Skip to content

Kategória 5-04.08 Zaviesť do praxe Etický kódex vysokoškolského učiteľa Všetky podnety

Mar 20

Juraj

  • 20. 03. 2017
  • Juraj

Etický kódex vysokoškolského učiteľa je len kódex, ktorého právna sila je nulová. Je to len ideál, ku ktorému by sme sa chceli priblížiť. V prípade ak akýkoľvek vysokoškolský učiteľ nekoná v súlade s príslušným etickým kódexom (ktorý mimochodom už majú mnohé vysoké školy), vyvodenie pracovno- právnych dôsledkov voči nemu je nulové. Totiž zákonník práce a ďalšie právne normy jasne definujú, kedy je možné so zamestnancom rozviazať pracovný pomer. Takže sila etického kódexu je nulová, hlavne, ak ho nedodržiavajú najmä tí, ktorí sú jeho iniciátormi. Teda etický kódex je pekná vec, ale jeho praktická sila je nulová ...

Mar 16

Július

  • 16. 03. 2017
  • Július

Zásadou by mala byť vernosť / rešpekt / oddanosť dodržiavaniu etických zásad (integrita) vo všetkých činnostiach (v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, publikačnej činnosti, komunikácie a aj v rámci medziľudských vzťahov).

Jasne definovať:
- akademickú etiku
- jednotlivé princípy akademickej etiky
- akademickú integritu
- etické chovanie všetkých aktérov vo VŠ
- porušenia akademickej etiky a integrity
- vzťahy etiky, morálky a práva

Council of Europe zadefinoval tieto etické princípy:
• Integrity
• Honesty
• Truth
• Transparency
• Respect for Others
• Trust
• Accountability
• Fairness
• Equity, Justice and Social Justice
• Democratic and Ethical Governance and Management of the Education System and Educa-tional Institutions
• Quality Education
• Personal and Systems Improvement
• Institutional Autonomy/Institutional Independence
• International Co-operation


Vypracovať
- vzorové rámce pre etické zásady, transparentnosť a integritu v oblasti vzdelávania, z ktorých by mohli školy čerpať pri vypracovávaní svojich interných materiálov
- vzorový kódex VŠ učiteľa

Podporiť
- zriadenie národného projektu týkajúceho sa etiky, transparentnosti a integrity v školstve
- výstupom projektu by boli štandardy akademickej etiky (AE) a akademickej integrity (AI) vychádzajúce z medzinárodných štandardov, ktoré by potom vysoké školy implementovali do svojich vnútorných predpisov - to by bol vyšší stupeň boja s plagiátorstvom a neadekvátnymi akademickými praktikami (proaktívny prístup) na Slovensku vytváraním prostredia kultúry AE a AI
- vytváranie prostredia kultúry AE a AI; toto prostredie je charakterizované:
- jednoduchým prístupom ku komplexným informáciám o AE a AI (web)
- celoškolskou komisiou poverenou prípravou/aktualizáciou politiky AE a AI, materiálov o AE a AI (význam, smernice, princípy, hodnoty, prax)
- celoškolskou komisiou majúcou na starosti zodpovednosť v oblasti AE a AI v rámci inštitúcie (personál, študenti), rieši prípady porušovania AE a AI
- detailné materiály týkajúce sa AE a AI
- na identifikáciu neprijateľných akademických praktík
- dobre štruktúrované, ľahko pochopiteľné na používanie a dodržiavanie AE a AI
- poradenstva a primeraných sankcií
- centralizovaný systém na zaznamenávanie a sledovanie prípadov neprijateľnej akademickej praxe.

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Z diplomatického hľadiska treba spomenúť aktivitu SRK, ale z obsahového hľadiska sa netreba k tomu veľmi vracať, pretože spomenutý etický kódex bol príkladom neprofesionality a diletantstva, keďže si právnici, ekonómovia a iní „odborníci“ myslia, že majú kompetenciu pripraviť etický kódex. Veľmi rád by som sa podieľal na príprave takého dokumentu, keďže mám skúsenosti so zavádzania etického kódexu na našej fakulte. Ide však o PROFESIJNÚ ETIKU, nie profesionálnu etiku!!!!
PLNE PODPORUJEM ak bude ministerstvo podporovať projekty zamerané na riešenie etických otázok v práci vysokoškolského učiteľa!!!!