Skip to content

Kategória 4-04.04 Analyzovať kvalitu vzdelávania na malých školách Všetky podnety

Apr 26

Ivana

  • 26. 04. 2017
  • Ivana

Kvalitné, efektívne vzdelávanie - tieto pojmy sa používajú pre každú situáciu bez definovania obsahu a významu. Z akých analýz a výskumov vychádzajú plány na rušenie tzv. malých škôl? V opatrení 4-04.04 sa má analyzovať kvalita vzdelávania na malých školách. Čo bude predmetom analýzy? Ako sa bude hodnotiť aj pridaná hodnota - výchova zodpovedného občana, rozvoj komunity a spoločenských hodnôt? Súhlasím s opatrením 4-04.05, ktoré je zamerané na racionalizáciu stredných škôl a súčasne upozorňujem na legislatívu, ktorá priamo zakazuje riaditeľovi základnej školy stať sa poslancom zastupiteľstva v obci, ktorá je zriaďovateľom príslušnej školy - prečo potom môže byť poslancom VUC riaditeľ strednej školy, zriadenej príslušným VUC? Vzniká tak možnosť využívať tento post na ovplyvňovanie rozhodovania VUC o počte prvých tried a žiakov v strednej škole. Kritérium 4-04.09 je diskutabilné vzhľadom na to, že priestorové a materiálne vybavenie školy je aj v rukách zriaďovateľa, a nie každá obec má rovnaké podmienky na dofinancovanie v oblasti materiálneho vybavenia.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 zásadne nesúhlasí s opatrením vykonávania výskumov na slovenských školách! Školstvo ako celok prepadlo v medzinárodných porovnaniach a vykonávanie výskumu v rámci celkovej nekvality nebude mať žiadnu vypovedaciu schopnosť! Klub 500 je presvedčený, že bolo vykonaných mnoho zahraničných výskumov na túto, alebo podobné témy. Výsledky medzinárodných porovnaní a štúdií je potrebné využiť.