Skip to content

Kategória 5-11.01 Podporovať diverzifikáciu siete vysokých škôl prostredníctvom sebaprofilácie každej vysokej školy Všetky podnety

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Profilácia vysokých škôl je dôležitý reformný krok, avšak nesmie byť ponechaná len v rukách vysokých škôl, pričom štát bude ďalej financovať to vzdelávanie, ktoré sa vysoké školy rozhodnú poskytovať. Štát musí v tomto postupe zohrávať aktívnu a dôležitú úlohu a určovať smerovanie. Keď je štát objednávateľom služby – prípravy vysoko kvalifikovaného pracovníka a prostredníctvom dotácie túto službu aj financuje, nemal by sa vzdávať možnosti selektívneho financovania podľa potreby národného hospodárstva a strategických zámerov rozvoja spoločnosti. Štát musí poznať svoje priority, ak pripravuje reformu a jeho rozhodujúcou prioritou viac nie je, len zvýšiť podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, tak ako tomu bolo doteraz. Ak je, cieľom školy profilovať sa, tak, aby mala šancu uspieť v medzinárodnej konkurencii a umiestňovať sa významnejšie v svetových rankingoch univerzít, musí pristúpiť ku koncentrácii výskumu na jednu či dve výskumne orientované vysoké školy tak, ako sa deje v zahraničí a nakoniec aj v Českej republike. Ďalej musia existovať všeobecné vzdelávacie inštitúcie a nevyhnutne v neposlednom rade aj profesijne orientované pomaturitné vzdelávacie inštitúcie, po ktorých dnes silno volá priemysel.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Ako už bolo opakovane konštatované na rôznych odborných grémiách, aktuálny slovenský vysokoškolský systém z pohľadu kvality VVČ i kvality vzdelávania je značne deformovaný a nemožno očakávať objektívnu profiláciu zvnútra u mnohých subjektov.

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Opatrenie 5-11.01: Je zmysluplné podporovať diverzifikáciu siete vysokých škôl prostredníctvom sebaprofilácie každej vysokej školy.
V tejto súvislosti si však treba uvedomiť, že VŠ uprednostnia sebaprofilovanie smerom, ktorý bude pre nich ekonomicky a organizačne výhodný. Pokiaľ nebudú tieto dve zložky dostatočne presne definované a zakotvené legislatívou, školy budú pravdepodobne vyčkávať, aby sa neprofilovali smerom, ktorý sa ukáže pre ne nevýhodným. (Viď aj poznámky k cieľom v oblasti financovania.)

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienka: Pomer počtu obyvateľov voči počtu univerzít, NSR cca 998 tisíc obyvateľov na jednu univerzitu, Rakúsko cca 450 tisíc obyvateľov na jednu univerzitu, Poľsko cca 289 tisíc obyvateľov na jednu univerzitu, ČR a SR cc 145 tisíc obyvateľov na jednu univerzitu

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

navrhujeme zrovnoprávnenie postavenia súkromných vysokých škôl s verejnými vysokými školami

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Profilácia vysokých škôl je dôležitý reformný krok, avšak nesmie byť ponechaná len v rukách vysokých škôl, pričom štát bude ďalej financovať to vzdelávanie, ktoré sa vysoké školy rozhodnú poskytovať. Štát musí v tomto postupe zohrávať aktívnu a dôležitú úlohu a určovať smerovanie. Keď je štát objednávateľom služby – prípravy vysoko kvalifikovaného pracovníka a prostredníctvom dotácie túto službu aj financuje, nemal by sa vzdávať možnosti selektívneho financovania podľa potreby národného hospodárstva a strategických zámerov rozvoja spoločnosti. Štát musí poznať svoje priority, ak pripravuje reformu a jeho rozhodujúcou prioritou viac nie je, len zvýšiť podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, tak ako tomu bolo doteraz. Ak je, cieľom školy profilovať sa, tak, aby mala šancu uspieť v medzinárodnej konkurencii a umiestňovať sa významnejšie v svetových rankingoch univerzít, musí pristúpiť ku koncentrácii výskumu na jednu či dve výskumne orientované vysoké školy tak, ako sa deje v zahraničí a nakoniec aj v Českej republike. Ďalej musia existovať všeobecné vzdelávacie inštitúcie a nevyhnutne v neposlednom rade aj profesijne orientované pomaturitné vzdelávacie inštitúcie, po ktorých dnes silno volá priemysel.