Skip to content

Kategória 5-05.04 Vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly profesor a docent udeľovať v odboroch habilitačného a inauguračného konania Všetky podnety

Apr 05

Ján

  • 05. 04. 2017
  • Ján

Navrhujem celkom zrušiť habilitačné a inauguračné konania a zaviesť systém funkčných miest profesor tak, ako existuje v štátoch západnej Európy podľa jasne zadefinovaných kritérií na obsadzovanie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Apr 25

Juraj

  • 25. 04. 2017
  • Juraj

Predpokladá sa širšia diskusia ohľadom zníženia počtu študijných odborov? Fakulta by mala mať akreditovaný študijný odbor, aby mohla žiadať o habilitačné a inauguračné konania – tak ako je to teraz.

Apr 21

Milan

  • 21. 04. 2017
  • Milan

Ak budú habilitačné a inauguračné odbory všeobecnejšie ako sú študijné odbory, hrozí riziko obsadenia funkčného miesta docenta alebo profesora odborníkom z inej profesie. V opačnom prípade môžu byť habilitačné a inauguračné odbory ešte špecifickejšie, ako sú súčasné študijné odbory. Podľa nášho názoru by to malo byť rovnaké, teda študijné odbory ba mali byť zhodné s odbormi habilitačnými, resp. inauguračnými odbormi a tie by mali byť tiež rovnaké. Teda odbor habilitačného konania by mal byť rovnaký s inauguračným odborom.
Predpokladá sa širšia diskusia ohľadom zníženia počtu študijných odborov? Fakulta by mala mať akreditovaný študijný odbor aby mohla žiadať o habilitačné a inauguračné konania – tak ako je to teraz. Uvedené platí aj v ČR - (Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou zahajována v oborech, které jsou akreditovány ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů.)

Apr 23

Andrej

  • 23. 04. 2017
  • Andrej

Pripomienky:
Predpokladá sa širšia diskusia ohľadom zníženia počtu študijných odborov?
Fakulta by mala mať akreditovaný študijný odbor aby mohla žiadať o habilitačné a inauguračné konania – tak ako je to teraz. Uvedené platí aj v ČR - Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou zahajována v oborech, které jsou akreditovány ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů.