Skip to content

Kategória 1-04.09 Zaviesť systém autoevaluácie a externého hodnotenia Centier VIMS PPI pre permanentné budovanie kvality poskytovaných služieb Všetky podnety

Apr 24

Združenie zamestnancov CPPPaP

  • 24. 04. 2017
  • Združenie zamestnancov CPPPaP

POZNÁMKA: Externé hodnotenie a spätná väzba niektorých aktérov nemusia byť validné vzhľadom na to, že poradenské zariadenie koná predovšetkým v záujme dieťaťa, niekedy aj proti záujmom rodičovským.
T.j. rodič, zákonný zástupca nerešpektuje odborné stanovisko, odborné odporúčania zariadenia a koná proti záujmom dieťaťa ( napr. nerešpektuje navrhovaný odklad šk. dochádzky- následne problém vo VVP s dieťaťom nasledujúci rok v 1. ročníku) a teda predpokladáme, že nebude objektívny pri hodnotení.

Apr 26

Marek

  • 26. 04. 2017
  • Marek

Poslaním poradenských zariadení je hájiť záujmy dieťaťa, navrhovať postupy pre optimalizáciu jeho vývinu. Poslaním poradenských zariadení nie je napĺňať očakávania partnerov (napr. školy, zákonných zástupcov), tie nemusia korešpondovať so zisteniami odbornej diagnostiky a následnými odporúčaniami odborných zamestnancov, zohľadňujúcimi výlučne záujmy a potreby dieťaťa. Vzhľadom k uvedenému možno predpokladať, že externé hodnotenie od partnerov môže byť neobjektívne a teda nevalidné. Externé hodnotenie a spätná väzba niektorých aktérov nemusia byť validné vzhľadom na to, že poradenské zariadenie koná v záujme dieťaťa a rodič, zákonný zástupca nerešpektuje odborné stanovisko, radu a koná proti záujmom dieťaťa( napr. nerešpektuje navrhovaný odklad šk. dochádzky- následne problém vo VVP s dieťaťom nasleujúci rok v 1. ročník, nesúhlas s odborným vyšetrením zo strany rodiča, resp. nespolupráca).Uvedené bude vyžadovať právnu úpravu.

Apr 28

Eva

  • 28. 04. 2017
  • Eva

..."aby sa služby neustále zlepšovali, bude permanentné budovanie kvality jedným z navýznamnejších atribútov činnosti VIMS PPI".
Nazdávame sa, že služby centier sa budú neustále zlepšovať aj bez systému autoevaluácie a iných zložitých procesov, postačí ak:
- centrá budú mať dostatočné finančné krytie v rozpočte
- budú mať dostatok finančných prostriedkov na nové materiálno-technické vybavenie, doplnenie novými pomôckami, testovými batériami, technikami, kompenzačnými pomôckami aj na výpožičku, na nové resp. zmodernizované terapeutické a relaxačné miestnosti
- ak budú mať odborní zamestnanci centier možnosti absolvovať im užitočné podujatia, semináre, školenia, certifikované kurzy, prednášky. Ak kritériom bude užitočnosť, prínos, odborný rast, zdokonalenie služby klientovi, ni ina finančná záťaž pre zariadenie
- ak budú mať odborní zamestnanci možnosti vybrať si z ponuky kontinuálneho vzdelávania na zvyšovanie pofesijných kompetencií, súčasná ponuka pre odborných zamestnancov vôbec nereflektuje požiadavky aplikácie pre prax.