Skip to content

Kategória 5-03.02 Vytvoriť zo strany ministerstva Akreditačnej agentúre náležité podmienky pre jej činnosť Všetky podnety

Apr 11

Rasťo

  • 11. 04. 2017
  • Rasťo

Nič v zlom, ale bude to zasa ďalší zbytočný orgán, nacucnutý na štátnu kasu. Všimnime si, ako doposiaľ robila slávna Akreditačná komisia - vždy u nej všetky univerzity prešli a tie, čo aj nie na prvý raz, akosi zázrakom prešli po roku. Naberú papierových docentov a profesorov z Čiech a z Maďarska, ktorí sa pravidelne 1x ročne (tí šikovnejší 2x za semester) ukážu v škole a pár hodín "popovídajú něco" študentom za plný mesačný plat. Toto treba stopnúť. Ak učiteľ neučí a nepublikuje, tak načo je na funkčnom mieste?
Akreditačná agentúra bude zaiste skladiskom starších pánov, ktorí budú mať iné priority. Navrhujem však do tejto agentúry menovať skôr mladé kádre - mladých docentov a profesorov, nepoznačených komunistickou minulosťou, ktorí majú ešte chuť a aj možnosti a jazykové kompetencie niečo meniť. Lebo ak sa z agentúry stane zas "zbor vyslúžilých profesorských seniorov" (ako sa to stalo napr. v ČR, čo píšu príspevky vyššie, kde sa do tejto "nezávislej agentúry" dostali komunisti), tak sa to minie cieľu.

Apr 21

Milan

  • 21. 04. 2017
  • Milan

Bude záujem odborníkov pracovať pre Akreditačnú komisiu? Ako bude zaručená nestrannosť, nestane sa to, že nakoniec jedna, či malá skupina osôb si vezme právo rozhodovania sa od stola, bez hodnotenia vzdelávacích priestorov a laboratórií, len cez publikácie.

V cieli 5-04 Vysokoškolskí učitelia je proklamované, že základnou podmienkou poskytovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania sú kvalitní vysokoškolskí učitelia. Prioritne majú byť dobrí vo výskume (čo nezaručuje dobrú pedagogiku) a zároveň sa konštatuje (opäť iba všeobecne a nekonkrétne) protikladná požiadavka, že na podporu rastu ich kvality je potrebné venovať väčšiu pozornosť hodnoteniu a oceňovaniu kvalitnej pedagogickej práce. Je uvedené, že na funkčné miesta docenta a profesora nebude potrebný akademický titul a požiadavky na obsadenie stanoví vysoká škola.
Zrejme preto sa neuvažuje s udeľovaním pedagogických titulov. Zrušenie udeľovania titulov docent a profesor povedie:
a) k degradácii snahy všetkých vysokoškolských učiteľov, ktorí tieto tituly dosiahli doteraz
b) k zníženiu povedomia verejnosti o kvalite vysokoškolských pedagógov
c) možnému poklesu výskumných aktivít (čo by bolo v protiklade s prvotným deklarovaným predpokladom); doterajší stav nútil vysokoškolských pracovníkov robiť výskum a publikovať jeho výsledky, ak chceli (alebo boli nútení) postupovať v graduačnom raste
d) demotivácii vysokoškolských pedagógov pracovať na sebe s cieľom graduačne rásť a popri tom dosiahnuť uznanie (vážnosť, rešpekt) v očiach verejnosti
e) zníženiu záujmu univerzít a fakúlt mať tieto miesta, keďže to nebude požiadavka na akreditáciu
f) možnému zníženiu kvality pedagogického zboru na univerzitách