Skip to content

Kategória 1-04.06 Periodicky mapovať potreby služieb Centier VIMS PPI v jednotlivých lokalitách a transparentne vykrývať identifikované potreby vrátane vhodnej špecializácie subjektov. Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Súhlasíme s navrhovaným cieľom- avšak je POTREBNÉ VYUŽÍVAŤ INTERNÉ zdroje v záujme šetrenia finančných prostriedkov , t.j. vyškoliť odborníkov z vlastných radov a využiť na vykrytie služieb v rámci vnútorného systému a systému poradenstva a prevencie , ako to robíme doteraz. Aj v CPPPaP sa realizuje personálna stratégia a plánuje nielen kontinuálne, ale aj celoživotné vzdelávanie, investícia do špecializácií ap,.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Takto vysoko špecifické služby sa budú obstarávať dodávateľským spôsobom..len niektoré vysoko špecializované služby (napr.zdravotnícka starostlivosť)sa budú obstarávať dodávateľským spôsobom...

súhlasíme s navrhovaným cieľom - avšak je potrebné využívať INTERNÉ zdroje plne funkčného a odborne garantovaného systému poradenstva a prevencie v záujme šetrenia finančných prostriedkov ; vieme zabezpečiť efektívnym personálnym posilnením - t.j. vyškoliť odborníkov z vlastných radov a využiť na vykrytie služieb v rámci vnútorného systému Centier a systému poradenstva a prevencie, ako to robíme doteraz. Aj v  CPPPaP sa realizuje personálna stratégia a plánuje nielen kontinuálne, ale aj celoživotné vzdelávanie, investícia do špecializácií apod.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Zavedenie a implementácia efektívneho integrovaného elektronického systému komunikácie v rámci systému: škola, poradenské centrum, kuratela, polícia, aby
obsahoval a mapoval potreby ďalších služieb.
Aktuálne v oblasti rizikových detí a rodín neexistuje systém. Je nutná úzka, efektívna a aktívna spolupráca všetkých kľúčových inštitúcii.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Implementácia efektívneho integrovaného elektronického systému komunikácie v rámci: škola, poradenské centrum, kuratela, polícia, aby obsahoval a mapoval potreby ďalších služieb.
Mapovať nielen potreby VIMS PPI ale aj potreby rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, prispôsobovať rozsah a obsah služieb týmto potrebám. Merať kvalitu poskytovaných služieb a ich efektívnosť smerom k rodine, k dieťaťu, ku škole.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Implementácia efektívneho integrovaného elektronického systému komunikácie v rámci: škola, poradenské centrum, kuratela, polícia, aby obsahoval a mapoval potreby ďalších služieb.
Mapovať nielen potreby VIMS PPI ale aj potreby rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, prispôsobovať rozsah a obsah služieb týmto potrebám. Merať kvalitu poskytovaných služieb a ich efektívnosť smerom k rodine, k dieťaťu, ku škole.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Implementácia efektívneho integrovaného elektronického systému komunikácie v rámci: škola, poradenské centrum, kuratela, polícia, aby obsahoval a mapoval potreby ďalších služieb.
Mapovať nielen potreby VIMS PPI ale aj potreby rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, prispôsobovať rozsah a obsah služieb týmto potrebám. Merať kvalitu poskytovaných služieb a ich efektívnosť smerom k rodine, k dieťaťu, ku škole.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Implementácia efektívneho integrovaného elektronického systému
komunikácie v rámci: škola, poradenské centrum, kuratela, polícia, aby
obsahoval a mapoval potreby ďalších služieb.