Skip to content

Kategória 1-04.04 Vytvoriť katalóg výkonov a stanoviť očakávaný priemerný štandardný výkon odborného pracovníka Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Komplexný katalóg pracovných výkonov odborných zamestnancov, vrátane prevencie, je vytvorený a funkčný a používa sa od r. 2004 ! vo všetkých štátnych CPPPaP .
Skratka EvuPP- Evidencia údajov o činnosti v preventívnych a poradenských zariadeniach (klienti, odborná starostlivosť, prevencia a preventívne programy, metodicko – odborná činnosť), len je potrebné ho upgradovať .
V štátnom poradenskom zariadení - CPPPaP odborní zamestnanci nepracujú na princípe zdravotného poistenia ako klinickí psychológovia ani nemôžu.
Výkony a činnosť jednotlivých štátnych CPPPaP je úplne transparentná ( napojené financovanie na štátnu pokladnicu, kedy zriaďovateľ môže bez problémov nahliadať do systému a vidieť aj denne, ako sa s financiami narába) a pridelené financie na kalendárny rok visia na webovom sídle Ministerstva školstva. Štátne CPPPaP evidujú klientov a všetky činnosti v elektronickom systéme, ktorý zasielajú každoročne do CVTI a na Ministerstvo školstva ako podklad pre EduZber na výpočet financií. Výkony v rámci prevencie sú automaticky zahrnuté do financovania. Zo systému sa dajú robiť reporty výkonov nielen za pracovisko, ale aj za každého zamestnanca zvlášť a za zvolené obdobie. Teda existujúci systém je veľmi transparentný, len je potrebné ho „prepísať „ do novšieho programovacieho jazyka.
Financovanie sa musí rozdeliť nielen na konkrétne výkony, ale sa musí zohľadňovať aj potenciálna klientela- počty detí a žiakov, ktorým poskytujeme preventívne , rozvojové a kariéové aktivity, programy podľa záujmu.

Takisto činnosti a výkony nemožno stotožňovať so zdravotníctvom: každý mesiac sa realizujú rôzne činnosti v jednotlivých CPPPaP a v závislosti od regiónov je potrebné zohľadňovať aj špecifiká a špecifické personálne zloženie v závislosti od potrieb. Evidenčný systém dokonca umožňuje identifikovať činnosti konkrétneho zamestnanca za mesiac, za rok, za oddelenie, resp. podľa špecifických oblastí. Stanoviť priemerný očakávaný štatndardný výkon je ťažko stanovovať, pretože výkony a ich množstro sa menia aj v závislosti od špecifík v jednotlivých mesiacoch( napr.v apríli prevžujú zápisy a školská zrelosť tam, kde je veľa detí v MŠ). Nedá sa porovnávať výkon lekára- v CPPPaP realizujeme rôznorodé aktivity a činnosti a poskytujeme ich individuálne a skupinovo.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Inovovať a aktualizovať katalóg výkonov a stanoviť personálne a výkonové štandardy vzhľadom k regionálnym špecifikám. Inovovaný a aktualizovaný komplexný katalóg výkonov, vrátane výkonov prevencie bude smerovať k zjednodušeniu financovania činnosti Centier

Zásadná pripomienka: Komplexný katalóg výkonov odborných zamestnancov, vrátane prevencie, je vytvorený a funkčný a používa sa od roku 2004 vo všetkých štátnych CPPPaP. Existuje systém evidencie údajov o činnosti a klientoch CPPPaP (tzv. EvuPP, kde sa evidujú aktivity, činnosti, cieľové skupiny, tematické okruhy,miesto konania,počet kleintov, preventívne programy, metodicko – odborná činnosť a p.) .Takto zabezpečený systém sprehľadňuje činnosť jednotlivých CPPPaP, ich výkony a odbornú starostlivosť, ktorú poskytli klientovi (diagnostika, poradenstvo, terapia, rehabilitácia, katamnéza), ako aj odborno – metodickú činnosť ktorá je poskytovaná ako učiteľom, tak rodičom, aj žiakom, vrátane prevencie a preventívnych programov, ktoré sú realizované pre deti v MŠ, žiakov ZŠ a SŠl a rizikové – ohrozené skupiny. V štátnom poradenskom zariadení - CPPPaP odborní zamestnanci nepracujú na princípe zdravotného poistenia ako klinickí psychológovia. Výkony a činnosť jednotlivých štátnych CPPPaP je úplne transparentná a pridelené financie na kalendárny rok sú na webovom sídle Ministerstva školstva. Štátne CPPPaP evidujú klientov a všetky činnosti v elektronickom systéme, ktorý zasielajú každoročne do CVTI a na Ministerstvo školstva ako podklad pre výpočet financií (EduZber). Výkony v rámci prevencie sú automaticky zahrnuté do financovania. Pre účely financovania sa musia zohľadňovať nielen konkrétne, reálne výkony, ale i potenciálnu klientelu.Financovanie sa musí rozdeliť nielen na konkrétne výkony, ale sa musí zohľadňovať aj potenciálny klientela- počty detí a žiakov. Takisto činnosti a výkony nemožno stotožňovať so zdravotníctvom: každý mesiac sa realizujú rôzne činnosti v jednotlivých CPPPaP a v závislosti od regiónov je potrebné zohľadňovať aj špecifiká a špecifické personálne zloženie v závislosti od potrieb. Evidenčný systém dokonca umožňuje identifikovať činnosti konkrétneho zamestnanca za mesiac, za rok, za oddelenie, resp. podľa špecifických oblastí.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Nebude to ako s lekármi? Liečia pre body, nie pre dobro pacienta. Ako so zdravotnými poisťovňami, keď sme chorí na konci mesiaca, lekár povie: "Počkajte do nasledujúceho mesiaca, už som vyčerpal financie." Ako to bude zabezpečené? Práca s mládežou a deťmi sa nedá merať na "výkon". Ten istý problém so žiakom môže u jedného žiaka zabrať 5 minút a u druhého 2 hodiny.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Tento bod považujeme za kľúčový. Súčasný stav financovania špeciálnych poradenských zariadení na základe výkonov a príspevkov na reálnych klientov je likvidačný.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Implementovať do financovania činností U-4 aj pravidelné terénne výjazdy a špecifickú terapeutickú a reedukačnú prácu.
zdôvodnenie:
Aktuálne je diagnostika na prvom mieste. Vyhráva kvantita nad kvalitou. Oveľa viac by bolo potrebné zjednodušiť diagnostiku a posilniť intervenciu. Pokrok vo vzdelávaní je možné docieliť práve prechodom od diagnostiky k pravidelnej stimulácií dieťaťa, preto je potrebné výrazne navýšiť intervenčnú pomoc a terapeutickú stimuláciu deťom, efektívne realizovať diagnostiku v spolupráci s uskutočnenou intervenciou, terapeutickou stimuláciou.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Tento bod považujeme za kľúčový, nakoľko i súčasný stav financovania vykonávaných výkonov je likvidačný čo do priamej a včasnej stimulácie dieťaťa vo veku 0-6 rokov a preto sa jeho reálny výkon nerealizuje v dostatočnej miere.

Zvážiť kľúčovosť diagnostiky a stimulácie dieťaťa. Pokrok vo vzdelávaní je možné docieliť práve prechodom od diagnostiky k pravidelnej stimulácií dieťaťa, preto je potrebné výrazne navýšiť intervenčnú pomoc rodinám detí so zdravotným znevýhodnením a terapeutickú stimuláciu deťom, efektívne realizovať diagnostiku v spolupráci s uskutočnenou intervenciou, terapeutickou stimuláciou.

Apr 28

Bibiana

 • 28. 04. 2017
 • Bibiana

Úhrada za výkony t.č.:
4 diagnostiky (trvanie minimálne 4 hodiny) = cca.1,44 eur, evaluácie výsledkov diagnostiky a vypracovanie 2 správ z diagnostického vyšetrenia = cca 1,44 eur. Takže hodnota 8 hodinového pracovného času odborného zamestnanca je približne 3 eur???? Čiže také by bolo financovanie odborných zamestnancov CŠPP za odborné výkony.
Je ponižujúce vykazovať si a zapisovať do výkazu výkonov aj každý telefonát. a to dokonca podľa kategorizácie klienta. Každú konzultáciu s pedagógmi, každé vypracovanie nejakej tabuľky, každé naštudovanie si diagnózy a jej dôsledkov......Považujem to za buzeráciu, ktorá sa už na žiadnom pracovisku nevyskytuje.

Apr 19

Andrea

 • 19. 04. 2017
 • Andrea

Považujem tento krok za esenciálny. A išla by som možno i ďalej. Pýta sa dnes niekto žiakov, rodičov, učiteľov, poskytovateľov čo vlastne im bolo poskytnuté/ poskytli a ako so službou boli spokojní, či mala požadovaný účinok a aké vnímajú bariéry v poskytovaných službách, respektíve čo im to uľahčilo? Vieme vôbec koľko máme detí, ktoré potrebujú pomoc a vieme či im bola poskytnutá adekvátna pomoc a vieme niečo o ich trajektórii v systéme starostlivosti? Vedia systémy starostlivosti navzájom o sebe - o svojich klientoch?

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Tento bod považujeme za kľúčový, nakoľko i súčasný stav financovania vykonávaných výkonov je likvidačný čo do priamej a včasnej stimulácie dieťaťa vo veku 0-6 rokov a preto sa jeho reálny výkon nerealizuje v dostatočnej miere.

Zvážiť kľúčovosť diagnostiky a stimulácie dieťaťa. Pokrok vo vzdelávaní je možné docieliť práve prechodom od diagnostiky k pravidelnej stimulácií dieťaťa, preto je potrebné výrazne navýšiť intervenčnú pomoc rodinám detí so zdravotným znevýhodnením a terapeutickú stimuláciu deťom, efektívne realizovať diagnostiku v spolupráci s uskutočnenou intervenciou, terapeutickou stimuláciou.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Tento bod považujeme za kľúčový, nakoľko i súčasný stav financovania vykonávaných výkonov je likvidačný čo do priamej a včasnej stimulácie dieťaťa vo veku 0-6 rokov a preto sa jeho reálny výkon nerealizuje v dostatočnej miere.

Zvážiť kľúčovosť diagnostiky a stimulácie dieťaťa. Pokrok vo vzdelávaní je možné docieliť práve prechodom od diagnostiky k pravidelnej stimulácií dieťaťa, preto je potrebné výrazne navýšiť intervenčnú pomoc rodinám detí so zdravotným znevýhodnením a terapeutickú stimuláciu deťom, efektívne realizovať diagnostiku v spolupráci s uskutočnenou intervenciou, terapeutickou stimuláciou.

May 15

Monika

 • 15. 05. 2017
 • Monika

Tento bod považujeme za kľúčový, nakoľko i súčasný stav financovania vykonávaných výkonov je likvidačný čo do priamej a včasnej stimulácie dieťaťa vo veku 0-6 rokov a preto sa jeho reálny výkon nerealizuje v dostatočnej miere.

Zvážiť kľúčovosť diagnostiky a stimulácie dieťaťa. Pokrok vo vzdelávaní je možné docieliť práve prechodom od diagnostiky k pravidelnej stimulácií dieťaťa, preto je potrebné výrazne navýšiť intervenčnú pomoc rodinám detí so zdravotným znevýhodnením a terapeutickú stimuláciu deťom, efektívne realizovať diagnostiku v spolupráci s uskutočnenou intervenciou, terapeutickou stimuláciou.

Apr 28

Eva

 • 28. 04. 2017
 • Eva

Uvítame vytvorenie katalógu výkonov, aj očakávaných priemerných výkonov pracovníka. V súčasnosti neexistuje takýto štandardizovaný manuál a situácia vyzerá skôr tak, že z pohľadu financovania CŠPP sme nútení do modelu: Nový klient/Diagnostika=33,11€, nie Opakovaný klient/Intervencia=0,39€.
Samozrejme intervencie robíme tak, ako si to vyžaduje potreba klienta a preto tak vyzerá aj naše skutočné dofinancovanie cez rozpočet.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Definovanie výkonov nemusí znamenať automaticky zvýšenie kvality, pretože definuje len to, čo všetko môžu pracovníci vykonávať, ale nie čo majú, resp. musia vykonávať v akom rozsahu, do akých detailov s akým výsledkom, príp. ako často, či koľko žiakov aktívne spolupracujúcich má pripadnúť na jedného pracovníka.