Skip to content

Kategória 5-01.02 Systematicky zlepšovať vnútorné systémy zabezpečovania kvality vzdelávania vysokých škôl Všetky podnety

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Je dobré ak takýto jednotný systém bude, musia byť však jasne definované pravidlá pre vnútorný i vonkajší systém zabezpečovania kvality. Dnešné systémy kvality aplikované v akademickom prostredí sú komplikované, potrebujú veľa informácií a sú na spracovanie časovo náročné. (Bohužiaľ existuje pocit, že niekto aj z tohto urobil „vedu“, aby obhájil oprávnenosť svojej existencie.)

Mar 31

Jozef

 • 31. 03. 2017
 • Jozef

Opatrenie 5-01.02 navrhuje analyzovať funkčnosť a efektívnosť svojich vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ na ročnej báze. Z hľadiska teórie systémov patria vysoké školy medzi systémy s dlhou dobou odozvy. Uvedená frekvencia je teda z objektívnych príčin príliš krátka. Vzhľadom na nedostatok nových relevantných dát (kvôli príliš častej spätnej väzbe) bude analýza do veľkej miery formálna. Povinnú dĺžku intervalu by bolo treba predĺžiť aspoň na tri roky. Samozrejme, VŠ by si ho mohli skrátiť podľa svojich aktuálnych potrieb.

Apr 06

Blažej

 • 06. 04. 2017
 • Blažej

Cieľ 5-01.02 Systematický zlepšovať vnútorné systémy zabezpečovania kvality vzdelávania vysokých škôl nie je cieľ, ale heslo: So systémom zabezpečovania kvality vzdelávania vysokých škôl na večné časy. Vysoká škola, ktorá je kvalitná to robí aj bez kontroly. A nekvalitná vysoká škola to nepotrebuje, lebo je nekvalitná a jej to vyhovuje.

Apr 21

Milan

 • 21. 04. 2017
 • Milan

Je dobré ak takýto jednotný systém bude, musia byť však jasne definované pravidlá pre vnútorný i vonkajší systém zabezpečovania kvality. Musí byť jednotný, včas jasne definovaný a čo je najdôležitejšie administratívne jednoduchý. Dnešné systémy kvality aplikované v akademickom prostredí sú pomerne komplikované, potrebujú veľa informácií a sú na spracovanie časovo náročné. (Bohužiaľ existuje pocit, že niekto aj z tohto urobil „vedu“, aby obhájil oprávnenosť svojej existencie.)
Súčasné požiadavky na akreditáciu sa degradujú na preukázanie existencie návrhu vnútorného systému zabezpečenia kvality a jeho efektívne uplatňovanie v praxi bez požiadavky na kvalitu personálneho zloženia fakulty a univerzity. Môže to umožniť to vznik nových vysokých škôl, ktoré budú môcť žiadať o akreditáciu bez dostatočného personálneho zabezpečenia. Tomu napomáha i návrh, že nie je potrebné mať profesorov a docentov na garantovanie kvality výučby. Je na zváženie, aby proklamovanú kvalitu vzdelávania zabezpečoval len opis systému kvality a jeho zavedenie do praxe, čo je problematické reálne overiť, resp. môže byť prezentované pomocou vhodne zvolených indikátorov, avšak reálne nebude fungovať. Navyše, pravidlá a činnosť Akreditačnej komisie po jej transformácii je opäť formulovaná veľmi vágne a neurčito, žiadne konkrétnosti pokiaľ ide o spôsob a postupy, čo sa má kontrolovať a ako v rámci systémov kvality univerzít.
V súčasnosti tento proces je v pôsobnosti VR s každoročným hodnotením úrovne v jednotlivých činnostiach vysokej školy - §12, písm. b a §30, písm.b zákona o vysokých školách. V prípade sledovania VSK ostane v pôsobnosti VR povinnosť hodnotenia úrovne? nebude to duplicita?

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Z materiálu nie je jasný postup sledovania a kontroly opatrení na zabezpečenie kvality vzdelávania na jednotlivých univerzitách. Bude to naozaj len v kompetencii univerzít? Ak áno, zvýši sa administratívne zaťaženie univerzít každoročnou kontrolou vnútorného systému kvality.

May 03

Kinga

 • 03. 05. 2017
 • Kinga

Ak majú vysoké školy na ročnej báze analyzovať funkčnosť a efektívnosť svojich vnútorných systémov zabezpečovania kvality vzdelávania, navrhujeme, aby sa táto klauzula premietla aj do novely zákona o VŠ, konkrétne do §12, písm. b a §30, písm. b zákona o vysokých školách.
- Navrhujeme, aby VR nehodnotili úroveň verejnej vysokej školy/ fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia, ale VR hodnotili raz za rok funkčnosť a efektívnosť vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Z materiálu nie je jasný postup sledovania a kontroly opatrení na zabezpečenie kvality vzdelávania na jednotlivých univerzitách. Bude to naozaj len v kompetencii univerzít? Ak áno, zvýši sa administratívne zaťaženie univerzít každoročnou kontrolou vnútorného systému kvality.