Skip to content

Kategória 5-05.02 Umožniť prijímanie zahraničných docentov a profesorov na pracovné miesta docentov a profesorov bez nutnosti získať akademicko-pedagogický titul docenta, resp. profesora Všetky podnety

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Budú mať významní zahraniční pedagógovia povinnosť preukázať jazykové znalosti zo štátneho jazyka? Ako vážne sa bude posudzovať plnenie kritéria pre zaradenie na pracovné miesto docenta alebo profesora?
Budú docenti a profesori zo zahraničia v zrovnateľnom postavení voči domácim docentom a profesorom, ktorí získajú vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly profesor a docent v odboroch habilitačného a inauguračného konania?

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Na jednej strane to pomôže vysokým školám, pretože zjednoduší momentálne veľmi zbyrokratizovaný systém, na druhej strane vytvorí podmienky pre špekulovanie zo strany mnohých vysokých škôl a v skutočnosti to môže viesť ešte k ďalšiemu znižovaniu kvality. Akreditačná agentúra v takých prípadoch bude mať veľkú zodpovednosť, aby to kontrolovala a v prípade neadekvátneho postupu vysokej školy aj prijímala zodpovedajúce rozhodnutia.

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

1. Navrhujeme doplniť - Funkčné /pracovné miesta docentov a profesorov môžu byť obsadené:
a) osobami s vedecko-pedagogickým titulom docent v prípade funkčných miest docentov, osobami s vedecko-pedagogickým titulom profesor v prípade funkčných miest profesorov;
b) vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia pôsobiacimi na vysokých školách alebo vedeckých inštitúciách najmenej päť rokov od získania titulu PhD., u tých, ktorí nemajú vedecko-pedagogický titul „docent“ resp. „profesor“, pretože v krajine, v ktorej pôsobia neexistuje takýto vedecko-pedagogický titul ani jeho ekvivalent;
c) všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe s titulom PhD.

2. V súčasnosti - osoba na funkčnom mieste môže pôsobiť ako garant, resp. spolugarant ŠP. Ak to budú pracovné miesta – ako to bude následne s garantovaním študijných programov?

3. Obsadenie pracovného miesta docenta alebo profesora vedcami, resp. vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia alebo všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe by malo byť najdlhšie na obdobie piatich rokov – v tomto období sú uvedené osoby zároveň spôsobilé pôsobiť ako garanti študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní; obdobie piatich rokov nemožno predĺžiť a je viazané na osobu, teda v prípade zmeny zamestnávateľa takejto osobe nezačne plynúť nová päťročná lehota. Do skončenia päťročného obdobia by sa príslušná osoba, ktorá obsadila funkčné miesto docent, respektíve profesor mala habilitovať, resp. inaugurovať, aby mohla naďalej zastávať toto funkčné miesto.

5. Vedecko-pedagogickí pracovníci zo zahraničia by mali pre obsadenie funkčného miesta docenta resp. profesora spĺňať kritériá na habilitáciu resp. inauguráciu príslušnej vysokej školy resp. fakulty; tieto kritériá musia spĺňať aj všeobecne uznávané osoby z praxe okrem kritéria pedagogickej praxe, pri ktorej platí, že postačuje občasná prednášková činnosť a okrem kritéria grantov.

6. V prípade obsadenia pracovných miest uchádzačmi bez titulov doc. a prof., nemali by používať tituly .....

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

1. Navrhujeme doplniť - Funkčné /pracovné miesta docentov a profesorov môžu byť obsadené:
a) osobami s vedecko-pedagogickým titulom docent v prípade funkčných miest docentov, osobami s vedecko-pedagogickým titulom profesor v prípade funkčných miest profesorov;
b) vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia pôsobiacimi na vysokých školách alebo vedeckých inštitúciách najmenej päť rokov od získania titulu PhD., u tých, ktorí nemajú vedecko-pedagogický titul „docent“ resp. „profesor“, pretože v krajine, v ktorej pôsobia neexistuje takýto vedecko-pedagogický titul ani jeho ekvivalent;
c) všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe s titulom PhD.
2. Osoba na funkčnom mieste môže pôsobiť ako garant, resp. spolugarant. Ak to budú pracovné miesta – ako to bude následne s garantovaním študijných programov?
3. Obsadenie funkčného miesta docenta alebo profesora vedcami, resp. vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia alebo všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe by malo byť najdlhšie na obdobie piatich rokov – v tomto období sú uvedené osoby zároveň spôsobilé pôsobiť ako garanti študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní; obdobie piatich rokov nemožno predĺžiť a je viazané na osobu, teda v prípade zmeny zamestnávateľa takejto osobe nezačne plynúť nová päťročná lehota. Do skončenia päťročného obdobia by sa príslušná osoba, ktorá obsadila funkčné miesto docent, respektíve profesor mala habilitovať, resp. inaugurovať, aby mohla naďalej zastávať toto funkčné miesto.
5. Vedecko-pedagogickí pracovníci zo zahraničia by mali pre obsadenie funkčného miesta docenta resp. profesora spĺňať kritériá na habilitáciu resp. inauguráciu príslušnej vysokej školy resp. fakulty; tieto kritériá musia spĺňať aj všeobecne uznávané osoby z praxe okrem kritéria pedagogickej praxe, pri ktorej platí, že postačuje občasná prednášková činnosť a okrem kritéria grantov.
6. Súhlas s obsadením funkčného miesta docenta všeobecne uznávanou osobou z praxe by mala dať vedecká rada fakulty a súhlas s obsadením funkčného miesta profesora všeobecne uznávanou osobou z praxe by mala dať vedecká rada vysokej školy.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky:
1. Navrhujeme doplniť - Funkčné /pracovné miesta docentov a profesorov môžu byť obsadené:
a) osobami s vedecko-pedagogickým titulom docent v prípade funkčných miest docentov, osobami s vedecko-pedagogickým titulom profesor v prípade funkčných miest profesorov;
b) vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia pôsobiacimi na vysokých školách alebo vedeckých inštitúciách najmenej päť rokov od získania titulu PhD., u tých, ktorí nemajú vedecko-pedagogický titul „docent“ resp. „profesor“, pretože v krajine, v ktorej pôsobia neexistuje takýto vedecko-pedagogický titul ani jeho ekvivalent;
c) všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe s titulom PhD.
2. Osoba na funkčnom mieste môže pôsobiť ako garant, resp. spolugarant. Ak to budú pracovné miesta – ako to bude následne s garantovaním študijných programov?
3. Obsadenie funkčného miesta docenta alebo profesora vedcami, resp. vedecko-pedagogickými pracovníkmi zo zahraničia alebo všeobecne uznávanými odborníkmi z praxe by malo byť najdlhšie na obdobie piatich rokov – v tomto období sú uvedené osoby zároveň spôsobilé pôsobiť ako garanti študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní; obdobie piatich rokov nemožno predĺžiť a je viazané na osobu, teda v prípade zmeny zamestnávateľa takejto osobe nezačne plynúť nová päťročná lehota. Do skončenia päťročného obdobia by sa príslušná osoba, ktorá obsadila funkčné miesto docent, respektíve profesor mala habilitovať, resp. inaugurovať, aby mohla naďalej zastávať toto funkčné miesto.
5. Vedecko-pedagogickí pracovníci zo zahraničia by mali pre obsadenie funkčného miesta docenta resp. profesora spĺňať kritériá na habilitáciu resp. inauguráciu príslušnej vysokej školy resp. fakulty; tieto kritériá musia spĺňať aj všeobecne uznávané osoby z praxe okrem kritéria pedagogickej praxe, pri ktorej platí, že postačuje občasná prednášková činnosť a okrem kritéria grantov.
6. Súhlas s obsadením funkčného miesta docenta všeobecne uznávanou osobou z praxe by mala dať vedecká rada fakulty a súhlas s obsadením funkčného miesta profesora všeobecne uznávanou osobou z praxe by mala dať vedecká rada vysokej školy.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Budú mať významní zahraniční pedagógovia povinnosť preukázať jazykové znalosti zo štátneho jazyka? Ako vážne sa bude posudzovať plnenie kritéria pre zaradenie na pracovné miesto docenta alebo profesora?
Budú docenti a profesori zo zahraničia v zrovnateľnom postavení voči domácim docentom a profesorom, ktorí získajú vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly profesor a docent v odboroch habilitačného a inauguračného konania?