Skip to content

Kategória 5-13.00 Iné formy štúdia Všetky podnety

Mar 19

Ivan

  • 19. 03. 2017
  • Ivan

Cieľ 5-13 Iné formy štúdia
Posledných desať rokov je jasným príkladom, ako vysokoškolskí pedagógovia dokázali zlikvidovať diaľkové (externé) štúdium. Pritom, v mnohých študijných odboroch to bol pre nich jediný kontakt s praxou. Najmä v technických odboroch. Vidina zisku zmenila bezplatné vysokoškolské vzdelávanie na rôzne priame a nepriame formy platenia, ktoré boli častokrát realizované cez pochybné občianske združenia, za priamej participácie vedenia fakúlt a univerzít. K tomu sa pridalo „pofiderné“ kupovanie titulov, ktoré niektorým politikom umožnilo dosiahnuť až na najvyššie miesta v tejto spoločnosti. ZA peniaze sa dal kúpiť titul v neuveriteľne krátkej dobe štúdia ale aj kúpiť si záverečnú prácu. Namiesto toho, aby uvedená skutočnosti boli riešené v trestoprávnej rovine, došlo k odhaleniu, že udelený titul sa nedá odobrať a došlo k likvidácii bezplatného diaľkového vzdelávania. Tým sme prekonali aj krajiny v Afrike.
Druhým klincom k pochovaniu diaľkového štúdia bolo stanovenie školného. Niektoré fakulty jeho výškou zdecimovali počty diaľkových študentov, smutné je, že aj v technických odboroch štúdia.
Poslednou kvapkou bola reforma dĺžky štúdia, kde diaľkový študent, v rámci štúdia musí študovať o dva roky dlhšie ako denný (každý stupeň je o rok dlhší).
Osobne som absolventom aj denného, aj diaľkového – externého štúdia. Vzhľadom k tomu, že ešte nebolo štúdium trojstupňové, diaľkové štúdium bolo o rok dlhšie, ale systém umožňoval jeho skrátenie absolvovaním dvoch rokov naraz. Malo to opodstatnenie. Diaľkoví študenti boli z praxe a oproti denným boli vo výhode nielen pred študentmi, ale, najmä vo finálnych ročníkoch, aj oproti svojim pedagógom. K tomu pristupovala aj zodpovednosť voči rodine. Čo denný študent nikdy nepochopí.
Pri poslednej reforme som predpokladal, že, vzhľadom ku koncepcii bakalárskeho štúdia, dôjde maximálne k nárastu druhého stupňa štúdia o rok. Veď človek z praxe má určite väčšie skúsenosti ako denný bakalár. Vzhľadom k náročnosti druhého stupňa, kde by mala byť inžinierska problematika, spojená s aplikáciou teoretickej inžinierskej matematiky, fyzika a podobne. Ale, to by museli garanti pochopiť základnú metódu per partes aj v postupnej náročnosti učenia sa, a nezaraďovať do bakalárskeho štúdia inžiniersku problematiku.
V minulosti som zastával názor, že by denné štúdium vysokej školy nemalo existovať. Odbor štúdia by si mal záujemca vyberať podľa potreby praxe. Lenže, vtedy sa neuvažovalo s totálnou deštrukciou hospodárstva a premeny Slovenka na montážnu automobilovú fabriku.
Súčasný systém vzdelávania smeruje k alternatívnym spôsobom vzdelávania. Vzdelávania na objednávku pre konkrétneho objednávateľa. Tento typ vzdelania, založený na riešení konkrétnych problémov a nie memorovaní z dataprojektoru, by mal byť aj v prostredí verejných a štátnych vysokých škôl. Systém kreditov je scestný. Umožňuje akurát „flákanie“ študentov za peniaze svojich rodičov.
Dištančné vzdelávanie môže byť len doplnkom vzdelávania. Je to zapríčinené mentalitou na Slovensku. Podvody, podvádzanie a využívanie mobilnej komunikácie pri klamaní pedagógov, Aj tých, ktorí sa snažia študentovi odovzdať čo najviac. Je to v našej výchove, nehľadať vedomosti, ale čo najľahšiu cestu k získaniu titulu. Častokrát majú viac vedomostí tí bez titulov, ako titulovaní „akademici“.
Celý systém vzdelávania, na všetkých stupňoch, evokuje k myšlienke, že sa máme pretvoriť na masu, bez vlastného názoru, bez duchovna, založenú na materiálnych statkoch a manipulovaní s nami. Inak by sa nerobila reforma vzdelávania pri každej zmene vlády.

Apr 18

Marek

  • 18. 04. 2017
  • Marek

Dobrý deň, na Vašej stránke v dokumente venovanej navrhovaným zmenám vo vysokom školstve (https://www.minedu.sk/data/att/10640.pdf) som bol znepokojený najmä bodom VŠ-1-13"Okrem denného štúdia štát podporuje aj ďalšie formy a metódy vysokoškolského vzdelávania, ako sú externé, dištančné (on-line) vzdelávanie, pričom
podmienky na ukončenie štúdia sú nastavené tak, aby zabezpečovali rovnakú kvalitu
absolventov pre všetky formy štúdia."

Som presvedčený, že denná forma štúdia musí byť vždy zvýhodňovaná. Predsa, študent venuje v tejto forme štúdia rozvoju svojich schopností najväčší čas a od svojich učiteľov ale aj spolužiakov sa učí okrem vedomostí aj sociálne návyky - ide o vzdelávanie ako nielen predávanie informácii, ale o dosť viac, pri takejto forme sa študenti formujú aj ako ľudské bytosti - formuje sa ich charakter. Online vzdelávanie takýto rozmer neponúka. Výuku tu redukujeme o ľudský rozmer. Po ďalšie - skúsim sa kúsok zmyslieť nad budúcnosťou- keď dovolíme redukovať vzdelanie iba na takúto výuku, nebudeme ochudobňovať časom aj naše školstvo? Keď sa uzná takáto forma, nebudeme potom všetci na celom svete robiť online kurzy v angličtine na dvoch troch svetových univerzitách? Známy fínsky architekt Juhanni Pallasmaa často hovorí, že sa viac naučil z toho ako sa jeho učitelia pohybovali po miestnosti a aké postoje mali, ako z toho, čo im hovorili.Kontakt a ľudská prítomnosť je veľmi dôležitá vo vysokoškolskom vzdelávaní, preto online kurz je podľa mňa iba asistujúcim vzdelávaním.

Dištančná externá forma - musí trvať o dosť dlhšie ako denná, aby sa zabezpečilo to, že študenti môžu aj vstrebať to čo sa naučili. Treba na to mať dlhší čas a zvýšiť kvalitu.
Dnes je na Slovensku žalostný stav, keď viem, že v niektorých základných školách sú zamestnaní učitelia, ktorí sa na svoje miesto dostali po známosti a učiteľstvo si dorobili externe, pritom denní absolventi, ktorí si to odmakali a mávali prax aj počas štúdia nie sú prijatí a pritom aj z rozprávania niektorých kolegov sú práve absolventi denných programov často kvalitnejší.
Kvalita externého vzdelávania je často veľmi zlá a vysoké školy sú nútené často z finančných dôvodov držať aj študentov externého štúdia, ktorý si neplnia svoje povinnosti. To treba zmeniť.
S pozdravom

Apr 21

Skarlet

  • 21. 04. 2017
  • Skarlet

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa stotožňuje s vytváraním podmienok pre iné formy štúdia. V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa venujeme tiež téme otvorené vzdelávanie. Jednou z foriem naplnenia tejto témy je poskytovania on-line kurzov MOOC, ktoré umožňujú „vysokoškolské štúdium na diaľku“. Jedným z lídrov v tejto oblasti je Francúzsko, ktoré tieto MOOC poskytuje nie len svojim občanom, ale aj krajinám hlavne afrického kontinentu.
Na Slovensku je to zatiaľ menej známa téma, avšak na pokrytie čiastkového vzdelávania by sa mohla začať aplikovať aj u nás. Jej využitie vidíme nielen pre vysokoškolské štúdium, ale pre všetky vekové kategórie občanov (pri zvyšovaní vzdelania, rekvalifikácii a pod.).

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

  • 24. 04. 2017
  • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Pri externej a distančnej forme vzdelávania upozorňujeme, že je potrebné zohľadniť, že nemôžu úplne nahradiť priamy kontakt s učiteľom.

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Problém e-learningu a otázky miery digitalizácie vyučovacieho procesu – ešte pred implementáciou navrhovaných opatrení je vhodné vypracovať štúdiu, ktorá by rozlíšila nutnosť / potrebu / nevhodnosť používania e-learningu s ohľadom na špecifiká jednotlivých disciplín, čo sa týka najmä niektorých humanitných disciplín (filozofia, etika, estetika, interpretačné disciplíny a pod.).