Skip to content

Kategória 5-02.03 Umožniť vysokým školám získať inštitucionálnu akreditáciu alebo akreditáciu študijného programu Všetky podnety

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Cieľ získať inštitucionálnu akreditáciu považujeme za progresívny, nie však alternatívne získať akreditáciu ŠP. ŠP by mala kreovať VŠ po schválení vo VR. Alternatívna cesta cez akreditáciu ŠP umožňuje únik z kvality na subjektoch, ktoré nemajú pre vzdelanie potrebné predpoklady.

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Odporúčame nepoužívať systém akreditovania študijných programov podobne ako je tomuto doteraz. Navrhovaný systém akreditácie študijných odborov je správne definovaný.
V prípade, že by bolo z aktuálnych dôvodov treba pripraviť nový študijný program v neakreditovanom študijnom odbore odporúčame použiť možnosť príbuzného študijného odboru.

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Opatrenie 5-02.03 obsahuje nejasný text: Vysoké školy, ktoré nebudú mať udelenú inštitucionálnu akreditáciu pre daný odbor a stupeň (resp. odbory a stupne), budú predkladať návrhy študijných programov Akreditačnej agentúre na akreditáciu tak, ako v súčasnosti. Čím sa teda líši inštitucionálna akreditácia od akreditácie programu? Máme tomu rozumieť tak, že budú existovať dva rôzne spôsoby akreditovania? Logickejšie by bolo hovoriť výlučne o inštitucionálnej akreditácii s tým, že na malých VŠ alebo fakultách bude táto akreditácia totožná s akreditáciou (ich zatiaľ jediného) programu. Text vo svojej súčasnej podobe vzbudzuje dojem, že pôjde o odlišnú formu akreditácie, ktorý nebude vychádzať z vnútorného systému zabezpečovanie kvality VŠ. To zrejme nebolo zámerom predkladateľa.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Jednoznačne presadzovať akreditačné štandardy pre inštitucionálnu akreditáciu pre odbor a stupeň štúdia, nie pre študijný program viazaný na garanta a spolugarantov, akreditáciu viazať na pracovisko.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Odporúčame nepoužívať systém akreditovania študijných programov podobne ako je tomuto doteraz. Navrhovaný systém akreditácie študijných odborov je správne definovaný. V prípade, že by bolo z aktuálnych dôvodov treba pripraviť nový študijný program v neakreditovanom študijnom odbore odporúčame použiť možnosť príbuzného študijného odboru.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Jednoznačne presadzovať akreditačné štandardy pre inštitucionálnu akreditáciu pre odbor a stupeň štúdia, nie pre študijný program viazaný na garanta a spolugarantov, akreditáciu viazať na pracovisko.