Skip to content

Kategória 5-10.01 Zosumarizovať vstupné požiadavky vysokých škôl na uchádzačov o štúdium Všetky podnety

Apr 10

Kvetoslav

 • 10. 04. 2017
 • Kvetoslav

Problém je v tom, že na vysokú školu zoberú dnes každého, kto sa hlási. Potom ešte druhé a aj tretie kolo prijímacích skúšok. Kvalita sa tým extrémne znižuje. Univerzity by to ale nerobili, ak by neboli financie alokované na "hlavu" - teda čím viac prijmeme a udržíme ich známkami až do konca, tak tým viac budeme mať v škole financií. Je to chorý systém.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Čiastočne odporuje predchádzajúcemu cieľu, pretože ak VŠ majú vyžadovať vedomosti na základe SŠ, tak ďalšia sumarizácia nie je potrebná. Špecifické požiadavky (napr. maturita) si stanovuje každá VŠ v rámci pravidiel pre prijímacie konanie.

Mar 30

Eva

 • 30. 03. 2017
 • Eva

Navrhujem zvážiť zavedenie okrem štandardného spôsobu aj alternatívne prístupové cesty vedúce k štúdiu na vysokej škole, tzn. získanie vyššieho sekundárneho vzdelania nie je nevyhnutnou podmienkou pre reálnu možnosť štúdia na vysokej škole. Uplatňuje sa tak možnosť tzv. druhej šance, teda prístup k štúdiu na vysokej škole sa získava aj na základe preukázania talentu alebo zručnosti, prípadne pracovnými skúsenosťami v danej oblasti. Túto možnosť uvádza aj Bukurešťské komuniké (2012). Tento prístup je vhodný na získanie študentov (najmä v čase stáleho znižovania počtu VŠ študentov – demografický vývoj + študovanie mimo SR), ktorí z rôznych dôvodov (sociálne a ekonomické dôvody, rodinné povinnosti, dobrovoľníctvo, potreba získať najprv praktické skúsenosti) majú záujem o vysokoškolské vzdelanie neskôr – títo potenciálni študenti sú zvyčajne starší alebo sú prvou generáciou učiacich sa v rodine alebo komunite. Vysoké školy môžu zabezpečiť i alternatívne cesty k prijatiu na vysokú školu napríklad:
Alternatívne cesty k vysokoškolskému vzdelávaniu:
• špeciálne prijímacie skúšky pre niektoré skupiny študentov, ktoré testujú ich schopnosť študovať na vysokej škole,
• ponuka špeciálneho prístupového kurzu: absolvovanie kurzu vedie k prijatiu uchádzača na vysokú školu, zvyčajne v kombinácii s uznaním predchádzajúceho dosiahnutého vzdelania a praxe v danom odbore,
• akreditácia/uznanie predchádzajúceho dosiahnutého vzdelania a praxe v danom odbore, vzdelanie môže byť formálne aj informálne.

Pozrite dokument, napr.: Hauschildt K., Gwosć Ch., Netz N. a Mishra Sh. (2015). Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators. EUROSTUDENT V 2012-2015.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

V súčasnosti vysoké školy vyžadujú od SOŠ, aby dokladovali, ako pripravujú svojich žiakov na vysokoškolské štúdium. Týka sa to napríklad matematiky. Tento krok je zbytočný z viacerých dôvodov:
1. Každá škola má svoj ŠkVP a v ňom si to vysoké školy môžu nájsť. Keď nie, tak na stránke Ministerstva alebo ŠIOVu ako ŠVP.
2. SOŠ je v prvom rade odborná škola a prioritou je pripraviť odbornosť absolventa. Absolvent, ktorý chce v štúdiu pokračovať na VŠ by si mal uvedomiť, že napríklad učivo matematiky si musí doplniť v porovnaní s gymnáziom. Ale tento absolvent si to nikdy neuvedomí, keď bude na VŠ prijatý aj so štvorkami resp. päťkami z matematiky na pol roka. Učiteľ na SOŠ má samozrejme snahu žiakov pripraviť aj nad rámec učiva ŠkVP napríklad formou doučovania, resp. krúžkov. Ale u žiakov táto snaha nie je, lebo pre nich je rozhodujúci fakt, že budú prijatý bez prijímačiek.
Pokiaľ žiaci budú navštevovať VŠ ako vyplnenie času pokiaľ budú nezamestnaní a nebude medzi nimi robený výber, tak sa úroveň ich vedomostí nezlepší.

Apr 23

Daniel

 • 23. 04. 2017
 • Daniel

Vstupnou požiadavkou na každý VŠ študijný odbor by malo byť aj určenie, z ktorých predmetov okrem slovenského jazyka a cudzieho jazyka musí uchádzač maturovať (podľa zamerania daného VŠ odboru - napr. na štúdium cudzieho jazyka alebo tlmočníctva bude stačiť maturita zo SJL a CJ, ale na právo bude treba aj dejepis, na medicínu biológie, na technické a ekonomické smery matematika...). Stredoškolák bude vedieť, aké maturitné predmety si musí zvoliť, aby sa dostal na VŠ akú chce, nebude hľadať ľahšiu cestu (však zmaturujem z občianskej a umenia a kultúry a pôjdem študovať MAT-FYZ alebo medicínu). Ideálne by bolo, aby maturita bola formou celoštátnych testov, ktoré by museli absolvovať aj uchádzači z iných krajín, ktorí na Slovensku nematurovali. Pretože úroveň ústnych maturít je na školách veľmi rôznorodá (ako aj kvalita absolventov)

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Čo sa týka prijímacích skúšok, tak by mali byť študenti prijímaní na konkrétny odbor na základe stredoškolského štúdia, aby nebolo možné sa dostať z akejkoľvek strednej školy na akýkoľvek odbor – treba to nejako diferencovať a presne stanoviť z akej školy môže ísť na vysokú školu na aký odbor.
Nie je pravdou, že nie sú známe vstupné požiadavky VŠ na uchádzačov - požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu boli štandardnou prílohou všetkých akreditačných spisov (viď príloha III.9 akreditačných spisov - vyžaduje to kritérium KSP-B8, platné od roku 2013). Stačí ich vyžiadať od Akreditačnej komisie.

Apr 30

Miroslav

 • 30. 04. 2017
 • Miroslav

MS musí byť kritériom pre vstup na VŠ. Ak to nedosiahneme, sú akékoľvek úvahy o kvalite školy lén mýtus.
Dnes máme žiakov, ktorí nemusia robiť takmer nič a na všetky techniky sa dostanú.
A máme časť výborných žiakov, budúcich medikov, ktorí nemajú čas na MS z SJL a ANJ, lebo sa učia a chodia na doučovania z BIO, CHE a FYZ.
Pozor, najlepší gymnazisti už veľa rokov končia na VŠ v zahraničí, najčastejšie v Čechách.
Výsledok MS by mal byť vstupenkou na VŠ , ktorá si k tomu môže stanoviť ďalšie kritériá.

May 03

Kinga

 • 03. 05. 2017
 • Kinga

- Navrhujeme toto opatrenie zosúladiť s opatrením 2-05.01 Sprísniť výber uchádzačov o učiteľské štúdium