Skip to content

Kategória 5-04.07 Zvyšovať kvalitu vysokoškolských učiteľov efektívnou personálnou politikou a systémom akademickej kariéry Všetky podnety

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

V plnej miere súhlasím s tým, pretože vysoké školy sa musia usilovať aj o motiváciu vo vzťahu k ďalšiemu odbornému a profesijnému rastu svojich zamestnancov, primárne vedecko-pedagogických, ale čiastočne sa to týka aj odborných na úrovni referátov alebo útvarov na rektorátoch a dekanátoch.

May 11

Peter

  • 11. 05. 2017
  • Peter

Zámer:
skonkrétniť, akým spôsobom majú VŠ skvalitňovať prípravu VŠ učiteľov na pedagogickú činnosť

Zdôvodnenie
Hoci je text v bode 5-04.07 v súlade s Európskymi štandardmi a smernicami (ESG), použitá formulácia je príliš široká a zhŕňa priveľa oblastí naraz. Hrozí, že vysoké školy nepodniknú konkrétne opatrenia na skvalitnenie vyučovania prostredníctvom hlavného nástroja, ktorý sa v súčasnosti v Európe a zámorí využíva na tento účel: teda kurzy VŠ pedagogiky, ktoré VŠ pripravujú pre svojich učiteľov, osobitne tých začínajúcich. Európske štandardy a smernice pritom priamo uvádzajú, že vysoké školy majú „ponúkať príležitosti na profesionálny rozvoj pedagógov,“ ako aj „podporovať inovácie v metódach vyučovania, vrátane zavádzania nových technológií do vyučovania.“ (bod 1.5 Teaching staff).

V súčasnosti pedagogické kurzy zabezpečujú iba dve vysoké školy na Slovensku, a to pre malý počet svojich učiteľov (Ekonomická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach). Existujú menšie programy v gescii iných inštitúcií, napríklad program Train the Trainer v gescii Americkej obchodnej komory, ktoré však z kapacitných dôvodov nevedú k tomu, aby vzdelávanie VŠ učiteľov bolo systematické, kontinuálne a podnecovalo stálu diskusiu o kvalite vzdelávania naprieč celým systémom VŠ vzdelávania a takisto, aby bolo prepojené s vyhodnocovaním kvality vyučovania napríklad formou študentských ankiet. Bez silného podnetu budú vysoké školy investovať svoje obmedzené zdroje naďalej inde ako do zavedenia kurzov pedagogiky, hoci takéto kurzy si vyžadujú pomerne nízke náklady. VŠ učitelia sa tak stále učia buď kopírovaním existujúcich pedagogických metód starších kolegov, ktoré sú často málo efektívne (pasívne učenie - najmä prednášky) alebo sú pri inovácii vyučovania odkázaní na metódu pokus-omyl. Odchádzajúcu generáciu VŠ pedagógov tak nahrádzajú mladší kolegovia, ktorí používajú rovnaké metódy, hoci dnešní študenti si vyžadujú zavedenie a ovládanie nových, aktívnych metód vyučovania.

Navrhovaná formulácia:
Navrhujeme preto doplniť bod 5-04.07 nasledovne:
V súlade s Európskymi štandardami a usmerneniami (ESG) na zabezpečovanie kvality vzdelávania sa bude ako neoddeliteľná súčasť vnútorných systémov zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania vyžadovať, aby vysoká škola mala vytvorené nástroje na potvrdenie, že jej vysokoškolskí učitelia majú potrebné kompetencie a schopnosti na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, a že ich podporuje v ich zlepšovaní. To sa týka napr. rozvoja pedagogických kompetencií, vrátane zabezpečovania pedagogických kurzov pre vysokoškolských učiteľov, aktívneho sledovania stavu výskumu a vývoja vo svojom odbore, využívania informačných technológií, znalostí práv a povinností vysokoškolských učiteľov a študentov, riešenia etických otázok v kontakte so študentmi, vzdelávania študentov so špecifickými potrebami a pod.