Systém evaluácie (hodnotenia) tvorivých činností Všetky podnety

Apr 07

Blažej

  • 07. 04. 2017
  • Blažej

Súčasný systém evaluácie tvorivých činnosti vysokých škúl nie je efektívny, ani stabilný a nestimuluje rozvoj, ale naháňanie karentov. Navrhované opatrenia sú nevyhnutné pre rozvoj vysokých škôl, ale nevytvárajú podmienky pre pokojnú tvorivú prácu vo výskume, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie poslania vysokých škôl byť na čele rozvoja Slovenska v 21. storočí. Navrhovaný systém evaluácie tvorivých činnosti vysokých škôl prebratý z Veľkej Británie REF je len obdobou toho čo bolo aj doteraz, len v ružovom. Tieto systémy sa vyvíjali a fungujú v celkom iných legislatívnych aj finančných podmienkach pre vedu ako je to na Slovensku. Keď ich chceme rozvíjať celoplošne na Slovensku, tak musíme nájsť preto aj dostatok zdrojov. Tieto však v dohľadnej budúcnosti nebudú k dispozícii.

Mar 31

Jozef

  • 31. 03. 2017
  • Jozef

Cieľ 6-02 a Cieľ 6-03 treba doplniť o jednoznačnú interpretáciu. Cieľ 6-03 hovorí o podpore tvorivých činností vysokých škôl, ktoré dosahujú kvalitné výsledky, resp. majú pre ne rozvojový potenciál. Treba jasne povedať, že všetkých VŠ. V danej chvíli sú totiž súkromné VŠ z viacerých schém podpory – vrátane inštitucionálnej podpory – vylúčené. (V opačnom prípade treba do Cieľa 6-02 vložiť zásadu rozdielneho hodnotenia VŠ, ktoré inštitucionálnu podporu dostávajú, a tých, ktoré sú z nej vylúčené.) Dnes dochádza k absurdnej situácii, keď Zákon o vysokých školách pripúšťa udeľovanie dotácií aj súkromným VŠ. Tie ju v skutočnosti nedostávajú, hoci sú – podľa litery zákona – rovnoprávne s verejnými. Musia vzniknúť transparentné pravidlá na prideľovanie dotácií na tvorivú činnosť. Za nedostatok analýzy považujeme skutočnosť, že nekonštatuje dlhodobú neudržateľnosť tohto nevyváženého prístupu.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

  • 24. 04. 2017
  • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

a) Nie je zrejmé, ktoré zásady z britského a českého hodnotenia budú “primerane adaptované na slovenské podmienky”.
b) Nie je zrejmé akú byrokratickú záťaž bude evaluácia predstavovať.

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Poznámka k bodu 6-02.01 (s. 198) - Je nevyhnutné aplikovať aktuálnu, nie starú verziu systému REF. Je nevyhnutné reflektovať argumenty prezentované v Sternovej správe (dostupné na internete:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/541338/ind-16-9-ref-stern-review.pdf), ktoré zdôvodňujú generický charakter novej verzie REF-u a vysvetľujú nedostatky starej verzie REF-u. (Zatiaľ sú v návrhoch prof. Mocza a kol. prezentované modely založené na starej verzii REF-u.). Zároveň je nevyhnutné nastaviť systém hodnotenia tak, aby sa neuplatňoval retroaktívne - tak ako to bolo v prípade doterajších komplexných akreditácií alebo pri zmenách metodiky rozpočtu.

Apr 29

Peter

  • 29. 04. 2017
  • Peter

a) V súvislosti s vypracovaním nového systému evaluácie odporúčame od neho odstúpiť a jeho účel prenechať akreditačnej agentúre v duchu Humboldtovho princípu prepojenia vzdelávania s výskumom. Mal by sa uplatniť komplexný prístup v rámci jedného posudzovania a nezaťažovať VŠ dvomi rozdielnymi postupmi s primeranou náročnosť na administratívnu záťaž. Odporúčame kopírovať/aplikovať systémy používané EUA. Vzťahovať tento postup na úroveň financovania nepovažujeme za správny.!;
b) Postupy posudzovania ex post a ex ante odporúčame zvážiť príp. pripraviť analýzy, kde a ako sa to vykonáva v zahraničí.