Skip to content

Kategória 5-12.00 Dostupnosť vzdelávania Všetky podnety

Mar 20

Ivan

  • 20. 03. 2017
  • Ivan

Cieľ 5-12 Dostupnosť vzdelávania
Genialita vzniká z biedy nie z prebytku. Toto je asi základná schéma, ktorá núti chudobných sa „vyhrabať“ zo svojho prostredia a dostať sa ďalej. Ten, čo má peniaze môže študovať na zahraničných univerzitách a môže ich aj ukončiť. Ale, máloktorý dosiahne to, čo dosiahne ten, ktorý má pred očami prostredie, z ktorého sa snaží dostať. Medzi mojimi priateľmi sú ľudia, ktorých rodičia si nemohli ani v minulom režime dovoliť umiestniť svoje dieťa na internátnu strednú školu. Vďaka možnostiam štátnych škôl sú z nás vedci, úspešní vysokoškolskí pedagógovia, komunálni politici, alebo štátni zamestnanci. Veľa sme dosiahli aj cez diaľkové (externé) štúdium. Pomohol nám štát. Ale, napriek tomu, čo je uvedené v opatreniach, situácia je hrozivá z niekoľkých dôvodov:
1. Nechápem pojem, čo sa myslí preukázanie podkladov na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. Na technických vysokých školách už roky nie sú prijímacie skúšky ale len prijímacie konanie a berie sa každý záujemca. Pritom prospech zo strednej školy častokrát nezodpovedá realite. Nie každá stredná škola má rovnaké štandardy pre hodnotenie študenta. Štvorkár z matematického gymnázia môže mať určite lepšie predpoklady na štúdium, ako jednotkár zo strednej odbornej školy. Na technické školy sa berie všetko! Ale to sa už berie aj na gymnázium. Ide predsa o financovanie škôl. V rámci prijímacieho konania by bolo vhodné absolvovať aspoň pohovor, kde by sa zistil skutočný záujem študenta o štúdiu.
2. Vznikajú regionálne vysoké školy – aj z finančných dôvodov rodičia odporúčajú svojim deťom výber školy najmä v mieste bydliska – znižuje to nároky na financovanie ubytovania, stravovania a cestovania. V oblasti cestovania vzniká diskriminácia tých, čo musia cestovať autobusmi, lebo bezplatná železničná doprava nie je všade. Napríklad, z Oravy študent pôjde na školy, kde sa dostane vlakom, to znamená, najmä do Žiliny. Napríklad Zvolen nie je pre neho zaujímavý, lebo sa mu predlžuje cesta a najjednoduchšia cesta autobusom sa stáva pre neho veľmi nákladná. Skúste toto vysvetliť v regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť.
3. Z dôvodu prednosti výberu regionálnej vysokej školy, systémovo prichádzame o budúcich odborníkov, ktorí by mohli študovať to, k čomu majú vzťah, ale finančná situácia rodičov (možno aj viac študujúcich detí v rodine), neumožňuje iný výber. Možnosť nápravy po získaní práce naráža na platené diaľkové štúdium, ktoré sa jeho dĺžkou stáva nezaujímavým.
4. Podvádzanie vo výbere sociálneho štipendia. Umelo rozvedení rodičia, prechod k trvalému pobytu k starým rodičom -dôchodcom a formálne splnenie hladiny príjmu pre poberanie týchto štipendií.
5. Sociálne vylúčenie sa ťažko hodnotí tomu, kto sa osobne nepohyboval v tejto rovine. Napríklad Rómovia. V minulosti som mal spolužiakov, neskôr kolegov s vysokoškolským vzdelaním. Dnes z lavíc technických škôl zmizli. Platí to aj o zdravotných postihnutiach. Tieto sa nemôžu orientovať len na telesné postihnutie, ale aj na poruchy učenia ako takého (dyslexia, dysgrafia a podobne). Pritom títo ľudia môžu mať nadpriemernú inteligenciu. Ale potrebujú osobitný prístup pedagóga. Ale na vysokej škole máme dokonca profesorov, ktorí nemusia mať ani pedagogickú odbornú spôsobilosť pre vzdelávanie dospelých. Nie to ešte zvládať špeciálnu pedagogiku. A odborný asistent, ktorý neopustil za celú dobu školské lavice, to určite taktiež nezvláda. Dôraz je všade na „vedecký“ a nie pedagogický rast.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klubu 500 zásadne nesúhlasí s deklarovaným princípom dostupnosti VŠ vzdelávania pre všetkých. Z pohľadu Klubu 500 dostupnosť vysokoškolského vzdelávania pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem je už v súčasnosti základným dôvodom degradácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Potvrdenie uvedeného smeru ako strategického cieľa z pohľadu Klubu 500 bude smerovať k ďalšiemu úpadku vysokoškolského vzdelávania.
Práve naopak, Slovenská republika by z pohľadu Klubu 500 a z hľadiska vyváženej štruktúry pracovnej sily mala pristúpiť k zásadnému znižovaniu počtu študentov na vysokých školách.