Skip to content

Kategória 5-04.03 Dosiahnuť, aby výberové konania boli súťažou o výber najlepšieho uchádzača na miesto vysokoškolského učiteľa Všetky podnety

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

Myslím, že treba vyhodnotiť, čo konkurzné konania priniesli vysokým školám.
Možno, že prospeli, možno sa stali nástrojom moci, možno zlikvidovali tvorivú a poctivú prácu, lebo zborníky a práce bolo nutné odovzdať tak, aby vyšli do najbližšieho konkurzu. Nezáleží, čo sa od publikuje, hlavné, aby bolo. Mladí ľudia, ktorým sa nepodarilo získať projekt alebo napísať monografiu, boli nahradení novými a to sa opakovalo dosť často. Ale aj učiť na VŠ sa treba naučiť.Vyžaduje si to podľa mojich skúsenosti 2 -3 roky praxe a dobrého supervízora.

Podľa čoho hodnotili komisie vo výberovom konaní? Vítaný bol človek s karentom. Ale v našom odbore v Európe nie je žiaden karentovaný časopis. Kaď som sa pýtala na karenty, kolega, prof. Xavier Moonen z Amsterdamu sa len usmial a povedal, že karenty sú vecou korupcie vo vysokom školstve a že na ich vysokej škole ich nikto nevyžaduje a ani neberie vážne. Tiež si myslím, že naše naháňanie za karentmi je len vecou neistoty ohľadne naozajstnej kvality.
Komisie tvoria spravidla členovia vedenia, obsadzujú kvalifikačné miesta a spravidla nemajú potuchy, či práve toho uchádzača katedra potrebuje.
Formulácia "najlepší uchádzač" mi znie v týchto súvislostiach dosť žalostne.

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Chaos do procesu prijímania pracovníkov vnáša opatrenie 5-04.03 vetou: S tým súvisí maximálne zjednodušenie administratívnych postupov pri prijímaní uchádzačov na pozície vysokoškolských učiteľov a výskumných zamestnancov zo zahraničia, ako aj schopnosť vysokých škôl pružne zareagovať z hľadiska habilitačného alebo inauguračného konania v takýchto prípadoch.
Schopnosť „pružne reagovať“ je iluzórna z dvoch dôvodov: Podľa iných opatrení tohto dokumentu majú kritériá habilitácií a inaugurácií zostať v právomoci Akreditačnej agentúry. Takže škola, ktorá toto právo nedostane, sa bude musieť (tak ako v súčasnosti) obrátiť na oprávnenú VŠ. Urýchlenie procesu nebude v záujme oprávnenej školy – nebude chcieť podporovať konkurenciu. V lepšom prípade sa bude snažiť uchádzača získať na vlastné pracovisko, v horšom bude proces zdržiavať obštrukciami. Tým sa ešte zosilnia existujúce rozdiely medzi VŠ s právom habilitovať a inaugurovať a tými, ktoré ho nebudú mať. Navyše nie je jasné, prečo by sa uchádzač o pracovné miesto docenta a profesora mal vôbec habilitovať či inaugurovať, keď uvedená formulácia pripúšťa prijatie uchádzača aj bez nich. Návrh neuvažuje zmenu procesu napriek tomu, že by išlo o prirodzený posun k vyspelému akademickému svetu.

Apr 19

Andrea

 • 19. 04. 2017
 • Andrea

Výberové konania – už teraz má drvivá väčšina ľudí úväzok na dobu určitú a každé 4 roky si to musí obhájiť a ja neviem kde to prišiel na to, že neistota a fluktuácia je prospešná pre rozvoj univerzity. Tvrdý výber a zahraničná konkurencia nech je na úrovni doktorandov a postdocov a vyberajme si učiteľov a výskumných pracovníkov z najlepších postdokov a ak to urobím poriadne – nebudeme už musieť stresovať zamestnancov výberovými konaniami. Tvrdý výber s medzinárodnou konkurenciou nech je na lídrov tímov, ale väčšina nosného tímu univerzity musí byť stabilná a ochotná investovať dlhodobo.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

Ak sa nezmení ohodnotenie, tak bude klesať záujem i konkurencia!

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Indikátor – počet prihlásených uchádzačov nie je dobrý. Viac uchádzačov sa prihlási, ak podmienky na uchádzača nebudú postavené vysoko. Ak sa vypisuje výberové konanie na pozíciu napr. profesora a vysoká škola chce naozaj kvalitného profesora, tak podmienky výberového konania to budú reflektovať. A zákonite sa neprihlási veľký počet uchádzačov.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Výberové konania na VŠ učiteľov trpia predovšetkým nedostatočným počtom uchádzačov, čo je spôsobené nedostatočným ohodnotením a neúmerne vysokým počtom VŠ na Slovensku.

Uchádzať sa o miesto VŠ učiteľa znamená uchádzať sa o pedagogickú a VVČ v príslušnom odbore, v príslušnej špecializácii. Tretí stupeň VŠ štúdia je nevyhnutným predpokladom kvality a kariérneho postupu VŠ učiteľa. Výberové konanie je a musí byť súťažou, atraktívnosť pozície VŠ učiteľa, výchova a súvisiaca následná dostupnosť vhodných kandidátov je rámec výberových konaní.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Indikátor – počet prihlásených uchádzačov nie je dobrý. Viac uchádzačov sa prihlási, ak podmienky na uchádzača nebudú postavené vysoko. Ak sa vypisuje výberové konanie na pozíciu napr. profesora a vysoká škola chce naozaj kvalitného profesora, tak podmienky výberového konania to budú reflektovať. A zákonite sa neprihlási veľký počet uchádzačov.

May 13

Dušan

 • 13. 05. 2017
 • Dušan

Samozrejme súhlasím. Nevyberať na základe rovnakého členstva v politickej strane medzi vedúcim zamestnancom a zamestnancom. Podľa ZP má však "zamestnávateľ slobodnú voľbu zamestnanca". Tvrdím,že uvedené bolo zneužité. Výberové komisie treba skladať transparentne. A pokrokom by bolo, keby oznamy o výberových konania boli včas zverejnené.