Skip to content

Kategória 5-12.01 Podporovať dostupnosť vysokoškolského vzdelávania pre špecifické skupiny Všetky podnety

May 05

NKOS

  • 05. 05. 2017
  • NKOS

Navrhujeme zadefinovať pracovnú pozíciu univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami ako odborného zamestnanca vysokej školy. V súčasnosti ju často vykonávajú pracovníci, ktorí sú zaradení ako administratívni pracovníci. Umožniť, aby bolo možné plat univerzitného koordinátora hradiť z rozpočtu určeného na špecifické potreby študentov.

May 05

NKOS

  • 05. 05. 2017
  • NKOS

Adresnosť sociálnych štipendií - Dnes môže študent bývajúci spolu s rodičmi vo vzdialenosti 31 km od vysokej školy, denne dochádzajúci vlakmi zadarmo, získať sociálne štipendium až 275 eur mesačne. Sociálne štipendium je dôležitým nástrojom podpory štúdia, navrhujeme ho udeľovať adresnejšie, v nižšej sume o 25 %, zohľadňovať prospech a viac rozvíjať možnosti študentských pôžičiek. Tým sa zvýši vlastná motivácia počas vysokoškolského štúdia a odpadne skupina študentov, ktorí sa prihlasujú na štúdium s vidinou získania sociálneho štipendia, ktoré je štedrejšie ako dávky sociálnej pomoci.

May 10

Marián

  • 10. 05. 2017
  • Marián

Navrhujem vytvorenie jednotného informačného systému, ktorý by slúžil na evidenciu študentov so špecifickými potreba, zadávanie špecifických požiadaviek a potrieb študentov, vyhodnocovanie ich špecifických potrieb ako aj samotné priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami v súlade so zákonom č. 131/202Z.z. o vysokých školách a vyhlášky č. 458/2012Z.z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami a ktorý by bol implementovaný na každej univerzite v SR. Prostredníctvom informačného systému by sa študenti jednoduchšie a rýchlejšie dostali k pomôckam, službám a špecifickým potrebám ktoré potrebujú k štúdiu na univerzitách a ktoré kompenzujú ich znevýhodnenie bez zníženia nárokov na ich študijný výkon. Jednotný informačný systém by taktiež sprehľadnil špecifické požiadavky a potreby študentov ako aj samotnú evidenciu študentov so špecifickými potrebami.