Skip to content

Kategória 1-04.05 Vytvoriť softwarové riešenie – informačný systém na evidenciu výkonov a financovanie Centier VIMS PPI na základe výkonov na mesačnej báze – Informačný systém VIMS PPI (IS VIMS PPI) Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

SOFTWAROVE RIEŠENIE UŽ EXISTUJE / viď 1-04.04 - EvuPP/. STAČÍ HO UPGRADOVAŤ A AKTUALIZOVAŤ, čím sa ušetria nemalé finančné prostriedky na objednávku nového programu.
Mesačné hlásenia vykonaných výkonov sú nereálne ( pri návalových požiadavkách – depistáže, školské zrelosti, zápisy do škôl a p. odborní zamestnanci uprednostňujú výkon činnosti a poskytnutie odbornej starostlivosti a evidenciu uskutočnia v čase, ktorý považujú na to vhodný) a zbytočné pri súčasnom transparentnom systéme evidencie a financovania a kontroly/

Všetky štátne CPPPaP sú napojené elektronicky na štátnu pokladnicu a zriaďovateľ ( okresný úrad-odbor školstva ) má denný prehľad o finančných operáciach vykonávaných v CPPPaP, dokonca podľa jednotlivých položiek- bežná prevádzka, odvody, mzdy a pod.
Nie je možné zakázať rodičovi, zákonnému zástupcovi, aby nežiadal o služby viaceré inštitúcie. Má právo si vybrať a musí mať na výber aj zariadenie, v ktorom sa za neplatí.
Navrhujeme spracovať takýto program evidencie údajov aj pre CŠPP ( súkromné), aby aj ich financovanie bolo tak transparentné,ako v štátnych CPPPaP/CŠPP. Pozn.:Pamätáme si prípady kauzy financovania Centier voľného času, kedy sa enormne zvýšil počet detí v niektorých obciach a mestách a niektoré CVČ neoprávnene získavali zvýšené finančné prostriedky, kým sa na to neprišlo.

Apr 29

Lucia

 • 29. 04. 2017
 • Lucia

Opakované návštevy viacerých centier tým istým klientom do istej miery zapríčiňuje aj nešťastne, medicínsky (predovšetkým na základe diagnóz) poňatá kategorizácia detí/žiakov so ŠVVP, v ktorej napr. nie sú zahrnutí žiaci s oslabenými kognitívnymi funkciami (hraničné pásma intelektu, ktorých je na školách veľké množstvo). Títo žiaci dlhodobo v školách zlyhávajú a keďže nemajú „nálepku“ ŠVVP, nemajú nárok na podporu a špecifické postupy vo vzdelávaní. Preto zúfalý rodič putuje od jedných dverí k druhým, až pokiaľ mu nejaká poradňa neodklepne znevýhodnenie, na základe ktorého získa status žiaka so ŠVVP.
Na druhej strane... V určitých prípadoch sa stáva, že za účelom verifikovania diagnózy alebo diferenciálnej diagnostiky je klient poradenským zariadením odoslaný do iného centra (napr. špecializovaného centra na autizmus) alebo po diagnostickom vyšetrení je dieťa/žiak odporučený do centra , ktoré sa špecializuje na daný druh postihnutia. Taktiež , za účelom komplexnej starostlivosti, môže klient s viacnásobným postihnutím navštevovať napr. logopédiu v jednom centre a fyzioterapiu v ďalšom. Pritom služby mu boli poskytnuté v oboch centrách. Je potrebné jasne stanoviť poskytovanie služieb, viacerými centrami v špecifických prípadoch.

Apr 11

Palo

 • 11. 04. 2017
 • Palo

Snaha vniesť do školského poradenského systému prvky z financovania zdravotníctva sa objavili aj v minulosti z dielne VÚDPaP. V tom čase bola táto snaha našťastie prehlasovaná a odborní zamestnanci sa vtedy konečne dostali do školských platových tabuliek. Mám pocit, akoby v čase prípravy novej reformy bol VÚDPaP oslovený, aby ponúkol nejaké nové vízie a niekto z nich vytiahol tieto dokumenty zo šuflíka v stole a predložil ich tvorcom reformy ako nové. Nemyslím si, že financovanie v zdravotníctve funguje, prečo teda tieto prvky ťahať do školstva a poradenského systému, ktorý je aj tak finančne a personálne podvyživený. Je tu veľa otázok ako napr.: či bude hodnota výkonov nastavená objektívne, či niektorí odborní zamestnanci (napr. psychológovia) v tomto ohľade (bodová hodnota výkonu) nebudú zvýhodňovaní pred inými profesiami, či sa nepredĺžia čakacie lehoty na poskytnutie služieb, ako sa odlíši výška odpracovaných rokov alebo 1. a 2. atestácia pri hodnotení výkonov apod. Naviac poradenský systém v školstve funguje na diametrálne odlišných princípoch ako odborní lekári (klinickí psychológovia) v zdravotníctve. Súčasné financovanie poradenských zariadení určite nie je ideálne, ale skôr, ako ho úplne zmeniť, je podľa môjho názoru lepšie vychytať jeho nedostatky.

Apr 18

Janko

 • 18. 04. 2017
 • Janko

Informačný systém na evidenciu výkonov a financovanie výkonov v CŠPP by bola dobrá vec, aspoň by to bolo prehliadnejšie, ale otázka je prečo CŠPP namajú už dávno takýto systém, ale musia sa trápiť ručným vykazovaním týchto výkonov? Budú aj CŠPP financované tak ako lekári, že dostanú každý mesiac peňažný príspevok na pacienta, hoci mu napr. aj uplynulý celý rok nebola poskytnutá služba? Myslím si, že doterajšie financovanie nebolo až také zle, len mu stačilo, ako už bolo spomínané vychytať nejaké muchy a hlavne zvýšiť normatív na výkon a nie ho ešte znížiť, ako to bolo tento rok. A je tiež veľmi smutné, že CŠPP si ku koncu školského roka nemôžu vykázať skutočný počet výkonov, ale musia ho ešte ponížiť, aby vôbec mohli eduzber odoslať. Si neviem predstaviť, aby sme poslali klienta, ktorý potrebuje našú pomoc preč, z dôvodu, že už máme výkony nad rámec, tak už prácu s ním nemáme zaplatenú, alebo tak ako lekáry ktorí ku koncu mesiaca si berú voľno, lebo už majú prečerpaný normatív a už im to jednoducho nezaplatia.

Apr 23

Ingrid

 • 23. 04. 2017
 • Ingrid

Súhlasím s vyššie prezentovaným názorom od Paľa, úplne to vystihol .

Apr 28

Bibiana

 • 28. 04. 2017
 • Bibiana

Súhlasím so zavedením nejakého informačného systému na evidenciu jednotlivých klientov, častokrát sú klienti evidovaný v rôznych CŠPP. Rodič ak nesúhlasí so záverom, ktorý mu vydala jedna CŠPP neváha navštíviť druhú......toto softwarové riešenie odbremení odborných zamestnancov, keď na konci dňa resp. mesiaca musia manuálne rátať svoje výkony a vykazovať ich v internom výkaze..