Skip to content

Kategória 1-04.10 Vyškoliť riaditeľov Centier VIMS PPI a ich stotožnenie s filozofiou VIMS PPI Všetky podnety

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

odporúčame vynechať Nie je to nutné. Súčasní štatutári už dnes pracujú vo viacúrovňovom systéme poradenstva a prevencie a vykonávajú intervencie a podporu. Navrhujeme, aby sa vzdelávanie realizovalo pre všetkých riadiacich pracovníkov v príslušných rezortoch spolupracujúcich na viacúrovńovom modely. Odborní zamestnanci –psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédi sú už svojim vzdelaním automaticki „inkluzívni“, pretože rešpektujú, akceptujú osobnosť dieťaťa takú, aká je a snažia sa individualizovať prístup iných; špecificky, individuálne pristupovať k danému dieťaťu, žiakovi, povzbudzujú rodičov a učiteľov v ich výchovno – vzdelávacom procese a prístupe.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Navrhujeme upraviť systém riadenia: možnosťou je napr. vytvoriť "Radu centier"(podobne ako Rada školy), prípadne zaviesť model predstavenstva a dozornej rady. Stanoviť jasné pravidlá a kompetencie aktérov riadenia centier.
Za demokratickejší, transparentnejší a spravodlivejší považujeme systém riadenia, v ktorom majú rozhodovacie kompetencie a zodpovednosť viacerí. Opatrenie nehovorí o systéme, filozofii a princípoch riadenia centier.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Chceme vedieť viac o tom, kto bude voliť riaditeľov, o ich kompetenciách a a podstatu filozofie, o ktorú sa budú opierať.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Chceme vedieť viac o kompetenciách tohto riaditeľa a podstatu filozofie, o ktorú sa bude opierať.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Chceme vedieť viac o tom, kto bude voliť riaditeľov, o ich kompetenciách a a podstatu filozofie, o ktorú sa budú opierať.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Chceme vedieť viac o kompetenciách tohto riaditeľa a podstatu filozofie,
o ktorú sa bude opierať