Skip to content

Kategória 5-02.05 Vytvoriť legislatívne podmienky pre transformáciu existujúcich práv vysokých škôl uskutočňovať štúdium v študijných programoch na inštitucionálnu akreditáciu pre odbor a stupeň (resp. odbory a stupne) štúdia Všetky podnety

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Opatrenie 5-02.05 v bode 2 hovorí, že existujúca akreditácia sa predĺži vysokým školám, ktoré pri komplexnej akreditácii preukázali, že majú funkčný vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania. To sú však doposiaľ všetky! Načo je toto vlastne dobré? Ide o zbytočný detail.

Apr 01

Martin

 • 01. 04. 2017
 • Martin

Podmienka "právo uskutočňovať štúdium v danom študijnom odbore a stupni bez časového obmedzenia" je diskriminačná, keďže časové obmedzenie môže súvisieť najmä s tým, že sa jedná o nový študijný program a práva sú priznané na štandardnú dobu štúdia (v tom prípade táto podmienka má svoju logiku) alebo s tým, že garant (spolugarant) dovŕši vek 70 rokov pred ďalšou komplexnou akreditáciou - v prípade, že VŠ má za neho/ňu adekvátnu náhradu, nie je dôvod, aby bola diskriminovaná, keďže teoreticky (a často i prakticky) môže ísť o študijný program, ktorý má na fakulte niekoľkodesaťročnú históriu.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Jednoznačne presadzovať akreditačné štandardy pre inštitucionálnu akreditáciu pre odbor a stupeň štúdia, nie pre študijný program viazaný na garanta a spolugarantov, akreditáciu viazať na pracovisko.

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Musia byť splnené podmienky súčasne 1 aj 2.

Apr 30

Maria

 • 30. 04. 2017
 • Maria

Inštitucionálnu akreditáciu by mal získať ten, kto preukázateľne pôsobí v odbore, resp. skupine odborov. Ak sa nastaví striktne nejaká hranica, napr. 10 rokov, nemusí to celkom fungovať na nové odbory, ktoré vznikajú, resp. ktoré spolu pomerne silno súvisia. Pravidlá sú dobré, keď sú presné, ale predsa len často je lepšie nechať človeka vyhodnotiť, aj keď na Slovensku je to náročné.

Väčšina vecí sa dá dosiahnuť správnym expertným hodnotením. Treba vybrať ľudí, ktorí sú ochotní podstúpiť aj psychotesty a ktorí už niečo dokázali, tak aby mohli slobodne pôsobiť a rozhodovať.

May 03

Kinga

 • 03. 05. 2017
 • Kinga

1. „uskutočňujú štúdium v danom študijnom odbore a stupni najmenej 10 rokov a získali právo uskutočňovať štúdium v danom študijnom odbore a stupni bez časového obmedzenia (do najbližšej komplexnej akreditácie),“
Návrh:
- Navrhujeme tento bod vynechať, pretože obmedzenie na právo uskutočňovať študijné programy v danom študijnom programe bez časového obmedzenia je diskriminačné, keďže nové študijné programy získavajú akreditáciu len na štandardnú dĺžku štúdia. Druhým limitujúcim faktorom pre získanie akreditácie bez časového obmedzenia v rámci KA bol vek garanta/spolugaranta, pričom tieto pozície sa idú zrušiť. Aj obdobie 10 rokov je diskriminačné, keďže niektoré študijné programy existujú kratšiu dobu, ale sú vynikajúco personálne, materiálne, priestorovo zabezpečené.

2. „pri komplexnej akreditácii preukázali, že majú funkčný vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania.“
Návrh:
- Navrhujeme tento bod vynechať, je irelevantný, nakoľko nefunkčný vnútorný systém VŠ mal v rámci KA viesť k zrušeniu VŠ.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Jednoznačne presadzovať akreditačné štandardy pre inštitucionálnu akreditáciu pre odbor a stupeň štúdia, nie pre študijný program viazaný na garanta a spolugarantov, akreditáciu viazať na pracovisko.