Skip to content

Kategória 5-13.02 Zabezpečiť, aby kvalita absolventov v iných formách štúdia ako denných nebola nižšia ako na dennom štúdiu Všetky podnety

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Zvyšovanie kvality absolventov externej formy štúdia formou predĺženia obdobia štúdia, zvýšenia hodinovej dotácie v rámci priamej výučby, zavedenia prijímacích pohovorov s cieľom prijatia tých najkvalitnejších uchádzačov.

Apr 23

Andrej

  • 23. 04. 2017
  • Andrej

Pripomienka: Financovanie všetkých foriem štúdia a to denná, dištančná a externá na rovnakej úrovni a to 1:1:1

May 03

Kinga

  • 03. 05. 2017
  • Kinga

- Navrhujeme toto opatrenie zosúladiť s opatrením 2-05.01 Sprísniť výber uchádzačov o učiteľské štúdium

May 03

Kinga

  • 03. 05. 2017
  • Kinga

- Ak je vysoká škola zodpovedná za kvalitu absolventov v iných formách štúdia ako denných, prečo sa v § 52 novely zákona o VŠ kodifikuje štandardná dĺžka štúdia v externej forme na štyri alebo päť akademických rokov?
- Navrhujeme ponechať v kompetencii VŠ, aby si sama určila štandardnú dĺžku štúdia v externej forme, ktorá nesmie byť kratšia, ako v dennej forme štúdia.
- V učiteľských študijných programoch docieliť, aby sa na realizáciu pedagogickej praxe študentov dennej aj externej formy štúdia vzťahovali rovnaké finančné, organizačné a iné podmienky.
- V učiteľských študijných programoch zosúladiť toto opatrenie s opatrením 8-02.10 Zaviesť osobitný režim financovania prípravy učiteľov.