Skip to content

Kategória 6-01.00 Doktorandské štúdium a postdoktorandské pozície Všetky podnety

Apr 07

Blažej

 • 07. 04. 2017
 • Blažej

Na vysokých školách dlhodobo absentuje vyhovujúci model doktorandského štúdia. Aj súčasný model je nevyhovujúci. Prechod na systém financovania bez vyčleňovania finančných prostriedkov na doktorandov musel priniesť úbytok doktorandov, lebo podľa súčasnej metodiky financovania doktorandi sú pre fakulty stratoví, keďže dotácia je menšia, ako výdavky na štipendium pre doktoranda. Z tohto pohľadu fakulty hľadali iné zdroje na financovanie doktorandov, napríklad formou grantových projektov. Aj tieto zdroje sú však nedostatočné, preto fakulty obmedzili počty doktorandov na nevyhnutné minimum. Iným, oveľa dôležitejším problémom je možnosť zamestnať sa na vysokej škole. Problémom je nedostatok miest a mala atraktivita. Keď je doktorand dobrým odborníkom vo svojom odbore, veľmi ľahko si nájde atraktívnejšie miesto mimo vysokú školu, kde mu môžu ponúknuť neistú budúcnosť s vysokými nárokmi za málo peňazí. Z tohto pohľadu navrhované opatrenia sú prínosom, zistíme to, čo už všetci vieme, ale nič neriešia. Je potrebná zásadná zmena financovania vedy na vysokých školách a to sa v opatreniach nenachádza.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

a) Nie je dostatočne uvedené aké konkrétne zmeny legislatívy sa navrhujú v doktorandskom štúdiu.
b) Hoci sa uvažuje o vytvorení pozícií postdoktorandov, materiál nestanovuje mnohé podstatné atribúty postdoktorandského štúdia, napr. koľko rokov bude trvať postdoktorandská fáza kariéry, koľko pozícií postdoktorandov sa vytvorí a aké budú finančné náklady, ani ktoré inštitúcie budú môcť prijímať postdoktorandov.
c) V opatrení 6-01.02 zrušiť možnosť výnimiek pre nevysokoškolskú inštitúciu požiadať o akreditáciu doktorandského štúdia, ak vysoká škola nespĺňa preň podmienky. Táto nevysokoškolská inštitúcia má predsa možnosť obrátiť sa na takú vysokú školu, ktorá podmienky spĺňa.
d) Neumožniť denné doktorandské štúdium bez poskytovania štipendia podľa opatrenia 6-02.05. Takéto opatrenie by sa mohlo zneužívať voči uchádzačom. Namiesto toho je potrebné vytvoriť legislatívne podmienky na to, aby štipendium z externých zdrojov mohlo byť považované za štipendium.

Mar 23

Martin

 • 23. 03. 2017
 • Martin

Myslím, že téma postdoktorandských pozícií je veľmi dôležitá a niekedy mám pocit, že v tomto ohľade slovenskému školstvu už pred pár rokmi ušiel vlak. Postdoktorandské pozície sú z môjho pohľadu mimoriadne významnou príležitosťou na internacionalizáciu nášho uzavretého vysokého školstva. Ako senátor som sa zúčastnil včerajšieho Konventu Univerzity Komenského a pri téme postdoktorátov som s hrôzou zistil, že NIKTO z prítomných senátorov sa na svojej fakulte nestretol so zahraničným postdoktorandom. Podľa môjho názoru je dôležité, aby sa postdoktorandské pozície nestali len ďalším uzavretým a vnútroštátnym modelom, ale aby boli primárne otvorené pre čerstvých doktorov z prestížnych zahraničných univerzít, ktorí by sme na niekoľko semestrov prišli zdieľať svoje najčerstvejšie poznatky a výsledky bádania. Zároveň by sa tak mohla úplne prirodzene rozširovať ponuka kurzov vyučovaných v cudzom jazyku a medzinárodná vedecko-výskumná spolupráca.
Popri postdoktorandoch by sme však nemali zabúdať ani na pozície PRED doktorátom, ktoré by čerstvým absolventom 2. stupňa štúdia umožnili naštudovať si literatúru, pripraviť metodológiu a ujasniť tému svojho budúceho výskumu. Na Viedenskej univerzite existujú pozície pre tzv. "prae-doc" pracovníkov, ktorí sú financovaní prostredníctvom viacerých grantových schém a ich úlohou je pomocná vedecká činnosť a príprava na doktorandské štúdium. Podobne fungujú v Česku pozície pomocných vedeckých pracovníkov ("pomvědov"). V Belgicku zasa funguje "Research Master" štúdium, ktoré je akýmsi medzistupňom medzi 2. a 3. stupňom vysokoškolského štúdia. Moja osobná skúsenosť slovenského doktoranda v oblasti humanitných vied je taká, že kvalita našich doktorandov sa s takýmito zahraničnými doktorandmi, ktorí začali na svojom dizertačnom výskume pracovať až po takomto medzistupni, je neporovnateľná.
Ak teda hovoríme o postdoktorandoch, nemali by sme v prvom rade zabúdať na využitie týchto pozícií na prilákanie čerstvých doktorov z prestížnych zahraničných univerzít, ktorí sú oveľa ochotnejší aspoň na krátky čas pracovať aj v skromnejších podmienkach. Zároveň by sme nemali zostávať stále o ďalší krok vzad, a mali by sme uvažovať o formovaní medzistupňa medzi 2. a 3. stupňom vysokoškolského štúdia, ktorý by umožnil presnejšie zacieliť a zamerať svoj dizertačný výskum.

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

V úvode kapitoly 6 odporúčame uviesť nadväznosť výskumu a vývoja na Stratégiu RIS 3 napr. v tretej odrážke. Alebo v poslednej odrážke, kde by sa malo uviesť že aj v súlade sú štátnou politikou vedy a výskumu.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Vo všeobecnosti materiál v 6. kapitole podáva systémovo pomerne kvalitné definovanie problémov vedy a výskumu vo vysokom školstve v SR, ale celý text sa obmedzuje na zhodnotenie problémov a náčrtu úloh, ktoré majú prispieť k jeho zlepšeniu. S minimálnymi výnimkami neprináša žiadne konkrétne opatrenia alebo postupy k riešeniu.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Materiál nerieši zvýšenie konkurencieschopnosti doktorandského štúdia.

V aktuálnom materiáli vôbec nie je riešené zvýšenie medzinárodnej atraktívnosti a požadovanej mobility doktorandského štúdia, čo je esenciálna požiadavka pre zvýšenie jeho kvality.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) V úvode kapitoly 6 odporúčame uviesť nadväznosť výskumu a vývoja na Stratégiu RIS 3 napr. v tretej odrážke. Alebo v poslednej odrážke, kde by sa malo uviesť že aj v súlade sú štátnou politikou vedy a výskumu;
b) Pre podporu mobility pre postdoktorandov odporúčame uviesť aj možnosť financovanie z finančných prostriedkov podnikateľskej praxe.
c) V názve odporúčame doplniť „....mimouniverzitných pracovísk a z priemyslenej praxe.“ V kapitole sa používa pojem „evaluácia“. Až do tohto miesta sa doteraz nepoužíval! Je treba vysvetliť rozdiely akreditácia a evaluácia, čo pod tým autori textu myslia! Odporúčame pokiaľ by to malo v texte ostať, vymeniť kapitoly teda 6-02 dať na začiatok!

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V úvode kapitoly 6 odporúčame uviesť nadväznosť výskumu a vývoja na Stratégiu RIS 3 napr. v tretej odrážke. Alebo v poslednej odrážke, kde by sa malo uviesť že aj v súlade sú štátnou politikou vedy a výskumu.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

Medzi mimouniverzitné výskumné inštitúcie, na ktorých bude možné realizovať doktorandské štúdium odporúčame zaradiť aj VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava (6-01.02)
Udelenie štipendia ako nezákonná podmienka zabezpečí flexibilitu PhD. štúdia (6-01.05)
Navrhujeme, aby do systému financovania vedy boli v plnom rozsahu zahrnuté aj súkromné vysoké školy v SR.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) V úvode kapitoly 6 odporúčame uviesť nadväznosť výskumu a vývoja na Stratégiu RIS 3 napr. v tretej odrážke. Alebo v poslednej odrážke, kde by sa malo uviesť že aj v súlade sú štátnou politikou vedy a výskumu;
b) Pre podporu mobility pre postdoktorandov odporúčame uviesť aj možnosť financovanie z finančných prostriedkov podnikateľskej praxe.
c) V názve odporúčame doplniť „....mimouniverzitných pracovísk a z priemyslenej praxe.“ V kapitole sa používa pojem „evaluácia“. Až do tohto miesta sa doteraz nepoužíval. Je treba vysvetliť rozdiely akreditácia a evaluácia, čo pod tým autori textu myslia. Odporúčame pokiaľ by to malo v texte ostať, vymeniť kapitoly teda 6-02 dať na začiatok.

May 14

Dušan

 • 14. 05. 2017
 • Dušan

Z postdoktorandských pozícií by nemali byť vylúčení ľudia na základe svojvôle vedúcich zamestnancov a najmä tých, ktorí do práce chodia zriedka kvôli výkonu iných zamestnaní, napr. kvôli funkcii primátora. Kumulácia funkcii plodí porušovanie zákonov.

May 15

Pavol

 • 15. 05. 2017
 • Pavol

Podpora externého doktoránskeho štúdia formou vytvárania používania nových informačných technológií (on line prednášok a seminárov) vzhľadom na lepšie využitie času. Na druhej strane zabezpečiť pri výbere predmetu doktoranskej práce aj stáž na vedeckom pracovisku alebo relevantnej inštitúcií za účelom lepšej synergie s praxou.
Lepšia flexibilita tj. viac seminárov menší rozsah vedeckej práce alebo naopak.