Skip to content

Kategória 5-02.04 Zrušiť akreditáciu doktorandského štúdia v nevysokoškolských inštitúciách Všetky podnety

Mar 20

Juraj

 • 20. 03. 2017
 • Juraj

Jednoznačne podporujem zrušenie "PhD". štúdia mimo vysoké školy. Študent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je predsa "študentom"!!! Ako môže teda "študovať" ak nie je na škole. Tento slovenský systém, že PhD. je možné "študovať" aj napríklad na Akadémii vied, je pozostatkom sovietskeho systému (CSc.). Už sa toho, raz a navždy zbavme. A zároveň som za zrušenie slovenského (československého) mačkopsa - rigoróznych titulov, čo je opäť pozostatkom sovietskeho systému !!! Čo je to za nezmysel: PhDr. -------------, PhD. ????? Dvojitý doktor filozofie !!!! Už konečne prejdime na normálny systém vo svete a zrušme tieto postsovietske tituly a totálnu degradáciu titulov. Veď mi uveďte nejakú krajinu na svete (mimo ČR), ktorá má: RNDr, PhDr, JUDr, RSDr, PharmDr,. PaedDr., ThDr,. .... Ak máme robiť reformu, tak je už od roku 1989 dosť dlhý čas, aby sme tieto nezmyselné tituly zrušili. Alebo ako môže niekto si uvádzať titul: Mgr. .............., PhD., Veď potom nech si rovno uvádza Mgr,. Bc. .........., PhD. Ten človek je predsa ..............................., PhD.- teda doktor filozofiie a nie ako to najmä ny vysokých školách radi uvádzajú, že: magister, ......... Pí - ejdž - dí., Žiadny magister, ale doktor !!! A to sami vysokoškolskí učitelia nevedia. Bez komentára .....

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

V názve 5.02.04 je "Zrušiť" akreditáciu doktorandského štúdia v nevysokoškolských inštitúciách.
tento názov je neurčitý, keďže v texte sa ďalej píše: Ministerstvo "vytvorí legislatívne podmienky" na to, aby sa doktorandské štúdium, a to najmä jeho vedecká časť, mohli uskutočňovať aj v nevysokoškolskej inštitúcii (externej vzdelávacej inštitúcii – ústave SAV, štátnom výskumnom ústave a pod.), kde sú na túto činnosť vytvorené vhodné podmienky. Externá vzdelávacia inštitúcia sa nebude osobitne akreditovať; uskutočňovanie doktorandského štúdia v externej vzdelávacej inštitúcii bude založené na písomnej dohode s vysokou školou, ktorá bude akreditovaná na príslušné štúdium. Zodpovednosť za kvalitu a relevantnosť vzdelávania má vysoká škola.

Pripomienka: tak zrušiť alebo vytvoriť : .... a pod. – Treba to presne definovať!

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

V súvislosti s podmienky pre uskutočňovanie doktorandského štúdia neodporúčame používať slová napr. „ a pod.“. vedie to k nejednoznačnému definovaniu príslušnej inštitúcie.

Apr 21

m

 • 21. 04. 2017
 • m

Súhlasíme, len upozorňujeme na upresnenie cieľa 6-01.02 a na neurčitú formuláciu - zrušiť alebo vytvoriť : .... a pod. – Treba presnejšie definovať!

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Zjednoduší to možnosť uskutočňovať doktorandské štúdium v nevysokoškolských inštitúciách, ale bez akreditácie EVI sa zodpovednosť za kvalitu vzdelávania na EVI presúva výlučne na vysoké školy. Povedie to asi k tomu, že vysoké školy budú musieť od EVI vyžadovať preukázanie výskumných výsledkov, čo bude ďalšia administratívna záťaž vysokých škôl.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V súvislosti s podmienky pre uskutočňovanie doktorandského štúdia neodporúčame používať slová napr. „ a pod.“. vedie to k nejednoznačnému definovaniu príslušnej inštitúcie.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Zjednoduší to možnosť uskutočňovať doktorandské štúdium v nevysokoškolských inštitúciách, ale bez akreditácie EVI sa zodpovednosť za kvalitu vzdelávania na EVI presúva výlučne na vysoké školy. Povedie to asi k tomu, že vysoké školy budú musieť od EVI vyžadovať preukázanie výskumných výsledkov, čo bude ďalšia administratívna záťaž vysokých škôl.