Skip to content

Kategória 4-04.07 Upraviť rozhodovanie samosprávnych krajov o počte tried prvých ročníkov Všetky podnety

Mar 26

Juraj

 • 26. 03. 2017
 • Juraj

Navrhujem odobrať samosprávnym krajom možnosť určovať počty tried aj iným zriaďovateľom (súkromným a cirkevným)
1) ak VÚC ako zriaďovateľ svojich škôl zároveň rozhoduje o počtoch tried iných zriaďovateľov je to výrazný konflikt záujmov a nie je to v súlade s "rovnosťou pred zákonom" - napadnuteľné až na ÚS SR.
2) VÚC určuje počty tried podľa rôznych kritérií, nie vždy sú však reálne akceptované a vždy je tam silný "poslanecký" lobing v kraji ..., VÚC bude vždy preferovať "svoje" školy proti školám súkromným a cirkevným ...
3) žijeme v EÚ, kde je voľný pohyb osôb, myšlienok a tovaru - kde je teda napísané, že absolvent strednej školy musí ostať pracovať v kraji, v ktorom vyštudoval strednú školu, preto regulácia na základe potrieb trhu v kraji ne nezmyslená ...
4) VÚC nemá absolútne žiadne páky, ako "prinútiť" absolventov stredných škôl ostať pracovať v kraji, preto regulácia nemá zmysel ...
5) jedinou reguláciou by bolo zníženie normatívu na žiaka v odboroch, ktoré sú nad potreby trhu nie o 10 %, ale o 50 %. To by viedlo stredné školy k otváraniu odborov, ktoré sú reálne potrebné a študent by si zvážil či bude študovať alebo nie odbor, po skončení, ktorého sa nezamestná a školy by to viedlo k otváraniu odborov, ktoré sú pre školu "ziskové" - uvediem jeden príklad odboru nad potreby trhu práce na Slovensku - 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, ...., máme veľa absolventov tohoto odboru, ale ich uplatnenie je malé - nie sú to ani kuchári, čašníci a ani absolventi hotelovej akadémie (teda stredný manažment), ale nie sú ani absolventi Bc a Mgr. štúdia cestovného ruchu na VŠ (vyšší manažment)....teda ani to, ani to ...

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Zásadne nesúhlasné.

Odôvodnenie: opatrenie upraviť rozhodovanie samosprávnych krajov o počte tried prvých ročníkov nie je jasne definované. Skúsenosti z praxe poukazujú na fakt, že napriek tomu, že škola má zaradený odbor v sieti, nie je to záruka, že spĺňa aj nároky a kritériá na kvalitu vyučovania (hodnotenie školskou inšpekciou).

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasné.

Navrhujeme posilniť kompetenciu určovania počtu tried a počtu žiakov

Odôvodnenie:
 zjednodušenie, sprehľadnenie a zjednotenie určovania počtu tried a počtu žiakov pre všetky stredné školy aj v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu;
 štatistická prehľadnosť pri spracovaní dát za stredné školy v kraji ako celku;
 jednotná merateľnosť kvality výchovy a vzdelávania,
 v súčasnosti nie je možné objektívne regulovať podiel gymnaziálneho vzdelávania v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Zásadne nesúhlasné.

Odôvodnenie: opatrenie upraviť rozhodovanie samosprávnych krajov o počte tried prvých ročníkov nie je jasne definované. Skúsenosti z praxe poukazujú na fakt, že napriek tomu, že škola má zaradený odbor v sieti, nie je to záruka, že spĺňa aj nároky a kritériá na kvalitu vyučovania (hodnotenie školskou inšpekciou).

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Navrhujeme posilniť kompetenciu určovania počtu tried a počtu žiakov

Odôvodnenie:
 zjednodušenie, sprehľadnenie a zjednotenie určovania počtu tried a počtu žiakov pre všetky stredné školy aj v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu;
 štatistická prehľadnosť pri spracovaní dát za stredné školy v kraji ako celku;
 jednotná merateľnosť kvality výchovy a vzdelávania,
 v súčasnosti nie je možné objektívne regulovať podiel gymnaziálneho vzdelávania v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Zásadne nesúhlasné. Opatrenie upraviť rozhodovanie samosprávnych krajov o počte tried prvých ročníkov nie je jasne definované. V súčasnosti nie je možné objektívne regulovať podiel gymnaziálneho vzdelávania škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov.

Apr 27

Ján

 • 27. 04. 2017
 • Ján

K textu: "Ministerstvo pripraví analýzu doterajších skúseností z rozhodovania VÚC o počte tried prvých roční-kov, osobitne vo vzťahu k súkromným stredným školám" navrhujeme doplniť "a k cirkevným stredným školám".