Skip to content

Kategória 6-01.02 Legislatívne zjednodušiť realizáciu doktorandského štúdia na mimouniverzitných výskumných inštitúciách (predovšetkým na SAV) Všetky podnety

Apr 19

Andrea

  • 19. 04. 2017
  • Andrea

Uznávam, že SAV-ky sú pružnejšie, dokázali reformovať svoj spôsob hodnotenia, ale skutočne máme toľko kapitálu (finančného, materiálneho, ľudského), aby sme si mohli dovoliť naďalej pestovať vedu paralelne?
Chápem obavy kvalitných súčastí SAViek, že spojenie s univerzitami je pre nich ohrozujúce, lebo v tej mase stratia hlas.
Ale je dobrou stratégia, keď si naďalej budeme vedu financovať a pestovať mimo univerzít na SAVkách, oslobodíme ich aj od povinnosti akreditovať doktorandské štúdia a budeme tým naďalej "chrániť" vysoké školy od vplyvu a prínosu výskumníkov a udržiavať pocit, že na školách sa učí, najdôležitejšie sú vysokoškolské učňovky, pred ktorými sa musí skloniť aj štatút docenta a profesora a veda sa tam nerobí lebo nie je inštitucionálna podpora vysokoškolských učiteľov?

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

Z uvedeného vyplýva že SAV ako nevysokoškolská inštitúcia bude môcť požiadať o akreditáciu doktorandského študijného programu – absolútna nezávislosť od vysokoškolskej inštitúcie.
Nesúhlasíme, jednak je to v priamom rozpore s 5-02.04 Zrušiť akreditáciu doktorandského štúdia v nevysokoškolských inštitúciách, a jednak by malo doktorandské štúdium zostať plne v kompetencii vysokých škôl. Samozrejme to vôbec nevylučuje spoluprácu s významnými vedeckými inštitúciami (predovšetkým SAV).

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Dokument navrhuje množstvo organizačných zmien súvisiacich so stratégiou vzťahu základného výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Slovenská akadémia vied má na Slovensku významné postavenie. Stratégia spomína SAV iba v súvislosti s realizáciou tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Stručne povedané: spomína sa, čo by mala SAV dostať, ale nie čo by mala dať vysokoškolskému vzdelávaniu. Prečo by školitelia doktorandov zo SAV nemali mať za povinnosť urobiť niečo aj pre bakalárske a inžinierske štúdium? V rámci fungovania vedeckých parkov by sa mohli vytvárať integrované pracoviská, aby sa lepšie využíval ľudský potenciál SAV vo vzdelávaní.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Dokument navrhuje množstvo organizačných zmien súvisiacich so stratégiou vzťahu základného výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Slovenská akadémia vied má na Slovensku významné postavenie. Stratégia spomína SAV iba v súvislosti s realizáciou tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Stručne povedané: spomína sa, čo by mala SAV dostať, ale nie čo by mala dať vysokoškolskému vzdelávaniu. Prečo by školitelia doktorandov zo SAV nemali mať za povinnosť urobiť niečo aj pre bakalárske a inžinierske štúdium? V rámci fungovania vedeckých parkov by sa mohli vytvárať integrované pracoviská, aby sa lepšie využíval ľudský potenciál SAV vo vzdelávaní.