Skip to content

Kategória 5-13.01 Spracovať prehľad o e-learningových kurzoch a využití informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní na Slovensku Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

VŠ majú byť zodpovedné za svoj vzdelávací systém a nie je potrebné robiť v tomto smere ďalší výskum alebo míňať finančné zdroje iným spôsobom.

May 10

Marián

  • 10. 05. 2017
  • Marián

Informačné systémy univerzít, ich webové sídla ako aj univerzitne, či fakultné systémy na riadenie výučby (LMS) sú málo prispôsobované pre potreby študentov so špecifickými potreba najmä nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým študentom. E-learningové vzdelávanie sa v tomto smere málo využíva, resp. prispôsobuje hoci sme sa k tomu v rámci nariadení EU zaviazali.