Skip to content

Kategória 5-02.00 Vonkajší systém zabezpečovania kvality vzdelávania Všetky podnety

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

1) Materiál striktne rozdeľuje dve hlavné poslania vysokých škôl – poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivú činnosť. A to vrátane posudzovania ich kvality, ktoré boli doteraz spoločne hodnotené v rámci komplexnej akreditácie. Kvalita napĺňania oboch týchto poslaní vysokých škôl však úzko súvisí a navzájom sa výrazne ovplyvňujú. Pri ich oddelenom posudzovaní (vzdelávania podľa cieľov 5-01 a 5-02 a tvorivej činnosti podľa cieľa 6-02) treba vytvoriť jasné vzájomné väzby, predovšetkým pod cieľom 5-02 sa kvalita tvorivej činnosti podľa jej evaluácie musí zahrnúť do akreditačných štandardov ako nevyhnutná minimálna podmienka pre akreditáciu vyšších stupňov vysokoškolského vzdelávania (pretože v týchto stupňoch je nevyhnutnou súčasťou tvorivá činnosť študentov):
- ako akreditačný štandard pre poskytovanie druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania požadovať kvalitu tvorivej činnosti podľa jej evaluácie aspoň na úrovni národne uznávanej kvality v danom odbore,
- ako akreditačný štandard pre poskytovanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania požadovať kvalitu tvorivej činnosti podľa jej evaluácie aspoň na úrovni medzinárodne uznávanej kvality v danom odbore.
- akreditačné štandardy musia zároveň obsahovať požiadavky na vedeckú kvalitu vysokoškolských učiteľov zabezpečujúcich študijný program.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Pod cieľom 5-02 doplniť požiadavky na kvalitu členov Akreditačnej rady (AR) a externých odborníkov v hodnotiacich komisiách menovaných Akreditačnou agentúrou, vrátane medzinárodne uznanej kvality ich tvorivej činnosti v tom zmysle, že členom AR sa nemôže stať kandidát, ktorý nie je aspoň medzinárodne uznávanou vedeckou (alebo tvorivou) osobnosťou vo svojom odbore. Rovnako by malo byť členstvo v AR viazané na minimálne 10-ročné pôsobenie na VŠ v pozícii riadneho profesora. Personálne zloženie bolo kľúčovým problémom práve v prípade zloženia niektorých pracovných komisií Akreditačnej komisie (AK). Zmena systému akreditácie by v opačnom prípade narazila na rovnaký personálny problém. Rovnako pokladáme za úplne scestnú zásadu, že členstvo v AR nie je zlučiteľné s aktuálnym pôsobením na VŠ. V minulosti nebolo problémom členov AK ich pôsobenie na VŠ, ale skôr úplná vedecká nekompetentnosť niektorých členov AK, nespĺňajúca v niektorých prípadoch dokonca ani kritériá na udelenie hodnosti PhD. Počet členov AR (7) pokladáme za nedostatočný. Je totiž životne dôležité zabezpečiť, aby jedna skupina odborov bola hodnotená rovnakým spôsobom, t j. v jednej pracovnej skupine, ktorú by mal viesť člen AR. V opačnom prípade nie je možne udržať už ani relatívnu objektívnosť hodnotenia.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

a) Z materiálu vypustiť viackrát uplatňovaný deformovaný, tendenčne negatívny pohľad na doterajšiu prácu Akreditačnej komisie. Je prezentovaný v rovine, ako keby Akreditačná komisia mohla skoro za všetky problémy vo vysokom školstve. Naopak, javí sa nám, že AK je kritizovaná za to, že sa konečne pozviechala z marazmu, do ktorej ju uvrhla právna úprava z r. 2002 (prijatá pod gesciou jedného z navrhovateľov v pozícii ministra) a v posledných rokoch začala robiť to, na čo je určená. Takisto nie je pravda, že by rovnaké kritériá boli používané pre rôzne vedné odbory, keďže pre hodnotenie výskumu boli stanovené pravidlá pre každú oblasť výskumu samostatne.
b) Pojem inštitucionálna akreditácia (napr. v opatrení 5-02.03) je zmätočný, vyvoláva dojem, že sa vzťahuje na inštitúciu ako celok (všetky jej študijné programy/študijné odbory). Nahradiť ho pojmom akreditácia študijných odborov.
c) Autori materiálu konštatujú, že v súčasnej podobe “… dôsledné preštudovanie a overenie skutočností [v materiáloch pre akreditáciu] návštevou vysokej školy zo strany Akreditačnej komisie je úplne nereálne. Z kapacitných dôvodov (na slovenských vysokých školách sa vysokoškolské štúdium uskutočňuje v 5992 akreditovaných študijných programoch a 703 súčastiach študijných programov učiteľstva a tlmočníctva, ktoré tvoria študijné programy v kombinácii), sa Akreditačná komisia ťažiskovo sústreďuje na garantov študijných programov a ich vedeckú produktivitu.” … “problémom [komplexnej akreditácie je] aj jej vysoká nákladovosť a neefektívnosť. Hodnotu jej dvoch realizovaných cyklov znižuje netransparentnosť hodnotiacich procesov.” Nesporne možná aj potrebná je debyrokratizácia a celkové zjednodušenie procesu akreditácií, zásadne však odmietame kritikou dielčích problémov súvisiacich s procesom akreditácie odôvodňovať totálnu deštrukciu podľa nás správneho smerovania akreditácií, ktorý AK v poslednom čase s ťažkosťami začala presadzovať.
d) Potrebná je akreditácia inštitúcií [fakúlt alebo častí fakúlt, ktoré sú tak členené]. Z analýzy Akreditačnej komisie má vyplývať, v ktorých odboroch je príslušná škola odborne spôsobilá poskytovať vzdelávanie. Tvorba št. programov v týchto odboroch by potom mala byť vo výlučnej kompetencii danej VŠ [v jednoznačne definovaných rámcoch, napr. kapacitné možnosti, dostatok učiteľov a pod.].

Apr 01

Martin

 • 01. 04. 2017
 • Martin

"Z existenčných dôvodov preto vysoké školy sústreďujú svoju pozornosť na svoju vedeckú produktivitu a na zabezpečenie dostatočného počtu garantov – profesorov a docentov." - toto konštatovanie nevychádza z reality VŠ, tie sú primárne vzdelávacie inštitúcie a túto úlohu si dennodenne musia plniť, konštatovanie, že sa sústreďujú na vedeckú produkciu nie je korektné.

Apr 06

Blažej

 • 06. 04. 2017
 • Blažej

Tento cieľ už mal byť dávno splnený.

Apr 23

Zuzana

 • 23. 04. 2017
 • Zuzana

Urobiť poriadok v akreditáciách na jednotlivých VŠ aby sa nemohlo stať, že študent študuje odbor a potom zistí, že daný odbor nemá akreditáciu.Čiže presnú a verejne dostupnú informovanosť o odboroch a ich akreditáciách!!!

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Výňatok z uznesení RVŠ SR:
UZN č.2: Materiál nevytvára jasné vzájomné väzby akreditácie vysokoškolského vzdelávania a evaluácie tvorivej činnosti, predovšetkým pod cieľom 5-02 kvalita tvorivej činnosti podľa jej evaluácie nie je zahrnutá do akreditačných štandardov ako nevyhnutná minimálna podmienka pre akreditáciu vyšších stupňov vysokoškolského vzdelávania.
UZN č.5: Materiál v cieli 5-02 nestanovuje jasné požiadavky na kvalitu členov Výkonnej rady Akreditačnej agentúry a externých posudzovateľov v zoznamoch Akreditačnej agentúry, osobitne požiadavku na medzinárodne uznanú kvalitu ich tvorivej činnosti. Personálne zloženie bolo kľúčovým problémom práve v prípade zloženia niektorých pracovných komisií Akreditačnej komisie. Zmena systému akreditácie by v opačnom prípade narazila na rovnaký personálny problém.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

Bod 04: odporúčame nerušiť akreditácie doktorandského štúdia v SAV, previesť zodpovednosť za kvalitu a relevantnosť doktorandského vzdelávania na ústavy SAV. Re-definovať požiadavky na evidenciu výstupov doktorandov študujúcich takýmto spôsobom, aby mohli byť tieto výstupy evidované pre vysokú školu aj nevysokoškolskú inštitúciu v pomere 50:50.
Bod 05 / 1: Odporúčame zmeniť navrhované kritérium z 10 rokov na 6 rokov (čo zodpovedá trom „behom“ bakalárskeho štúdia a dvom „behom“ magisterského štúdia na VŠ).
Celkovo odporúčame, aby etická komisia vysokej školy (zostavená z interných aj externých odborníkov ad hoc) mala právo posudzovať napĺňanie etických kritérií plánovaných výskumov v zmysle európskych štandardov aj celkovú etickú stránku výskumov, realizovaných danou VŠ.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Je potrebné presnejšie definovať zloženie skupiny externých odborníkov v rámci Hodnotiacej komisie Akreditačnej agentúry;
b) Odporúčame nepoužívať systém akreditovania študijných programov podobne ako je tomuto doteraz. Navrhovaný systém akreditácie študijných odborov je správne definovaný. V prípade, že by bolo z aktuálnych dôvodov treba pripraviť nový študijný program v neakreditovanom študijnom odbore odporúčame použiť možnosť príbuzného študijného odboru;
c) V súvislosti s podmienkami pre uskutočňovanie doktorandského štúdia neodporúčame používať slová napr. „ a pod.“. vedie to k nejednoznačnému definovaniu príslušnej inštitúcie.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Doplniť akreditačný proces o komplexný monitoring kvality – zadefinovať kľúčové faktory, podľa ktorých by sa monitorovala kvalita slovenských vysokých škôl na všetkých úrovniach vzdelávania a vedy. Zabezpečiť prenos odporúčaní z tohto hodnotenia do tvorby vzdelávacej politiky.
b) Je potrebné presnejšie definovať zloženie skupiny externých odborníkov v rámci Hodnotiacej komisie Akreditačnej agentúry;
c) Odporúčame nepoužívať systém akreditovania študijných programov podobne ako je tomuto doteraz. Navrhovaný systém akreditácie študijných odborov je správne definovaný. V prípade, že by bolo z aktuálnych dôvodov treba pripraviť nový študijný program v neakreditovanom študijnom odbore odporúčame použiť možnosť príbuzného študijného odboru;
d) V súvislosti s podmienkami pre uskutočňovanie doktorandského štúdia neodporúčame používať slová napr. „ a pod.“. vedie to k nejednoznačnému definovaniu príslušnej inštitúcie.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje do systému akreditácii potrebné zapracovať aj ukazovateľ analýzu uplatniteľnosti absolventov predkladaného odboru na trhu práce a tiež počtu absolventov daného odboru, ktorých trh práce ročne potrebuje, aby sa predišlo bezlimitnému generovaniu málo uplatniteľných absolventov, čoho výsledkom je zvýšená záťaž pre úrady práce a súčasne problémy s obsadením pracovných pozícií, keďže na trhu by sa objavila vysoká ponuka ľudí s nežiadanou kvalifikáciou, pričom ich preškolenie by znamenalo ďalšie výrazne náklady pre zamestnávateľa.