Skip to content

Kategória 1-04.07 Zaviesť štandardizované procesy v Centrách VIMS PPI. Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Nutnou súčasťou Štandardizovaných procesov s primeranou flexibilitou v odbornej oblasti musia byť personálne štandardy, t.j. odporúčaný počet detí, žiakov na 1 odborného zamestnanca ( psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, logopéd, počet sociálnych pracovníčok ako podporný personál ), ktoré chýbajú ako podklad na personálnu stratégiu a možnosti stabilizácie a rozvoja odborných zamestnancov .
Počet detí sa síce demograficky znižuje, ale narastá počet klientely so špecifickými problémami a požiadavkami.
Dnes CPPPap riešia oveľa náročnejšie prípady, ako v minulosti. Musíme nielen diagnostikovať, ale aj realizovať terapie, nápravy, konzultácie, prevenciu, osvetu, a na to potrebujeme čas, priestor, prípravu a personálne zabezpečenie.

Nie je nutné zabezpečovať dodávateľským spôsobom, keď stačí dobudovať a personálne posilniť odborné zázemie ( bývalý pán minister Pelegrini v tom nevidel problém).

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Nutnou a neoddeliteľnou súčasťou štandardizovaných procesov s primeranou flexibilitou v odbornej oblasti musia byť personálne štandardy, t.j. odporúčaný počet potenciálnej klientely na 1 odborného zamestnanca ( psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, logopéd, počet sociálnych pracovníčok ako podporný personál ), ktoré chýbajú ako podklad na personálnu stratégiu a možnosti stabilizácie a rozvoja odborných zamestnancov. V tomto prípade u CPPPaP je potrebné si uvedomiť, že okrem odbornej starostlivosti, ktorú poskytujú klientovi, zabezpečujú aj komplexnú prevenciu a odborno – metodickú činnosť (pre školy, teda pre učiteľov, ale aj rodičov). Zdôrazňujeme, že navrhované štandardizované procesy v Centrách musia byť vysoko flexibilné – do tej miery, aby umožnili rešpektovať regionálne špecifiká Centier (viď výsledky Procesnej analýzy, výstupy NP VÚDPaP).

Apr 01

Anna

 • 01. 04. 2017
 • Anna

No konečne by bolo dobré zjednotiť používanie testov a zásobiť nimi jednotlivé centrá. Pravidelne by malo prebiehať zaškoľovanie pracovníkov.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Vytvoriť a zaviesť štandardy poskytovania služieb v poradenských zariadeniach tak, aby boli jednotné a zrozumiteľné pre klienta, rodinu, pedagógov škôl a iných spolupracujúcich odborníkov. Zvlášť venovať pozornosť štandardom terénnej formy poskytovania poradenstva nakoľko rešpektuje skutočné potreby klientov / rodiny.

Preferovať nielen diagnostiku, ale aj stimuláciu a terapiu zameranú na dieťa (1-04.04).

Apr 13

Mária

 • 13. 04. 2017
 • Mária

Podporujeme zavedenie jednotného registratúrneho poriadku v Centrách, máme však pripomienku k zavedeniu elektronického spisu. V CPPPaP je spisom aj karta klienta a problém vidíme v tom, že nie sú zosieťované počítače medzi odbornými zamestnancami a tým nie je umožnený vstup do spisu podľa aktuálnej potreby.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Vytvoriť a zaviesť štandardy poskytovania služieb v poradenských zariadeniach tak, aby boli jednotné a zrozumiteľné pre klienta, rodinu, pedagógov škôl a iných spolupracujúcich odborníkov. Zvlášť venovať pozornosť štandardom terénnej formy poskytovania poradenstva nakoľko rešpektuje skutočné potreby klientov / rodiny.

Preferovať nielen diagnostiku, ale aj stimuláciu a terapiu zameranú na dieťa (1-04.04).

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Vytvoriť a zaviesť štandardy poskytovania služieb v poradenských zariadeniach tak, aby boli jednotné a zrozumiteľné pre klienta, rodinu, pedagógov škôl a iných spolupracujúcich odborníkov. Zvlášť venovať pozornosť štandardom terénnej formy poskytovania poradenstva nakoľko rešpektuje skutočné potreby klientov / rodiny.

Preferovať nielen diagnostiku, ale aj stimuláciu a terapiu zameranú na dieťa (1-04.04).

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Vytvoriť a zaviesť štandardy poskytovania služieb v poradenských
zariadeniach tak, aby boli jednotné a zrozumiteľné pre klienta, rodinu,
pedagógov škôl a iných spolupracujúcich odborníkov. Zvlášť venovať
pozornosť štandardom terénnej formy poskytovania poradenstva nakoľko
rešpektuje skutočné potreby klientov / rodiny.
Preferovať nielen diagnostiku, ale aj stimuláciu a terapiu zameranú na
dieťa (1-04.04).