Skip to content

Kategória 1-04.03 CŠPP pri špeciálnych školách zmeniť na samostatné špecializované centrá odbornosti Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

NÁVRH: K CŠPP pri špeciálnych školách včleniť Centrá včasnej intervencie, ktoré nám veľmi chýbajú- využije sa súčasná personálna kapacita, ich vysoká kvalifikovanosť a vybudované materiálno – technické zázemie súčasných CŠPP , ktoré sú špeciálne vybavené pre daný typ zdravotného postihnutia v záujme dieťaťa.
UŽ DNES NÁM CHÝBA zachytenie populácie od narodenia po 3/ resp. 5 rokov. Nie všetci rodičia sú dostatočne kompetentní a zrelí, nie všetci vedia prijať napr. postihnutie svojho dieťaťa a odkladajú návštevu a diagnostiku odborníka, nie všetky deti sú dostatočne stimulované a rozvíjané, prichádzajú do školského systému s vývinovým zaostávaním, s neliečenými zdravotnými problémami ( sluchové, zrakové, interné ochorenie a p. ), kedy sa niektoré problémy veľmi ťažko naprávajú.

Apr 18

Janko

 • 18. 04. 2017
 • Janko

tieto CŠPP, ktoré sú zriadené pri špeciálych základných, stredných školách majú svoje odôvodnenie, inak by neboli ani zriadené, keby neboli potrebné. Takže položme si otázku inak prečo tieto centrá vlastne vznikali? Prečo bolo zrazu potrebnú klientelu deliť pre CPPPap a CŠPP? čo sa také zmenilo v priebehu týchto ani desať rokov, že už zrazu nie sú potrebné a treba ich rýchlo zrušiť, lebo sú zásobarňou rómskych detí pre tieto školy? A zlúčiť ich pod jedno? Či poďme niečo rýchlo zrušiť, čo už konečne normálne funguje a vzápätí vytvoríme takú istú vec, len pod iným názvom? Však každé z týchto zariadení ma svoju klietelu a opodstatnenie, ktorej poskytuje kvalitné služby. Je to vyslovená hlúposť, že tieto centrá su zásobarňou rómskych detí pre tieto školy, ak raz dieťa tam nepatrí, tak tam nepatrí a je jedno či je róm, alebo nie, však od toho sú testy a nefunguje tam svojvôľa psychológov, že toho tam dáme a toho nie, ak je dieťa zaradené do ŠZŠ alebo na odborné učilište, tak to je stále odôvodnené a podložené výsledkami týchto testov a je tam zaradené s najlepším úmyslom, lebo veríme, že mu tam bude poskytnutá odekvátna odborná pomoc, pričom by na klasickej ZŠ sa toto dieťa len trápilo. A keď dieťa tam odporučí CPPPap tak to už je potom v poriadku, lebo v CPPPap pracujú väčší a lepší odborníci?Predsa v týchto školách sú odborníci na to študovaní, aby im vedeli lepšie pomôcť, ako na bežnej ZŠ. A hlavne CELÉ ŠKOLSTVO nie je len o ROMSKÝCH deťoch a ich diskriminácii, načo sa stále viac a viac zabúda. A v CŠPP pracujú kvalitní pracovníci, ktorí sa musia neustále vzdelávať, tak isto ako aj v CPPPaP, však vyštudované školy majú rovnaké, takže ten kto napíše takú hlúposť, že tam, alebo tam sú kvalitnejší pracovníci, tak by sa mal sám nad sebou zamyslieť. Prečo si CŠPP nemôžu dovoliť zamestnanť viac zamestnancov? Preto lebo CŠPP si nemôžu dovoliť ani tých, ktorých tam už pracujú. A klientelu CŠPP netvoria preboha len rómske deti, myslím, že CPPPap majú vo svojej klientele určite viac rómskych detí, ako CŠPP a určite to nie je len preto, lebo CPPPap majú väčší záber detí, alebo potencionálnu klientelu. Však CŠPP nemôže robiť ani školskú zrelosť, tak ako by mohlo byť CŠPP zásobarňou rómských detí pre tieto spomínane druhy škôl. Však sa to ani legislatívne nedá spraviť.

Apr 01

Anna

 • 01. 04. 2017
 • Anna

Súčasné CŠPP sú veľmi prospešné a je potrebné ich zachovať a podporiť. Ich pracovníci sú schopní pomáhať žiakom a školám na vysokej úrovni, pretože majú praktické skúsenosti. Z mojej skúsenosti je ich práca na vyššej úrovni ako práca CPPaP. Nie je možné zovšeobecňovať a tvrdiť, že zásobujú špeciálne školy žiakmi. IQ test je štandardizovaný a aj deti z marginalizovaných skupín môžu byť postihnuté.

Apr 27

Ružena

 • 27. 04. 2017
 • Ružena

CŠPP pri špeciálnych školách pracujú ako samostatný subjekt pod riaditeľstvom školy. Tieto centrá spĺňajú svoj účel. Je potrebné tieto centrá zrovnoprávniť s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Navrhujem dať viacej právomoci práve centrám špeciálno-pedagogického poradenstva - prvotná diagnostika detí. CPPPaP sa majú venovať predovšetkým prevencii tak, ako to majú v názve. V súčasnosti sa deti mladšieho aj staršieho školského veku potýkajú s množstvom problémov - alkoholizmus, drogy, šikanovanie, kyberšikana, atď.

Apr 28

Eva

 • 28. 04. 2017
 • Eva

CŠPP pri špeciálnych školách majú svoje miesto, opodstatnenie. Nesúhlasíme s názorom, že "vyrába" žiakov tej škole, pri ktorej centrum funguje. Dá sa to veľmi ľahko dokázať z prehľadu o skladbe klientov. Naopak žiakom takej školy poskytuje jej CŠPP komplexný servis, od diagnostického procesu, cez terapie a intervencie až po poradenstvo na dennej báze.

May 02

Daniela

 • 02. 05. 2017
 • Daniela

Zlučovanie organizácií s úplne iným zameraním by podľa nášho názoru zaručene viedlo k výraznému zníženiu kvality poskytovaných služieb. Zlúčiť CŠPP pri školách, ktoré sa rokmi vyšpecifikovali napr. na starostlivosť o klientov s telesným postihnutím, so zrakovým postihnutím, so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a pod. s CPPPaP, ktorých starostlivosť je zameraná predovšetkým na prevenciu ťažkostí u klientov intaktnej populácie, je krokom späť. CŠPP pri školách za roky svojej pôsobnosti nadobudli špecifickosť, disponujú kvalifikovanými odborníkmi na danú problematiku i špecializovanými diagnostickými metódami, terapeutickými materiálmi a vybavením. Sme skôr za posilnenie kompetencií CŠPP a nie za ich okliešťovanie tým, že budú fungovať v rámci veľkej organizácie, kde bude zlúčené všetko.

Mar 17

Marian

 • 17. 03. 2017
 • Marian

Pri súčasnej štruktúre poradenských zariadení CPPPaP a ŠPP by to bolo malo veľký význam, nakoľko v dnešnom stave nesamostatných ŠPP je ich úroveň v kritickom stave, pretože, najmä pri ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím, slúžia len ako servis zásobovania týchto škôl rómskymi žiakmi, čiže ich segregovaním, čo v EU nemá obdobu. O odbornom personálnom obsadení ani nehovoriac. Je tu najväčšia fluktuácia zamestnancov, nepracujú na plný úväzok, pracujú tu zväčša externí zamestnanci na problematické pracovné zmluvy. Potreba auditu je na týchto zariadeniach akútna už dnes. Takže pri vzniku Centier VIMS PPI, tieto stratia opodstatnenie, pretože ich odborné obsadenie bude ešte úbohejšie, než je tomu doposiaľ. Podrobnosti uvádzam v príspevku v cieli 1-04.01.

Apr 23

Ingrid

 • 23. 04. 2017
 • Ingrid

Pokiaľ v danom kraji existuje samostatné CŠPP , ktoré poskytuje komplexný servis odborných služieb, ich opodstatnenosť je otázna ( naozaj slúžia iba na odčerpávanie financií z rozpočtu, pretože ich prioritou je len na napĺňanie žiakov do tried ), neposkytujú žiadne pravidelné intervenčné služby, okrem diagnostiky, ktorú operatívne a objektívnejšie poskytne samostatné CŠPP.
V tejto otázke ma napadá, čo bude s doteraz existujúcimi zdrojovými centrami CŠPP ?

Apr 28

Bibiana

 • 28. 04. 2017
 • Bibiana

Samostatné CŠPP je dobrá vec, zabúda sa však na potrebu zvýšenia finančných prostriedkov na ich réžiu. V prvom rade je potrebné zvýšiť normatív na klienta a na konkrétny výkon (0,36 eur na diagnostikovanie, alebo za dvojhodinové vypracovanie správy je smiešne!!!!) Terajšie CŠPP pri špeciálnych školách majú svoje opodstatnenie, pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb je naopak potrebné zamestnať viac odborníkov na jednotlivé pédie. Sú regióny, kde rodičia nie sú schopní finančne zabezpečiť diagnostiku dieťaťa v špecializačnom centre na danú pédiu, ktoré je vzdialené napr. do 100 km ( v krajskom meste ). Brať do úvahy aj finančnú situáciu na celom Slovensku, nielen v Bratislave!!! CŠPP nie sú priestorovo a materiálne dostatočne zabezpečené, a to nehoriac o potrebách ďalšieho rozvoja odborných zamestnancov (školenia, výcviky, osvojovanie si nových metód intervencie, nedostatok špec.pedagogických pomôcok, kompenzačných pomôcok nielen na prácu v Centre ale aj na zapožičanie rodičom....od 400 eur do .....) Je dehonostujúce tvrdiť, že Centrá umelo vytvárajú a naháňajú špeciálnym školám žiakov s mentálnym postihnutím. Testové batérie sú rovnaké ako aj v CPPPaP.

Apr 30

Vlado

 • 30. 04. 2017
 • Vlado

Špecializované odborné centrá ako súčasť poradenského (podporného) systému vítam, rovnako ako ich nezávislosť od školy, pri ktorej pôsobia. Nebude však možné urobiť takéto centrum z každého súčasného CŠPP. Najmä centier ŠPP pri špeciálnych základných školách je priveľa a potreba skutočne špecializovaného odborného pracoviska s ich zameraním nebude až taká veľká. Skôr sa pretransformujú na bežné poradenské zariadenia. Špecializované odborné centrá si však iste vyžiada starostlivosť o deti so zmyslovými poruchami a telesným postihnutím - tu je transformácia CŠPP s príslušným zameraním na nový typ zariadenia plne namieste. Asi by malo vzniknúť špecializované odborné centrum aj pre deti s autistickými poruchami. Nerozumiem formulácii, že "tieto centrá budú externými kapacitami centier VIMSPPI".