Skip to content

Kategória 4-04.09 Stanoviť kritériá na vyradenie školy zo siete Všetky podnety

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) V opatrení 4-04.09 navrhujeme doplniť kritérium pre vyradenie školy zo siete – ukazovateľ potreby trhu práce.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Zadefinujú sa kritériá z hľadiska efektívnosti/hustoty siete, kvality školy, jej priestorového a materiálneho vybavenia, ako aj personálneho zabezpečenia pedagogického zboru, na základe nesplnenia ktorých bude môcť na to oprávnený subjekt navrhnúť vyradiť zo siete štátnu, verejnú, cirkevnú aj súkromnú školu, resp. školské zariadenie.

Hustota siete je nedoceňovaný faktor kvality. Do určitej miery vytvára konkurenčné prostredie a má pozitívny dopad na kvalitu. No pokiaľ veľkosti škôl klesnú pod určitú hranicu počtu tried ( pri gymnáziách odhadujeme 16 tried ), začína klesať kvalita z dôvodu nútenej neodbornosti vyučovania, učiteľ málo dotovaných predmetov je často jediný s príslušnou aprobáciou a nemá možnosť konzultácií výmeny skúseností, ... Niekedy sa zdá, ako keby sa modely riešenia problémov alebo nastavovania systémov v školstve robili len pre veľké sídla.
Pri vyraďovaní zo siete, ale aj racionalizácii odborov, ak nie je preukazný rozdiel v kvalite, uprednostňovať princíp " kto posledný do systému vstúpil, prvý z neho vystúpi".

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

Ak má škola splniť stanovené kritériá priestorového a materiálneho vybavenia a kvality, z akých prostriedkov bude zabezpečené financovanie týchto zmien?
Sú školy, ktoré vznikli pred mnohými rokmi a na zabezpečenie potrebného vybavenia potrebujú nemalé prostriedky. Zanikne takáto škola len preto , že nemá dostatok finančných prostriedkov pre splnenie stanovených kritérií aj keď je to napr. škola so žiadanýmí odbormi na trhu práce a dostatočným počtom žiakov ?
Niektor é školy už dnes nestačia pokryť svoje finančné výdavky z poskytnutých prostriedkov .

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

Pripomienka: v navrhovanom opatrení nie je definované, kto bude oprávneným subjektom, ktorý môže navrhnúť vyradenie školy zo siete. V súčasnosti takáto možnosť existuje – zriaďovateľ môže navrhnúť vyradenie školy zo siete.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

V opatrení 4-04.09 navrhujeme doplniť kritérium pre vyradenie školy zo siete – ukazovateľ potreby trhu práce.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Pripomienka: v navrhovanom opatrení nie je definované, kto bude oprávneným subjektom, ktorý môže navrhnúť vyradenie školy zo siete. V súčasnosti takáto možnosť existuje – zriaďovateľ môže navrhnúť vyradenie školy zo siete.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) V opatrení 4-04.09 navrhujeme doplniť kritérium pre vyradenie školy zo siete – ukazovateľ potreby trhu práce.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje do kritérií pre vyradenie školy zo siete zahrnúť aj výsledky žiakov, plnenie cieľov, kvalitu práce učiteľov, pri odborných stredných školách aj schopnosť uplatnenia žiakov po skončení vzdelávania, atď., pri veľmi nízkom % úspešnosti je takáto škola skôr príťažou pre pracovný trh.