Skip to content

Kategória 5-05.03 Umožniť prijímanie odborníkov z praxe na pracovné miesta docentov a profesorov bez nutnosti získať akademicko-pedagogický titul docenta, resp. profesora Všetky podnety

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Vznikne viacero kategórií vysokoškolských učiteľov a budú si rovní aj keď nebudú mať rovnaký pracovný čas, rovnaké pracovné povinnosti a rovnakú kvalifikáciu?
Zamestnávanie mimo pracovného pomeru, teda na dohodu je možné už aj teraz a myslím si, že sa to aj využíva, pokiaľ je to funkčné.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Profesori a docenti z praxe – ako možno zistiť a zabezpečiť, že budú aj schopní pedagógovia, ak by boli napr. dobrí manažéri, alebo inak úspešní v praxi? Ako budú vytvárať svoju vedeckú školu, ak nikdy nemali kontakt s vedou a inováciami? Určite by nemali byť na pozíciách garantov a spolugarantov pri akreditáciách, ak taká podmienka zostane zavedená. Ak sa to neustráži, môže toto opatrenie v našich podmienkach viesť ku korupcii – pre každú firmu môže byť zaujímavé hrdiť sa tým, že jej vedúci pracovník je profesorom (docentom) na univerzite.

Mar 18

Denisa

 • 18. 03. 2017
 • Denisa

Nemyslím si, že odovzdanie cenných informácií človeka, ktorý je váženou osobou v danom odbore musí byť sprevádzané jeho vynúteným titulovaním za docenta, alebo profesora. Taktiež to znižuje úroveň a hodnotu titulu ostatných profesorov a docentov, ktorí majú za sebou dlhé roky učenia a pôsobenia v akademickom smere. Spojiť prax s teóriou je samozrejme nevyhnutnosť, a v tomto smere sme zaostalí za inými krajinami, ale nikde nie je povedané, že ten človek nemôže odovzdať svoje vedomosti inak, napríklad ako lektor, alebo v rámci odbornej praxe.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Cieľ vytvára konfúzny priestor, pretože pomôže riešiť zlú situáciu v niektorých odboroch, ale pri implementácií treba dbať, aby sa od takýchto miest neodvodzovali neprimerane vysoké benefity, napr. vo vzťahu k akreditácií alebo financovaniu, čo by bolo výhodné pre školy, ktoré nedokážu zabezpečiť svoj chod bez veľkého počtu externistov.

Mar 18

Juraj

 • 18. 03. 2017
 • Juraj

Vychádzajúc z mojich skúseností ako externého učiteľa na KSCR OF EUBA, táto možnosť je vynikajúca a mala byť zavedená už omnoho skôr. Praktické skúsenosti študenti majú veľmi radi ba priam"žerú" a po konci prednášky v posluchárni ostávajú na ďalšie spoznanie reálnych skutočností. Totižto pri radnom zamestnaní absolvovať ešte štúdium na PhD. alebo doc. je vysoko náročné aby "učiteľ" z praxe naplnil požadovanú kvalifikáciu a svoje poznatky mohol ďalej odovzdávať študentom a tak nepriamo napĺňať duálne vzdelávanie aj na VŠ stupni.

Apr 01

Martin

 • 01. 04. 2017
 • Martin

Na základe akých kritérií má byť uchádzač menovaný na pracovné miesto doc./prof.? Ak majú odborníci z praxe vyučovať praktické predmety (čo je, bezpochyby, pre konkrétne VŠ a fakulty prínosné), načo pre nich treba vytvárať pracovné miesta prof./doc. Kritériá na doc./prof. by mali všeobecne definované (minimálny štandard, pedagogická a vedecká činnosť), inak dôjde k totálnej devalvácii týchto titulov a anarchii (v prípade slabých VŠ) pri ich udeľovaní. Napriek tomu, že by mali byť viazané iba na konkrétnu VŠ to bude viesť k nivelizácii titulov a uvoľneniu kritérií.

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

1. Doplniť slovo: úspešný uchádzač sa stáva mimoriadnym docentom, resp. mimoriadnym profesorom VŠ.

2. Bude povinnosťou vysokoškolského učiteľa zo zahraničia a odborníka z praxe ovládať štátny jazyk? V texte to chýba. Na SK platí zákon o štátnom jazyku.

3. Ako bude zabezpečená objektivita hodnotenia kvality u týchto uchádzačov, keď kmeňoví zamestnanci každoročne podávajú prehľad o svojich aktivitách (ročné hodnotenie zamestnanca) ?

4. Budú uchádzači predkladať výpisy z registra trestov? Ako sa toto bude preverovať/zisťovať u zahraničných uchádzačov?

5. Obsadenie pracovného miesta docenta alebo profesora vedcami, resp. vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia alebo všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe by malo byť limitované, napr. na obdobie piatich rokov, striktne viazané na príslušnú univerzitu a nemali by mať právo písať si tituly prof. a doc. pred menom – malo by ísť striktne len o vyjadrenie ich pracovného pôsobenia.......... Do skončenia päťročného obdobia by sa príslušná osoba, ktorá obsadila pracovné miesto docent, respektíve profesor mala habilitovať, resp. inaugurovať, aby mohla naďalej zastávať toto pracovné miesto.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

Podmienky prijatia, tj. pravidlá výberového konania majú byť alebo budú súčasťou VSK? Kto stanoví aspoň minimálne kritériá? Čoho sa budú týkať – výstupov, spoločenského uznania, funkcie??
Doplniť slovo: úspešný uchádzač sa stáva mimoriadnym docentom, resp. mimoriadnym profesorom VŠ. Bude povinnosťou vysokoškolského učiteľa zo zahraničia a odborníka z praxe ovládať štátny jazyk? V texte to chýba. Na SK platí zákon o štátnom jazyku. Ako bude zabezpečená objektivita hodnotenia kvality u týchto uchádzačov, keď kmeňoví zamestnanci každoročne podávajú prehľad o svojich aktivitách (ročné hodnotenie zamestnanca) ? Budú predkladať výpisy z registra trestov? Ako sa toto bude preverovať/zisťovať u zahraničných uchádzačov? Obsadenie pracovného miesta docenta alebo profesora vedcami, resp. vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia alebo všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe by malo byť limitované, napr. na obdobie piatich rokov, striktne viazané na príslušnú univerzitu a nemali by mať právo písať si tituly prof. a doc. pred menom – malo by ísť striktne len o vyjadrenie ich pracovného pôsobenia.......... Do skončenia päťročného obdobia by sa príslušná osoba, ktorá obsadila pracovné miesto docent, respektíve profesor mala habilitovať, resp. inaugurovať, aby mohla naďalej zastávať toto pracovné miesto.
Zamestnávať odborníkov z praxe príp. zo zahraničia predpokladá podstatné zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. V opačnom prípade sa o tieto miesta budú uchádzať len dôchodcovia. Aj keby bol záujem prijať takého pracovníka, jeho uplatnenie je možné len vo vzdelávacom proces a ťažko sa prispôsobí vedeckej práci, nakoľko nemá návyk vedecky pracovať. Len, ak by išlo o pracovníkov SAV alebo ešte existujúcich výskumných ústavov. Okrem toho si myslíme, že títo ľudia sú pomerne jednostranne zameraní v súvislosti s postom, ktorí v praxi obsadzovali. Ťažko budú pripravení na všeobecnejší charakter vzdelávania, ktoré univerzitné vzdelávanie predstavuje a ktoré má univerzita poskytnúť. Je to len ďalší krok k vzdelávaní študentov pre potreby súčasného slovenského priemyslu a stavebníctva, ktoré majú charakter montážnych fabrík a prác na stavbách bez pridania rozumu a výsledkov nášho výskumu

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky:
• Doplniť slovo: úspešný uchádzač sa stáva mimoriadnym docentom, resp. mimoriadnym profesorom VŠ.
• Bude povinnosťou vysokoškolského učiteľa zo zahraničia a odborníka z praxe ovládať štátny jazyk? V texte to chýba. Na SK platí zákon o štátnom jazyku.
• Ako bude zabezpečená objektivita hodnotenia kvality u týchto uchádzačov, keď kmeňoví zamestnanci každoročne podávajú prehľad o svojich aktivitách (ročné hodnotenie zamestnanca) ?
• Budú predkladať výpisy z registra trestov? Ako sa toto bude preverovať/zisťovať u zahraničných uchádzačov?
• Obsadenie pracovného miesta docenta alebo profesora vedcami, resp. vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia alebo všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe by malo byť limitované, napr. na obdobie piatich rokov, striktne viazané na príslušnú univerzitu a nemali by mať právo písať si tituly prof. a doc. pred menom – malo by ísť striktne len o vyjadrenie ich pracovného pôsobenia. Do skončenia päťročného obdobia by sa príslušná osoba, ktorá obsadila pracovné miesto docent, respektíve profesor mala habilitovať, resp. inaugurovať, aby mohla naďalej zastávať toto pracovné miesto.

May 10

Peter

 • 10. 05. 2017
 • Peter

Toto navrhované opatrenie je jediné možné pre rýchle zlepšenie požadovanej kvality vyučovacieho procesu - odborníci z praxe. Naši učitelia z VŠ nie sú v prevažnej miere schopní zabezpečiť, aby sa študent stotožnil s témou ktorú prednáša, jednoducho im chýba prax a často aj talent prezentovať poznatky lákavo pre študenta. Snažil som sa začleniť do procesu na získanie PhD. vo vyššom veku, lebo mám vnútorný pretlak informácií a poznatkov z praxe a akademici ma aj provokovali svojimi pripomienkami. Dokonca ma jedna vedúca katedry požiadala o recenziu jej vyučovacieho materiálu, keď ma počúvala na na mojej prednáške k mojej odbornej téme. Nemotivovalo ma prostredie, vypudilo ma postojmi, názormi a ochotou prijať iný názor na stav veci. Učitelia zostali v téme v roku 1990 a neposunuli sa ďalej, bohužiaľ. Ak si akademická pôda ktorá si stanovila vlastné pravidlá pre titulovanie myslí, že zabezpečuje a garantuje kvalitu vzdelávania a najmä ,že jej to zabezpečí titul, tak sa hlboko mýlia, nie je to tak. Kvalitu vzdelávania nezabezpečí ani doktorand, ktorý nebol v praxi a naviac nemá talent na prezentovanie svojich poznatkov. Často mi pripadali doktorandi len ako vylepšenie pre pána docenta, ktorý z nich doslova žil. Následne toto nám vyučuje na VŠ študentov. Keď som sa po 25 rokoch pozrel na dievčatá ktoré sa prihlásili na konkurz, súčasťou kritéria konkurzu boli ich diplomové práce, najmä III. časť. . Až som sa zhrozil za čo dnes dostane študentka titul a dievčatá vôbec nevedeli rozprávať, vyjadrovať sa odbornejšie ako tak, ale prezentovať vlastné postoje, návrhy to bolo strašné. Podmienkou každého miesta docenta či asistenta resp. miesta učiteľa na VŠ musia byť tri danosti.
1. poznatky z témy, 2. prirodzený talent na prenos informácií, 3. prax vo svojom odbore ktorý chce vyučovať. a malo by z učiteľa cítiť zapálenie pre svoj odbor-toto žiaci cítia, nechcem tému rozvádzať o tvorivom a kritickom myslení.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Profesori a docenti z praxe – ako možno zistiť a zabezpečiť, že budú aj schopní pedagógovia, ak by boli napr. dobrí manažéri, alebo inak úspešní v praxi? Ako budú vytvárať svoju vedeckú školu, ak nikdy nemali kontakt s vedou a inováciami? Určite by nemali byť na pozíciách garantov a spolugarantov pri akreditáciách, ak taká podmienka zostane zavedená. Ak sa to neustráži, môže toto opatrenie v našich podmienkach viesť ku korupcii – pre každú firmu môže byť zaujímavé hrdiť sa tým, že jej vedúci pracovník je profesorom (docentom) na univerzite.