Skip to content

Kategória 5-06.02 Vytvoriť novú sústavu študijných odborov a vydať ju v podobe všeobecne záväznej právnej normy (napr. cestou nariadenia vlády, alebo vyhláškou ministerstva) Všetky podnety

Apr 23

Daniel

  • 23. 04. 2017
  • Daniel

Odporúčam zakomponovať do opisu študijných odborov (možno aj programov) aj požiadavku, z akých predmetov je požadovaná maturita pre uchádzača o tento odbor. Previazalo by sa tak VŠ štúdium so stredoškolským, nemohlo by sa stávať, aby na odbory technické, či programátorské boli prijímaní študenti bez maturity z matematiky, aby na medicínu boli prijímaní študenti bez maturity z biológie či chémie. Otvorila by sa tak aj cesta k externej maturitnej skúške aj z iných predmetov ako je dnes, k akýmsi celoštátnym centrálnym testom ukončujúcim stredoškolské štúdium a tieto testy by mohli (museli) absovlovať aj uchádzači o štúdium z iných krajín (ktorí na Slovensku nematurovali).

Apr 01

Martin

  • 01. 04. 2017
  • Martin

Zníženie počtu študijných odborov je iste pozitívny zámer, ako však autori dospeli práve k číslu 30-40, je nejasné a vzhľadom na to, že ide 9-násobné zníženie súčasného počtu, vyvoláva to otázniky, ako možno takúto dramatickú redukciu dosiahnuť bez toho, aby súčasná prílišná rozdrobenosť bola nahradená priveľmi vágne a široko definovanými študijnými odbormi.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

  • 24. 04. 2017
  • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

V opatrení 5-06.02 vytvoriť väzbu na odbory tvorivej činnosti, keďže tvorivá činnosť je súčasťou vyšších stupňov vysokoškolského vzdelávania.

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Počet študijných odborov na Slovensku v rozmedzí 30-40 je minimalistický už len s ohľadom napríklad na počet fakúlt na Slovensku.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Počet študijných odborov na Slovensku v rozmedzí 30-40 je minimalistický už len s ohľadom napríklad na počet fakúlt na Slovensku.