Skip to content

Kategória 5-01.01 Zaviesť na vysokých školách vnútorné systémy zabezpečovania kvality vzdelávania Všetky podnety

Apr 06

Blažej

 • 06. 04. 2017
 • Blažej

Za najdôležitejší bod Cieľa 5-01.01 pokladám bod 6. Ostatné body vysoké školy spĺňajú aj teraz bez zavedenia vnútorných systémov zabezpečovania kvality vzdelávania. Tento cieľ požaduje, aby vysoké školy zabezpečovali primerané financovanie štúdia a výučby aj vhodné a ľahko dostupné zdroje na zabezpečenie a podporu štúdia a študentov. To znamená, že štat im naďalej bude prideľovať neprimeranú dotáciu podľa počtu študentov, ktorá dlhodobo nepostačuje na zabezpečenie riadneho chodu vysokej školy, ktorá sa snaží udržať kvalitu. A ak sa chce vysoká škola rozvíjať a zvyšovať kvalitu, musí si prostriedky na rozvoj a kvalitu zabezpečiť sama, bez finančnej a legislatívnej podpory štátu. Štát bude len kontrolovať, ako sa jej to dari. Tak toto je skutočne pekný cieľ.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

V navrhovanom materiáli sa autori nezaoberajú prepojením tvorivej (vedeckej, alebo umeleckej tvorby) práce so vzdelávacím procesom. Nereflektujú, že univerzitné vzdelávanie má študentom ukázať aj základy vedeckej resp. vývojovej aplikačnej práce, čím sa štúdium na vysokej škole výrazne líši od štúdia na strednej škole. Z materiálu nie je jasné, kto počet a kvalifikáciu vysokoškolských učiteľov zadefinuje, kto a na základe akých kritérií ju bude garantovať a kontrolovať.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Je veľmi dôležité, aby takýto systém zabezpečovania kvality nebol iba formálny (je to tak napr. v mnohých firmách), nesmie to zvyšovať byrokraciu na VŠ a generovať neproduktívne pracovné miesta.

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

Je dobré ak takýto jednotný systém bude, musia byť však jasne definované pravidlá pre vnútorný i vonkajší systém zabezpečovania kvality. Musí byť jednotný, včas jasne definovaný a čo je najdôležitejšie administratívne jednoduchý. Dnešné systémy kvality aplikované v akademickom prostredí sú komplikované, potrebujú veľa informácií a sú na spracovanie časovo náročné.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Je dobré ak takýto jednotný systém bude, musia byť však jasne definované pravidlá pre vnútorný i vonkajší systém zabezpečovania kvality. Musí byť jednotný, včas jasne definovaný a čo je najdôležitejšie administratívne jednoduchý. Dnešné systémy kvality aplikované v akademickom prostredí sú komplikované, potrebujú veľa informácií a sú na spracovanie časovo náročné. (Bohužiaľ existuje pocit, že niekto aj z tohto urobil „vedu“, aby obhájil oprávnenosť svojej existencie.)

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

a) Text je formulovaný natoľko všeobecné a nekonkrétne, že uniká jeho skutočný zámer.
b) Napr. sa požaduje, aby “[vysoké školy predovšetkým] zabezpečovali štúdium náležite kompetentnými učiteľmi”. Vyplýva snáď z toho, že sa tak doteraz nedeje?
c) Požiadavku, aby “[vysoké školy predovšetkým] zabezpečovali primerané financovanie štúdia a výučby…” považujeme za neadekvátnu najmä preto, že podľa súčasnej legislatívy financovanie má zabezpečovať predovšetkým štát prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva.
d) alebo aby “[vysoké školy predovšetkým] mali vhodné informačné systémy na zhromažďovanie, analýzu a využívanie relevantných informácií na efektívne uskutočňovanie a riadenie svojich študijných programov a ďalších aktivít”. Majú autori pocit, že v súčasnosti používané informačné systémy sú nevhodné?

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Nie je celkom jasná požiadavka „zabezpečiť primerane vzdelaných a zručných učiteľov“, ktorí by nahradili doterajších garantov štúdia (profesorov).
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania, ktorý táto reforma požaduje a ten sa bude mať chápať ako elementárny aparát hodnotenia vzdelávania, akým spôsobom sa to pretaví do rozpočtu?

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Kvalita tvorivej činnosti podľa jej evaluácie sa musí zahrnúť do akreditačných štandardov ako nevyhnutná minimálna podmienka pre akreditáciu II., III. stupňa vysokoškolského vzdelávania a tiež pre priznanie práv udeľovať tituly Doc. a Prof. Kritéria na akreditáciu pre tieto tri práva musia byť stupňované a výrazne kvalitatívne odlíšené.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje vytvorenie podmienok pre rozvoj komplexného manažérstva kvality na školách, ktoré podporí prvotnú transformačnú zmenu a umožní kontinuálne zlepšovanie tak ako poukazujú príklady dobrej praxe podnikov aplikujúcich napr. model EFQM, prípadne inštitúcií/orgánov štátnej správy aplikujúcich napr. model CAF.
Dlhodobo kritickým miestom VŠ vzdelávania je z pohľadu Klubu 500 zásadnejšia podpora študijných odborov v rámci technických vied a implementácia vhodného systému usmerňovania študentov SŠ na štúdium technických vied, čo je úzko späté aj s vysokým počtom VŠ zameraných predovšetkým na študijné odbory spoločenských vied. Z uvedeného dôvodu by predmetom NP mala byť v prvom rade predovšetkým racionalizácia siete vysokých škôl. Konštatovanie v Úvode II., že vysokoškolské vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetkých občanov tomu však nenasvedčuje.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Bod 5
V navrhovanom materiáli sa autori nezaoberajú prepojením tvorivej (vedeckej, alebo umeleckej tvorby) práce so vzdelávacím procesom. Nereflektujú, že univerzitné vzdelávanie má študentom ukázať aj základy vedeckej resp. vývojovej aplikačnej práce, čím sa štúdium na vysokej škole výrazne líši od štúdia na strednej škole. Z materiálu nie je jasné, kto počet a kvalifikáciu vysokoškolských učiteľov zadefinuje, kto a na základe akých kritérii ju bude garantovať a kontrolovať.