Skip to content

Kategória 5-04.04 Otvoriť výberové konania aj smerom do zahraničia a k praxi Všetky podnety

May 16

Peter

 • 16. 05. 2017
 • Peter

S návrhom nemožno súhlasiť. Pre súčasných učiteľov, študentov (a školstvo všeobecne) je to cesta do pekiel.
Ľudia z praxe majú cestu na univerzitnú pôdu otvorenú už teraz (v minulosti pracovali pre súkromné firmy, teraz učia na VŠ). Aké sú ale možnosti presadiť sa v praxi pre VŠ učiteľov? Minimálne. Poznám viacerých ľudí, ktorí skončili v štátnej správe a mali obrovské problémy zamestnať sa v tej súkromnej. Niektorým z nich nezostalo nič iné, len opäť začať pracovať pre štát. S pribúdajúcim vekom a dĺžkou akademickej kariéry tieto problémy len narastajú ("overqualified, underskilled").
Prax akademikov odmieta. Akademická sféra, naopak, praktikov víta. Ak niekto skončí v súkromnej sfére, jeho záchrannou sieťou bude školstvo. Ak niekto skončí na škole - skončí na ulici.

Čo sa týka zahraničných učiteľov - a čo jazyková bariéra? Budú učiť po slovensky? Budú učiť po anglicky?
Výučba v angličtine znie na prvé počutie progresívne, no nie je cesta k zvyšovaniu kvality, ale práve naopak - k jej znižovaniu. Vo väčšine prípadov nie je angličtina materinským jazykom ani učiteľa, ani študentov. Učiteľ nedokáže vysvetliť problematiku tak dobre, ako by to dokázal vo svojom materinskom jazyku. Študenti zasa problematike častokrát nerozumejú práve kvôli ich slabej jazykovej pripravenosti. Výsledkom je, že pri štúdiu v anglickom jazyku sa problematika preberá omnoho povrchnejšie, vzniká omnoho viac nedorozumení a na študentov sú kladené omnoho nižšie nároky.
Z osobných skúseností viem, že študenti si tie najťažšie predmety v ročníku zámerne vyberajú v cudzom jazyku. Ich šanca prejsť tým najťažším predmetom omnoho jednoduchším spôsobom sa tak rapídne zvýši. Univerzitné štúdium v anglickom jazyku sa tak dostáva niekde na úroveň stredoškolského štúdia v slovenskom jazyku.
Viac angličtiny = menej kvality pri výučbe. Keď už chceme byť svetoví a ukázať, že ovládame cudzí jazyk - nechajme si to radšej na písanie karentovaných článkov.

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

Uvedené možno privítať, ale: Plat profesora v Slovinsku je minim. 7.000,- € - detto v Taliansku. Ktorý významný zahraničný profesor bude mať záujem ísť na Slovensko za tabuľkový plat hoci aj profesora + 100 % osobné – navyše, tento plat by mala dať fakulta aj domácim profesorom?

Bude povinnosťou vysokoškolského učiteľa zo zahraničia a odborníka z praxe ovládať štátny jazyk? V texte to chýba. Na SK platí zákon o štátnom jazyku.

Ako bude zabezpečená objektivita hodnotenia kvality u týchto uchádzačov, keď kmeňoví zamestnanci každoročne podávajú prehľad o svojich aktivitách (ročné hodnotenie zamestnanca) ?

Budú zahraniční uchádzači predkladať výpisy z registra trestov? Ako sa toto bude preverovať/zisťovať u zahraničných uchádzačov?

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Systém financovania vysokých škôl a nastavení mzdových náležitostí by musel byť atraktívny pre odborníkov z praxe a zahraničia, aby na slovenské VŠ prišli, zároveň by sa musel uplatňovať aj pre riadnych domácich zamestnancov, aby nevznikli dve kategórie zamestnancov.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

V oblasti internacionalizácie vysokého školstva by sa mali stanoviť hranice, najmä v rozsahu zamestnávania učiteľov zo zahraničia. Pri zamestnávaní cudzincov hrozia riziká: zamestnanie učiteľov, ktorí budú na slovenskej vysokej škole len formálne, budú neustále cestovať domov z dôvodu ďalších pracovných povinností v domovskej krajine atď.
Vytváranie viacjazyčného prostredia v rámci univerzity nemusí byť vždy pozitívne prijaté zo strany študentov, napr. vtedy, ak študent neovláda na potrebnej úrovni jazyk, v ktorom sa realizuje prednáška prípadne z rovnakého dôvodu sa nedokáže plnohodnotne zapojiť do diskusie na seminári atď.
Je to dobrá myšlienka, ale v našich odboroch je to ešte iba „hudba budúcnosti“.

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Korunu zmätkom pri špecifikovaní procesov prijímania pracovníkov nasadzuje nasledujúca veta v opatrení 5-04.04: „Predpokladá sa, že sa zachová akreditácia spôsobilostí vysokých škôl uskutočňovať tieto (t. j., habilitačné a inauguračné) konania tak, ako v súčasnosti.“
Vyplýva z nej, že VŠ bude môcť externistu (pracovníka prichádzajúceho zo zahraničia alebo z praxe) prijať na pracovné miesto docenta a profesora, ale vlastného pracovníka bez akademicko-pedagogického titulu nie?
Alebo budú musieť musieť vlastní pracovníci prechádzať habilitačným a inauguračným konaním, kým zahraniční nie? Ak áno, prečo?

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Na záver odseku odporúčame uviesť možnosť definovania podmienok pre vstup odborníkov z praxe do štruktúry školy zo strany VŠ pre niektoré vybrané aplikačné študijné odbory.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

Naplnenie tohto opatrenia bude závisieť od zabezpečenia dostatočných zdrojov finančných prostriedkov. Kto vytvorí zdroje- vysoké školy a akým spôsobom sa budú rozdeľovať? A na akú dlhú dobu? Platy v zahraničí sú ďaleko vyššie ako v SR. Kto bude mať záujem ísť na Slovensko za tabuľkový plat hoci aj profesora + 100 % osobné – navyše, tento plat by mala dať fakulta aj domácim profesorom? Bude povinnosťou vysokoškolského učiteľa zo zahraničia a odborníka z praxe ovládať štátny jazyk? V texte to chýba. Na SK platí zákon o štátnom jazyku. Ako bude zabezpečená objektivita hodnotenia kvality u týchto uchádzačov, keď kmeňoví zamestnanci každoročne podávajú prehľad o svojich aktivitách (ročné hodnotenie zamestnanca) ? Budú predkladať výpisy z registra trestov? Ako sa toto bude preverovať/zisťovať u zahraničných uchádzačov?

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky:
• Plat profesora v Slovinsku je minim. 7.000,- € - detto v Taliansku. Kto bude mať záujem ísť na Slovensko za tabuľkový plat hoci aj profesora + 100 % osobné – navyše, tento plat by mala dať fakulta aj domácim profesorom?
• Bude povinnosťou vysokoškolského učiteľa zo zahraničia a odborníka z praxe ovládať štátny jazyk? V texte to chýba. Na SK platí zákon o štátnom jazyku.
• Ako bude zabezpečená objektivita hodnotenia kvality u týchto uchádzačov, keď kmeňoví zamestnanci každoročne podávajú prehľad o svojich aktivitách (ročné hodnotenie zamestnanca) ?
• Budú predkladať výpisy z registra trestov? Ako sa toto bude preverovať/zisťovať u zahraničných uchádzačov?

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Na záver odseku odporúčame uviesť možnosť definovania podmienok pre vstup odborníkov z praxe do štruktúry školy zo strany VŠ pre niektoré vybrané aplikačné študijné odbory.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Systém financovania vysokých škôl a nastavení mzdových náležitostí by musel byť atraktívny pre odborníkov z praxe a zahraničia, aby na slovenské VŠ prišli, zároveň by sa musel uplatňovať aj pre riadnych domácich zamestnancov, aby nevznikli dve kategórie zamestnancov.