Skip to content

Kategória 5-02.01 Vydať akreditačné štandardy Všetky podnety

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Súhlasíme a podporujeme zavedenie akreditačných štandardov všeobecne záväzným predpisom alebo vyhláškou MŠ VVaŠ. Definovať, kto bude zodpovedný za prípravu akreditačných štandardov - zvážiť účasť zástupcov univerzít – nielen SAV.

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Akreditačné štandardy sa nesmú prispôsobiť aktuálnej úrovni slovenského priemeru, nebodaj podpriemeru. Mali by vychádzať z medzinárodného priemeru, aby boli všetky VŠ inštitúcie konkurencieschopné aj v medzinárodnom priestore.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

Súhlasíme a podporujeme zavedenie akreditačných štandardov všeobecne záväzným predpisom alebo vyhláškou MŠ VVaŠ SR. Je potrebné definovať, kto bude zodpovedný za prípravu akreditačných štandardov - zvážiť účasť zástupcov univerzít – nielen SAV.

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Opatrenie 5-02.01 hovorí, že v prípade vytvárania a uskutočňovania medziodborových študijných programov musí mať vysoká škola v danom stupni štúdia priznanú inštitucionálnu akreditáciu v príslušných dvoch študijných odboroch. Prečo by sa VŠ nemohli spájať pri ich vytváraní, každá so svojou dielčou akreditáciou? Veď dnes existujú už aj duálne študijné programy na medzinárodnej úrovni, ktorých študenti navštevujú dve, prípadne viac VŠ v rôznych krajinách. Čo bráni vzniku podobných foriem štúdia na národnej úrovni?
Z tohto pohľadu je zrejmé, že akreditačné kritériá musia byť rámcové, nie detailné. Ako inak by mohli posúdiť relevantnosť študijných programov dvoch autonómnych vysokých škôl majúcich – vzhľadom na povahu medziodborového štúdia – výrazne rozdielne charakteristiky (napríklad jedna sa bude venovať technickým a druhá humanitným odborom). Kritériá by mali byť preto postavené tak, aby sa nevyžadovalo ich splnenie, ale zakazovalo ich nesplnenie. To je opak toho, ako študijné programy posudzuje dnešná AK.

Apr 01

Martin

 • 01. 04. 2017
 • Martin

Termín inštitucionálne akreditácia je zavádzajúci, keďže v Českej republike už reálne inštitucionálna akreditácia existuje. Kvalitatívnym posunom v akreditačnom procese (obzvlášť - a najmä - vo vzťahu k VŠ, ktoré kvalitu preukázali v predchádzajúcich komplexných akreditáciách) by bola reálna inštitucionálna akreditácia. Pri zachovaní práva Akreditačnej komisie (či agentúry) námatkovo skontrolovať plnenie štandardov.

Apr 02

Dušan

 • 02. 04. 2017
 • Dušan

Akreditáciu učiteľstva aprobačných predmetov pre SŠ odvíjať od personálnych a materiálnych podmienok daných odborov, garantovanie viazať na tím odborníkov, nie na profesora z pedagogiky a psychológie.
Viazanie akreditácie na osobu garanta nezaručuje kvalitu prípravy budúceho učiteľa. Podmienky pre priznanie akreditácie je potrebné rozšíriť na širšiu personálnu (aj materiálnu) infraštruktúru s tým, že v prípade aprobačných predmetov je nutné posilniť odbornú (predmetovú) prípravu. Pracovisko, ktoré v príslušnom odbore nerealizuje kvalitný výskum, nedokáže túto odbornú prípravu zabezpečiť. Navrhujeme špecifiká akreditácie učiteľských programov premietnuť do akreditačných štandardov.

Apr 06

Blažej

 • 06. 04. 2017
 • Blažej

Tento cieľ mal byť už dávno splnený.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienka: definovať, kto bude zodpovedný za prípravu akreditačných štandardov, či to budú zas len úzko špecifikované osoby ako je to so SAV, preto je nevyhnutné zvážiť účasť zástupcov univerzít a nielen osôb zo SAV.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Jednoznačne presadzovať akreditačné štandardy pre inštitucionálnu akreditáciu pre odbor a stupeň štúdia, nie pre študijný program viazaný na garanta a spolugarantov, akreditáciu viazať na pracovisko.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Vysoko oceňujem diferenciáciu kritérií a nárokov na akademické a profesijné študijné programy.
Dôležité bude, ako budú nastavené štandardy pre inštitucionálnu akreditáciu. Podľa mňa by mali vychádzať primárne z dosiahnutých výsledkov, nie iba z deklarovaných zámerov.
Rovnako som za inštitucionálnu akreditáciu, pretože súčasný model je prehnane byrokratický, keďže pri každej jednej výmene spolugaranta treba doložiť množstvo materiálov.
Podobne je veľmi vágne konštatovanie vo vzťahu ku kompetentným učiteľom. Ide o kvalifikačnú štruktúru alebo ako možno inak hodnotiť ich kompetentnosť?

May 03

Kinga

 • 03. 05. 2017
 • Kinga

Akreditačné štandardy musia zároveň obsahovať požiadavky na vedeckú kvalitu a počet vysokoškolských učiteľov zabezpečujúcich študijné odbory/programy.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Jednoznačne presadzovať akreditačné štandardy pre inštitucionálnu akreditáciu pre odbor a stupeň štúdia, nie pre študijný program viazaný na garanta a spolugarantov, akreditáciu viazať na pracovisko.