Skip to content

Kategória 5-06.01 Stanoviť na úrovni ministerstva metodiku tvorby a štruktúru opisov študijných odborov Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

V bode 1 odporúčame vynechať text v zátvorke – k istému stupňu prekrývania môže dôjsť napr. Strojárstvo a Automobilový priemysel.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Vymedzenie príbuzných študijných odborov by v opise odboru malo byť. Teraz zákon hovorí, že študent má právo na zmenu študijného programu v rámci odboru alebo príbuzného študijného odboru. A príbuzné študijné odbory sa dajú nájsť práve v opise študijného odboru.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

Sústava študijných odborov má byť zachovaná, ale habilitácia a inaugurácie sa majú robiť v odboroch habilitačného konania - vo vedných odboroch. Odporúčame zvážiť aspoň čiastočné zjednotenie: študijné odbory (360), vedné odbory a oblasti výskumu (24)...dávame na zváženie otázku nutnosti podskupín? Vítame inovovanie študijných odborov (programov), bude však potrebné, aby sa k tomu vyjadrili kompetentné osoby Skutočne potrebujeme jasnú a presne definovanú štruktúru študijných odborov! Pri príprave požiadať o súčinnosť VŠ a dekanov dotknutých fakúlt!
Poznámka: Študijný program má obsahovať aspoň 60% jadra opisu študijného odboru. Podrobné opisy študijných programov sú síce brzdou interdisciplinárneho charakteru vzdelávania, na druhej strane predstavujú jasné kritéria vymedzenia jednotlivých študijných programov. Nebude jasné, podľa akých kritérií sa bude hodnotiť zaradenie určitého študijného programu a bude sa učiť všetko a nič.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienka: Vítame inovovanie študijných odborov (programov), bude však potrebné, aby sa k tomu vyjadrili kompetentné osoby a nie ako je slovenským zvykom, že o „technikoch rozhodujú biológovia“ a naopak. Skutočne, Slovensko už potrebuje jasnú a presne definovanú štruktúru študijných odborov! Pri príprave požiadať o súčinnosť VŠ a dekanov dotknutých fakúlt!

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V bode 1 odporúčame vynechať text v zátvorke – k istému stupňu prekrývania môže dôjsť napr. Strojárstvo a Automobilový priemysel.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Vymedzenie príbuzných študijných odborov by v opise odboru malo byť. Teraz zákon hovorí, že študent má právo na zmenu študijného programu v rámci odboru alebo príbuzného študijného odboru. A príbuzné študijné odbory sa dajú nájsť práve v opise študijného odboru.