Skip to content

Kategória 5-02.02 Zaviesť nové postupy vonkajšieho spôsobu zabezpečenia kvality vzdelávania – akreditácie tak, aby boli v súlade s Európskymi štandardmi a odporúčaniami Všetky podnety

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Opatrenie 5-02.02 v bode 4 hovorí: Akreditačná agentúra zabezpečí nezávislosť expertov zavedením mechanizmu na elimináciu konfliktu záujmov, a to aj cestou medzinárodných expertov. Slovo „aj“ navrhujeme nahradiť slovom „predovšetkým“. To by bola najschodnejšia a najefektívnejšia cesta k odstráneniu konfliktov záujmov, ktoré v našom malom akademickom priestore hrozia a ktoré považujeme za jednu z príčin zlyhania doterajších akreditačných procesov.

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

V bode 4 navrhujem presnejšie definovať zloženie skupiny externých odborníkov v rámci Hodnotiacej komisie Akreditačnej agentúry.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Aplikácia európskych štandardov je v poriadku, ale treba na to patričné odborné zázemie, aby sa opäť nevytvorila „slovenská cesta“, ktorá umožní definovať kvalitu aj tam, kde nie je.

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Členom hodnotiacej komisie musí byť minimálne jeden študent. Pripustiť možnosť účasti zahraničného študenta v hodnotiacej komisii. Požadujeme aby sa členom hodnotiacej komisie stal povinne aj minimálne jeden zahraničný expert v danom študijnom odbore.

Apr 06

Blažej

 • 06. 04. 2017
 • Blažej

Tento cieľ už mal byť dávno splnený.

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

1. Študent má povinnosť sa vzdelávať a nie hodnotiť proces, ktorý je z časového hľadiska a termínov náročný. Ak by mala byť účasť študentov na hodnotení procesov kvality - malo by ísť predovšetkým o vlastných študentov univerzity, tých, ktorých sa to týka.

2. V prípade prizvania zahraničných hodnotiteľov - ako má univerzita/fakulta zabezpečiť funkčne a administratívne preklad do cudzieho jazyka?

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky: Študent má povinnosť sa vzdelávať a nie hodnotiť proces vzdelávania prostredníctvom akreditačného konania, ktorý je z časového hľadiska a termínov náročný. Ako zabezpečiť funkčne a administratívne preklad do cudzieho jazyka?
Schvaľujúce stanovisko: Je nevyhnutné na správne fungovanie univerzitného prostredia stabilizovať kritéria AK z dôvodu orientovať sa na naplnenie a nie analýzy vzniknutých kriterií na konci hodnotiaceho obdobia.

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

Je dôležité, aby odborníci z praxe mali k tomu kredit aj z profesijnej organizácie, alebo by im členstvo vyplývalo aj z profesijného postavenia. napr. v prípade liečebných pedagógov by to mohol byť Hlavný odborník pre liečebnú pedagogiku v zdravotníctve.
Aby tam bol študent - to je pekná myšlienka ale aj konflikt záujmov: ak by si chcel štúdium uľahčiť. Lepší by bol absolvent s praxou - 1-2 roky. Tiež by bolo dôležité, aby pracoval v profesijnej organizácii a mal prehľad o práci profesionálov.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V bode 4 navrhujeme presnejšie definovať zloženie skupiny externých odborníkov v rámci Hodnotiacej komisie Akreditačnej agentúry.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

V bode 4 je návrh, aby členom hodnotiacej komisie zostavenej z externých odborníkov bol aspoň 1 študent. Obávam sa, že úloha študenta bude viac ako formálna vzhľadom k veľkej rôznorodosti študijných programov, ktoré ponúka VŠ a ktoré by mala AK posúdiť